Fizyka techniczna

Przeczytasz całość w 5 minut.

 

Studia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA gwarantują pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki oraz umiejętność technicznych zastosowań fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Student osiąga umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych i technicznych oraz identyfikacji, zdefiniowania i analizy problemu oraz postawienia hipotezy jego rozwiązania.

Absolwent kierunku FIZYKA TECHNICZNA, na podstawie zgromadzonej wiedzy, jest w szczególności przygotowany do wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur, zastosowania nowoczesnych materiałów, technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów oraz zna podstawy metrologii i inżynierii kwantowej. Posiada zdolność rozwiązywania problemów badawczo-technologicznych w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii i układów molekularnych. Jest przygotowany w zakresie stosowania metod oraz technik pomiarowych oraz zapoznaje się z budową, projektowaniem, eksploatacją i działaniem różnorodnej aparatury badawczej oraz pomiarowej dla zastosowań inżynierskich i naukowych. Posiada umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania prostych problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (fizyka, chemia, matematyka, informatyka, biologia)                                                                                
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej, projektowej i inżynierskiej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych i inżynierskich

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Cele strategiczne kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna na studiach pierwszego stopnia obejmują:

 • przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie fizyki oraz umiejętności technicznych zastosowań fizyki, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania podstawowych problemów technicznych z zastosowaniem nanotechnologii, materiałów funkcjonalnych, technik laserowych i aparatury pomiarowej oraz wykorzystania symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych,
 • przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.

Kształcenie ma celu wykształcenie specjalistów z zakresu wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur oraz w dziedzinie nowoczesnych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki. W szczególności student tej specjalności będzie rozwiązywał problemy badawczo-technologiczne w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii układów molekularnych, biomolekularnych, supramolekularnych, biopolimerów, nanobioelektroniki molekularnej, konstrukcji nowoczesnych fotosensorów i biosensorów. Absolwenci posiądą umiejętności określania struktury atomowej i/lub cząsteczkowej nanostruktur, ich właściwości elektronowych, mechanicznych, magnetycznych, pod kątem możliwych aplikacji w konstrukcji urządzeń elektronicznych o bardzo dużej skali integracji oraz w konstrukcji różnego rodzaju nanosensorów.

Istotnym elementem kształcenia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA jest również kształtowanie umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych. Jak wiadomo, wiele z problemów współczesnej techniki, to w gruncie rzeczy problemy fizyczne dające się opisać przy pomocy równań, przede wszystkim różniczkowych. Student nabywa kompetencji do rozwiązywania szeregu rodzaju problemów przy pomocy numerycznych metod ich rozwiązywania, w postaci ich analitycznego opisu i wizualizacji ich rozwiązań.

Duży nacisk w programie kształcenia postawiono również na zapoznają się z budową, projektowaniem, eksploatacją oraz działaniem różnorodnej aparatury takiej jak: interferometrów, spektrografów, przyrządów optycznych, technik światłowodowych i optoelektroniki, przestrajalnych laserów barwnikowych, laserów półprzewodnikowych, detektorów światła, metod zliczania fotonów, zastosowaniem światła spolaryzowanego, zastosowaniem kryształów nieliniowych do wytwarzania harmonicznych i do mieszania częstotliwości.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały tak skonstruowane, aby oprócz systematyki wiedzy z zakresu zagadnień fizycznych i inżynierskich, zapewniały nowoczesne formy i treści procesu kształcenia.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Etyka
 • Fizyka doświadczalna
 • Matematyka
 • Chemia
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy metrologii (wprowadzenie do I pracowni fizycznej)
 • Komunikacja interpersonalna

SEMESTR 2:

 • Fizyka doświadczalna
 • Matematyka
 • I pracownia fizyczna
 • Grafika inżynierska
 • Metody informatyczne w fizyce i technice
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy informacji biznesowej

SEMESTR 3:

 • Język obcy 
 • Fizyka kwantowa
 • I pracownia fizyczna
 • Termodynamika techniczna
 • Metody analityczna i symboliczne
 • Elektrotechnika i elektronika stosowana
 • Wytrzymałość materiałów

SEMESTR 4:

 • Język obcy I
 • Podstawy konstrukcji inżynierskich
 • II pracownia fizyczna (zaawansowane laboratorium)
 • Automatyka i robotyka
 • Fizyka molekularna
 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Fizyka atomowa i jądrowa
 • Konstrukcje optyczne
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 5:

 • Optyka laserowa
 • Materiały dla zaawansowanych technologii
 • Podstawy nanotechnologii
 • Podstawy inżynierii kwantowej
 • Komputerowe wspomaganie eksperymentu
 • Umiejętności informacyjne

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Modelowanie komputerowe materiałów w skali atomowej
 • Energetyka jądrowa
 • Fizyka magnetyzmu - od atomów do nanostruktur funkcjonalnych

SEMESTR 6:

 • Technika wysokiej próżni i niskich temperatur
 • Przedmiot specjalistyczny
 • Fizyka środowiska
 • Seminarium przeddyplomowe
 • Ochrona radiologiczna
 • Podstawy prawa pracy i zarządzania

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Metody fizyczne w medycynie
 • Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe inżynierskie
 • Praca dyplomowa inżynierska

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Materiały optoelektroniczne
 • Symulacje komputerowe MES
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (fizyka, chemia, matematyka, informatyka, biologia)
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej, projektowej i inżynierskiej oraz pracy naukowej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych, jak również rozwiązywanie złożonych problemów naukowych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Cele strategiczne kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna obejmują:

na studiach drugiego stopnia

 • przekazanie rozszerzonej wiedzy w zakresie fizyki oraz umiejętności technicznych zastosowań fizyki, opartych na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • opanowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów technicznych z zastosowaniem nanotechnologii, materiałów funkcjonalnych, technik laserowych i aparatury pomiarowej oraz wykorzystania symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych,
 • przygotowanie absolwenta do pracy na wymagających stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.

Kształcenie na kierunku Fizyka Techniczna - drugi stopień kształcenia, ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego gruntowną wiedzę specjalistyczną
z zakresu fizyki i techniki, pozwalającą na współpracę ze różnymi specjalistami w obszarze wiedzy inżynierskiej. Osiąga wysoką umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych i technicznych oraz identyfikacji, zdefiniowania i analizy problemu oraz postawienia hipotezy jego rozwiązania, stosując wiedzę z zakresu przynajmniej jednej specjalności kształcenia. Nabywa umiejętności pracy indywidualnej, zespołowej i wielodyscyplinarnej oraz zdolności adaptacji nowych lub zmian istniejących technologii oraz metod analitycznych i pomiarowych.

Absolwent kierunku Fizyka Techniczna, na podstawie zgromadzonej wiedzy, jest w szczególności przygotowany do wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur oraz zastosowania nowoczesnych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki. Posiada zdolność rozwiązywania problemów badawczo-technologicznych w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii i układów molekularnych. Jest przygotowany w zakresie interdyscyplinarnego stosowania metod oraz technik pomiarowych i inżynierskich oraz zapoznaje się z budową, projektowaniem, eksploatacją i działaniem różnorodnej aparatury badawczej oraz pomiarowej. Posiada umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania złożonych problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i zaawansowanych obliczeń symbolicznych.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich realizowanych w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej).

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Zaawansowane laboratorium specjalistyczne
 • Fizyka współczesna
 • Techniki Wysokich Częstotliwości  
 • Optoelektronika
 • Nanoelektronika kwantowa
 • Fizyka metali i półprzewodników
 • Fizyka dielektryków
 • Budowa aparatury pomiarowej
 • Metody numeryczne w fizyce i technice
 • Przedsiębiorczość
 • Praktyka specjalistyczna

SEMESTR 2:

 • Laboratorium specjalistyczne
 • Materiały wielofunkcyjne
 • Metody eksperymentalne w inżynierii kwantowej
 • Nanotechnologia i nanoinżynieria
 • Aspekty fizyczne, ekologiczne i ekonomiczne odnawialnych źródeł energii
 • Seminarium specjalistyczne przeddyplomowe
 • Język obcy specjalistyczne

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Metamateriały
 • Materiały fotoniczne

SEMESTR 3:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa magisterska

                                                          

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Fotonika
 • Biofizyka molekularna - czyli jak fizyka wspiera biologię
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci kierunku FIZYKA TECHNICZNA dwukrotnie odbywają praktyki: po czwartym semestrze pierwszego stopnia kształcenia (praktyka zawodowa) i po pierwszym semestrze drugiego stopnia kształcenia (praktyka specjalistyczna). Praktyka zawodowa realizowana jest w instytucjach zewnętrznych (ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych, oraz przedsiębiorstwach - także poza granicami kraju) i często nie jest bezpośrednio związana z tematem pracy dyplomowej inżynierskiej. Centrum Praktyk i Karier, Politechniki Poznańskiej współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej. Celem praktyki zawodowej jest poznanie zasad pracy w przedsiębiorstwie, zdobycie doświadczenia i kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz poznanie roli inżynieria w procesie produkcyjnym. Praktyka specjalistyczna realizowana jest zwykle w jednostce naukowej w której studentka/student realizuje pracę dyplomową magisterską. Celem praktyki specjalistycznej jest poznanie specyfiki pracy naukowej, opanowanie zagadnień związanych z realizacją pracy magisterskiej i zwykle wykonanie wstępnych pomiarów bądź projektów.

Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: Vacom GmbH, IHP Franfurt/Oder, IFM PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ZNAK.PL, Light ERP Sp. z o.o., AP Vacuum, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Wavin Polska S.A., Amica S.A., VW Poznań, Instytut Obróbki Plastycznej INOP, Solaris Bus&Coach, Bridgestone, VOX, Philips Lighting Poland i innych.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Zdobyte na kierunku FIZYKA TECHNICZNA wykształcenie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, optoelektronice, inżynierii kwantowej, biotechnologii i nanotechnologii, a także związanych z rozwojem oprogramowania, nowoczesnymi technikami diagnostycznymi oraz projektowaniem i budową aparatury naukowo-badawczej.

Absolwenci kierunku FIZYKA TECHNICZNA znajdują zatrudnienie w:

 • firmach projektowych, handlowych, produkcyjnych
 • instytucjach wytwarzających wyspecjalizowaną aparaturę pomiarową, medyczną, diagnostyczną i naukową
 • instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie wyższym
 • w branży informatyczno-technologicznej związanej z prognozowaniem procesów technologicznych