Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence

Poznaj fascynujący świat sztucznej inteligencji na pierwszych w Polsce studiach poświęconych tej dziedzinie!

Studia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim!

SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) jest działem informatyki skupionym wokół rozwoju technologii, które inspirowane są sposobem wykorzystania przez ludzi ich systemu nerwowego i ciał po to, by odczuwać, uczyć się, wnioskować oraz podejmować decyzje. W kategoriach sztucznej inteligencji interpretuje się wszystkie działania zmierzające do tworzenia modeli zachowań inteligentnych oraz uczynienia maszyn inteligentnymi. Inteligencję należy przy tym rozumieć jako przymiot pozwalający na odpowiednie funkcjonowanie w swoim środowisku przy wzięciu pod uwagę bodźców przeszłych i teraźniejszych, ale też przy próbie dalekowzrocznego przewidywania tego, co może wydarzyć się w przyszłości.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Kierunek SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE oferuje przedmioty, które już na pierwszych latach uczą studentów technologii dotyczących kluczowych zagadnień informatyki ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji oraz umiejętności praktycznych w zakresie: algorytmiki, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, analizy i eksploracji danych, wnioskowania indukcyjnego, pozyskiwania i przetwarzania informacji, rozpoznawania obrazów i przetwarzania języka naturalnych, technik optymalizacji oraz analizy decyzji, a także wykorzystania AI w robotyce. Taki profil kształcenia służy zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy w zakresie AI, jednocześnie w pełni odpowiadając zakresowi badań prowadzonych przez szeroki zespół naukowców zatrudnionych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Common European Framework)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki z zakresu sztucznej inteligencji oraz umiejętności praktyczne w zakresie: algorytmiki, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, analizy i eksploracji danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, technik optymalizacji i analizy decyzji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w robotyce. Ponadto, studia inżynierskie przygotują studenta do zgodnego z zasadami sztuki projektowania, programowania z użyciem popularnych języków programowania, użytkowania systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych oraz szerokiego spektrum systemów informatycznych. Absolwent posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań  i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

Przyjęte efekty kształcenia, jako element koncepcji kształcenia są kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji (poziomy 6) oraz body of knowledge zdefiniowanego w standardach: ACM / IEEE Computer Engineering Curricula 2016, European Competence Curricula Development Guidelines Synthesis Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe oraz Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015, Brussels, Belgium.

Efekty kształcenia uwzględniają również zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy, umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych zarówno w działalności badawczej jak i na rynku pracy. Stosowane metody kształcenia przygotowują studentów do prowadzenia badań, a tym samym do podjęcia studiów drugiego i następnie trzeciego stopnia. W ukształtowaniu tych umiejętności istotny udział mają przedmioty z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, technik optymalizacji, eksploracji danych, badań operacyjnych, analizy decyzji, przetwarzania informacji, języka naturalnego i masywnych danych, głębokiego uczenia oraz uczenia ze wzmocnieniem. Przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i/lub udziałowi w tych badaniach służą też zajęcia prowadzone w ramach pracowni problemowych oraz pracowni inżynierskiej, a także innych przedmiotów związanych z działalnością naukową pracowników Instytutu. Celom tym służy również proces przygotowywania prac dyplomowych, których tematy często wiążą się z realizowanymi w IIn badaniami naukowymi. Natomiast w trakcie realizacji zespołowej pracy inżynierskiej absolwent zdobywa kompetencje z zakresu prowadzenia projektu informatycznego oraz pracy w zespole (case studies realizowane grupowo), niezwykle istotne z punktu widzenia oczekiwań przyszłych pracodawców.

Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej. Program studiów pierwszego stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami w języku angielskim oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4-tygodniowa obowiązkowa praktyka zawodowa jest realizowana po 6 semestrze. Dzięki współpracy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z firmami, studenci mają możliwość realizowania praktyk i staży w międzynarodowych koncernach (m.in. Microsoft, IBM), zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach badawczych (np. Bosch GmbH Chassis Systems Control, Germany, Microsoft European Development Center, Dublin, Ireland, SAP SE IT, Walldorf, Germany, Centre National de la Recherche Scientifique, Universite Lyon I, Lyon, France).

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH

możliwe miejsca pracy:

 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne inteligentne technologie w systemach informatycznych,
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe

możliwe stanowiska pracy:

 • pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych,
 • analityk danych (ang. data analyst),
 • inżynier uczenia maszynowego (ang. machine learning engineer),
 • projektant, programista i wdrożeniowiec oprogramowania i złożonych systemów informatycznych,
 • administrator systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych),
 • kierownik zespołów programistycznych.