Logistyka

Jeśli masz w sobie pasję i chęć tworzenia oraz praktycznego wcielania w życie rozwiązań inżynierskich z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów i procesów logistycznych, to kierunek LOGISTYKA jest właśnie dla Ciebie! 

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych (w tym narzędzi Logistyki 4.0) oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także zdobycia umiejętności menedżerskich oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich. Program studiów, oprócz podstawowej wiedzy z logistyki i zarządzania, pozwala zapoznać się z szeregiem zagadnień typowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych, w wielu różnych sektorach przemysłu.

Absolwent kierunku wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu procesów logistycznych i produkcyjnych może podejmować prace na różnorodnych stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w obszarach magazynowania, transportu, handlu i produkcji. Absolwenci tych studiów przygotowani są do pełnienia w przedsiębiorstwie roli integratorów działania jego poszczególnych sfer. Zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i organizacji zaopatrzenia, produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów.

Dodatkowym atutem jest fakt, że treści kształcenia realizowane na kierunku LOGISTYKA na studiach pierwszego stopnia, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej są zgodne z rekomendowanym przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Senior Logistician (poziom 6 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF-6)). Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki, co jest cenionym przez pracodawców atutem na rynku pracy. Studenci kierunku LOGISTYKA po ukończeniu studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz spełnieniu warunków w zakresie wymaganej średniej ocen mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu.

Wszechstronne przygotowanie studentów tego kierunku stwarza im możliwość przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych, analityków, projektantów i konsultantów oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem zaopatrzeniem materiałowym, produkcją, transportem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją wyrobów.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, informatyka)
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania produkcją i zarządzania jakością, logistyki czy ergonomii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, technologia maszyn i procesów, informatyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, ochrona środowiska, ekologia). Student poznaje także szereg procesów występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: zarządzanie zapasami, ekonomika i organizacja transportu, logistyka dystrybucji, infrastruktura logistyczna, ekologistyka, projektowanie procesów logistycznych, eksploatacja systemów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji i zaopatrzenia, gospodarka magazynowa oraz wykorzystanie narzędzi Logistyki 4.0.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu (w tym 4 rewolucji przemysłowej), wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technologia informacyjna
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska
 • Wprowadzenie do techniki
 • Logistyka
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Prawo
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Ekonomika i organizacja transportu
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Maszynoznawstwo
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Zarządzanie zapasami
 • Logistyka 2

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie operacyjne w logistyce
 • Nauka o materiałach i elementy chemii
 • Logistyka dystrybucji
 • Technika, technologia i infrastruktura log.
 • Język obcy

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzania
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Ergonomia
 • Ekologia pracy  ludzkiej

SEMESTR 4:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • Zarządzanie projektami 1
 • Towaroznawstwo

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzania
 • Integracja procesowo-produktowa (Product, Proces & Business Integration)
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Maszyny technologiczne
 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • Inżynieria logistyczna

SEMESTR 5:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Ekologistyka
 • Inżynieria systemów i analizy systemowej
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Psychologia społeczna
 • Socjologia
 • Projektowanie magazynów
 • Elastyczne systemy produkcyjne

SEMESTR 6:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Eksploatacja systemów logistycznych
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Normalizacja i zarz. jak. w logistyce
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Praktyka

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonometrii
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Zautomatyzowane systemy produkcyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka

SEMESTR 7:

 • Praca dyplomowa - projekt inżynierski
 • Etyka zawodowa
 • Logistyka eksploatacji systemów technicznych
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie zakładów przemysłowych
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
 • Gospodarka narzędziowa
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, informatyka)
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania produkcją i zarządzania jakością, logistyki czy ergonomii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, technologia maszyn i procesów, informatyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, ochrona środowiska, ekologia). Student poznaje także szereg procesów występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: zarządzanie zapasami, ekonomika i organizacja transportu, logistyka dystrybucji, infrastruktura logistyczna, ekologistyka, projektowanie procesów logistycznych, eksploatacja systemów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji i zaopatrzenia, gospodarka magazynowa oraz wykorzystanie narzędzi Logistyki 4.0.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu (w tym 4 rewolucji przemysłowej), wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Grafika inżynierska
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Matematyka
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Podstawy zarządzania
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do techniki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Ekonomika i organizacja transportu
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Prawo
 • Statystyka
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Logistyka 2
 • Maszynoznawstwo
 • Zarządzanie zapasami

SEMESTR 3:

 • Logistyka dystrybucji
 • Technika, technologia i infrastruktura logistyczna
 • Zarządzanie operacyjne w logistyce

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Badania marketingowe
 • Ekologia pracy ludzkiej
 • Ergonomia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Marketing
 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzani

SEMESTR 4:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie projektami 1

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Integracja Procesowo Produktowa
 • Inżynieria logistyczna
 • Organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • Technologia wytwarzania

SEMESTR 5:

 • Ekologistyka
 • Inżynieria systemów i analizy systemowej
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Projektowanie magazynów
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia

Semestr 6:

 • Eksploatacja systemów logistycznych
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Praktyki studenckie
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Zarządzanie produkcją i usługami

Semestr 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Etyka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy ekonometrii
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Semestr 7:

 • Etyka zawodowa
 • Logistyka eksploatacji systemów technicznych
 • Praca dyplomowa - projekt inżynierski
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

Semestr 7 (przedmioty obieralne):

 • Gospodarka narzędziowa
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
 • Projektowanie zakładów przemysłowych
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Logistyka łańcuchów dostaw
 • Logistics systems

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami technicznymi i społecznymi
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, planowania i sterowania produkcją, zarządzania logistycznego oraz przedmiotów ogólnokształcących (zarządzanie projektami, gospodarka elektroniczna, rachunek kosztów, współczesne koncepcje zarządzania), studenci poznają także szereg procesów i zjawisk występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: projektowanie systemów i procesów logistycznych, organizacja produkcji i logistyki w przemyśle, zarządzanie przepływem materiałów, zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne w logistyce, logistyka międzynarodowa, logistyka zwrotna, marketing usług logistycznych, projektowanie łańcuchów dostaw, strategie zakupowe, przewozy specjalne, czy metody współczesnej dystrybucji oraz aspekty wdrażania koncepcji Logistyki 4.0.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (uprawniającego do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej). Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów).

Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu, wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Projektowanie systemów i  procesów logistycznych
 • Marketing usług logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Elektroniczna gospodarka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP                        

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne
 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Zarządzanie przepływem materiałów

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Projektowanie systemów i  procesów logistycznych
 • Marketing usług logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Elektroniczna gospodarka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Analiza wspomagania logistycznego
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Strategie zakupowe
 • Przewozy specjalne

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 1:

 • Strategic Management
 • Designing of logistics systems & processes
 • Marketing of logistic services
 • Project management
 • E-business
 • Elective module 1
 • Business unit management
 • A Short Course in Occupational Safety

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Traditional and modern manufacturing systems
 • Computer aided production planning and control
 • Decision making and aiding in logistics
 • Operations management for logistics
 • City logistics
 • Physical distribution logistics

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 2:

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie produkcją
 • TOC (Theory of Constraints)
 • Szczupła produkcja i logistyka

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 2:

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw
 • Współczesne koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Logistyka zwrotna
 • Metody współczesnej dystrybucji

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 2:

 • Operation research and optimization theory
 • Logistics Management
 • Computer systems in logistics
 • Activity based costing in logistics
 • Elective module 2
 • Insurance in logistics
 • Foreign Language
 • Physical Exercises

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Supply chain management
 • Transportation systems management
 • Inventory management for logistics systems
 • Lean production and logistics
 • Location analysis for logistics systems
 • Reverse logistics

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 3:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca magisterska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 3:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca magisterska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 3:

 • International logistics
 • Master thesis tutorial
 • Master thesis research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Industrial Project - Procurement Logistic
 • Industrial Project - Manufacturing Logistic
 • Industrial Project - Physical Distribution Logistic
 • Industrial Project - Supply Chain Logistic
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Logistyka łańcuchów dostaw

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami technicznymi i społecznymi
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, planowania i sterowania produkcją, zarządzania logistycznego oraz przedmiotów ogólnokształcących (zarządzanie projektami, gospodarka elektroniczna, rachunek kosztów, współczesne koncepcje zarządzania), studenci poznają także szereg procesów i zjawisk występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: projektowanie systemów i procesów logistycznych, organizacja produkcji i logistyki w przemyśle, zarządzanie przepływem materiałów, zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne w logistyce, logistyka międzynarodowa, logistyka zwrotna, marketing usług logistycznych, projektowanie łańcuchów dostaw, strategie zakupowe, przewozy specjalne, czy metody współczesnej dystrybucji oraz aspekty wdrażania koncepcji Logistyki 4.0.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (uprawniającego do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej). Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów).

Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu, wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 1

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne
 • Zarządzanie przepływem materiałów

 

Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 1

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Analiza wspomagania logistycznego
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Przewozy specjalne
 • Strategie zakupowe

 

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie logistyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie produkcją
 • Planowanie i sterowanie produkcji
 • Szczupła produkcja i logistyka
 • TOC (Theory of Constraints)


Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie logistyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Logistyka zwrotna
 • Metody współczesnej dystrybucji
 • Współczesne koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw

 

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 3

 • Logistyka międzynarodowa
 • Praca magisterska
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia


Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 3

 • Logistyka międzynarodowa
 • Praca magisterska
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Zarządzania w zakresie analizy procesów logistycznych, w tym prognozowania zaopatrzenia (problemy komunikacji w sferze zaopatrzenia i dystrybucji), realizacji zamówień, realizacji i kontroli przepływu surowców i materiałów w procesie tworzenia zapasów materiałów i wyrobów gotowych (zarządzanie zapasami), zasilania stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły, opakowania, transportu zewnętrznego i wewnętrznego, gospodarki opakowaniami, analizy przepływu informacji związanych z powyższymi procesami i ich koordynacją, a także analizy gospodarki magazynowej: procesu przyjęcia, magazynowania, kompletacji i wydania oraz infrastruktury magazynowej.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu (w tym 4 rewolucji przemysłowej) wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Wszechstronne przygotowanie studentów tego kierunku stwarza im możliwość pracy na różnorodnych stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w obszarach transportu, handlu i produkcji. Potencjalne stanowiska dla obszaru transportu: spedytor, kontroler łańcuchów transportowych, koordynator transportowy, planista transportu; dla obszaru handlu: specjalista ds. zakupów, planowania przepływów materiałowych, specjalista ds. organizowania magazynów, koordynator logistyki sieci dystrybucji; dla obszaru produkcji: specjalista ds. zakupów, specjalista ds. zarządzania magazynem, specjalista ds. organizacji produkcji, logistyk produkcji, specjalista ds. planowania produkcji.