1 10 2020

PP w konkursie Miniatura 4

Sześć wniosków naukowców Politechniki Poznańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r. 

Są to następujące projekty:

  • Układy hybrydowe typu MxOy/fukoidyna jako aktywne nośniki enzymów: projektowanie, właściwości fizykochemiczne oraz testy katalityczne (badania wstępne/pilotażowe) - realizowany przez dr inż. Agnieszkę Kołodziejczak-Radzimską
  • Projektowanie i synteza nowych cieczy głęboko eutektycznych oraz analiza możliwości ich zastosowania w technikach ekstrakcyjnych (badania wstępne/pilotażowe) - realizowany przez dr Justynę Werner
  • Badanie zmian zapotrzebowania na wodę, spowodowanych pandemią wirusa SARS CoV-2, w wybranych systemach wodociągowych w Polsce (badania wstępne/pilotażowe) - realizowany przez dr inż. Alicję Bałut
  • Identyfikacja i klasyfikacja teoretycznych, globalnych trendów i kierunków rozwoju łańcuchów dostaw (badania wstępne/pilotażowe) - realizowany przez dr hab. inż. Katarzynę Grzybowską
  • DRGP - Możliwości i ograniczenia wykorzystania dronów w ratownictwie górskim w Polsce (badania wstępne/pilotażowe) - realizowany przez dr. inż. Romana Domańskiego
  • Opracowanie metody sterowania minimalnoenergetycznego opartego na uczeniu emocjonalnym mózgu w kontekście mierzalnej poprawy jakości lotu bezzałogowego statku powietrznego (staż naukowy) - realizowany przez dr. hab. inż. Wojciecha Giernackiego

Do konkursu MINIATURA 4 mogły być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  • posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  • który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.