Technologie obiegu zamkniętego

Całość przeczytasz w 2 minuty.

 

Interesuje Cię chemia, a jej wpływ na środowisko naturalne nie jest Ci obojętny? Chcesz projektować nowatorskie i innowacyjne materiały użytkowe z możliwością ponownego ich wykorzystania w myśl zasady zrównoważonego rozwoju? Kierunek TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO czeka na Ciebie!

Student nowego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi, planowania nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, gospodarowania odpadami, a w szczególności nabędzie umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz podstawowych technik unieszkodliwiania strumieni zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Program studiów zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie połączone ze specjalistyczną wiedzą technologiczną i inżynierską, dając gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązania zadań w zakresie projektowania i eksploatacji linii technologicznych i urządzeń według zasad koncepcji GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego). 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia)
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie na kierunku TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO koncentruje się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych, w szczególności chemicznych, które są kluczowe dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i dziedzin pokrewnych. Interdyscyplinarne wykształcenie, połączone ze specjalistyczną wiedzą technologiczną i inżynierską, zapewni absolwentowi kierunku TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań w zakresie eksploatacji linii technologicznych i urządzeń pracujących według zasad koncepcji GOZ; współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin na różnych etapach planowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych; sprawnego rozwiązywania pojawiających się problemów technologiczno-inżynieryjnych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi wspomagających GOZ, zabezpieczenia i realizacji potrzeb związanych z analizą procesową i rutynowym monitoringiem środowiska w ramach prowadzonej działalności wytwórczej.

Programu studiów dla kierunku TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, który zapewni studentom, a finalnie absolwentom właściwe zrozumienie i przyswojenie zasad systemów zarządzania surowcami i gospodarką odpadami, a jednocześnie zdobycie wiedzy teoretycznej, technologicznej i inżynierskiej o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającej aktywnie włączyć się w system działalności gospodarczej opartej na GOZ, na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Grafika inżynierska
 • Przedmiot obieralny – nauki społeczne lub humanistyczne
 • Struktura gospodarki obiegu zamkniętego
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP (jednorazowo)
 • Usługi biblioteczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia analityczna
 • Przedmiot obieralny – nauki społeczne lub humanistyczne
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny – grafika inżynierska
 • Materiałoznawstwo i podstawy konstrukcji maszyn
 • Statystyczne opracowanie danych pomiarowych

SEMESTR 3:

 • Chemia organiczna 
 • Instrumentalne techniki analityczne
 • Aparatura procesowa
 • Geologia stosowana
 • Termodynamika
 • Mikrobiologia
 • Język obcy
 • Toksykologia

SEMESTR 4:

 • Chemia fizyczna
 • Podstawy inżynierii procesowej
 • Podstawy biotechnologii
 • Chemia bioorganiczna
 • Prawne i administracyjne uwarunkowania w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Polimery i tworzywa sztuczne
 • Podstawy teoretyczne technologii chemicznej
 • Surowce naturalne i wtórne w technologii nieorganicznej
 • Wykład obieralny
 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w gospodarce obiegu
 • Sterowanie w procesach przemysłowych
 • Strategie zapobiegania i ograniczania emisji

Projekt procesowy obieralny:

 • Analiza obiegów materiałowych w wybranym procesie przetwórczym
 • Opracowanie założeń do projektu otrzymywania wybranego produktu
 • Operacje jednostkowe w przetwórstwie surowców z odpadów
 • Obiegi zamknięte w systemach oczyszczania ścieków komunalnych
 • Metody fizykochemiczne w identyfikacji związków chemicznych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej

SEMESTR 6:

 • Recykling i odzysk materiałów polimerowych
 • Surowce naturalne i wtórne w technologii organicznej
 • Zrównoważone procesy separacji
 • Projekt separacyjny obieralny:
 • Zrównoważone procesy separacyjne w odnowie wody
 • Zrównoważone procesy separacyjne w przerobie strumieni opadowych
 • Materiały biodegradowalne i kompostowalne

Wykład obieralny:

 • Wybrane technologie recyklingu
 • Biokataliza przemysłowa
 • Monitorowanie gospodarki w obiegu zamkniętym

Wykład obieralny:

 • Prorecyklingowe projektowanie wyrobów gotowych
 • Zarządzanie procesami biotechnologicznymi
 • Wykorzystanie materiałów porecyklingowych do magazynowania energii
 • Praktyka zawodowa 6 tygodni

SEMESTR 7:

 • Recykling chemicznych źródeł prądu i odpadów pogalwanicznych
 • Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - projekt obieralny:
 • Identyfikacja zagrożeń przemysłowych
 • Analiza ryzyka procesowego
 • Gospodarka ścieków przemysłowych
 • Biogazownie i biorafinerie
 • Systemy ochrony powietrza

Wykład obieralny:

 • Wybrane technologie recyklingu odpadów wielowarstwowych
 • Techniki elektrochemicznego utleniania odpadów organicznych
 • Zaawansowane procesy utleniania w oczyszczaniu środowiska

Wykład i projekt obieralny:

 • Algorytmy redukcji zanieczyszczeń w instalacjach przemysłowych
 • Modelowanie procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
 • E-zasoby - struktura i zastosowanie (jednorazowo)
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie: technologii chemicznych, technologii zabezpieczających środowisko, metod kontroli skażenia środowiska, metod kontroli wydajności procesów i jakości produktów, podstaw projektowania procesów.

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak AQUANET S.A.,  Biofarm Sp. z o.o., EKOLAB Sp. z o.o.,  EXIDE Technologies, Gestamp Polska Sp. z o.o., Luvena S.A.,  Ardagh Glass S.A., Panasonic Energy Poland S.A., Pekabex, Reka Rubber Polska Sp. z o.o., Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Wavin Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A,  Amica S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A., jak również w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

W koncepcji GOZ istnieje ogromny potencjał, który ma szansę bezpośrednio przełożyć się na zatrudnienie wykształconych w tym zakresie osób. Już teraz inżynier, z tak wszechstronną wiedzą, może znaleźć zatrudnienie i realizować swoją pasję zawodową w zakładach produkcyjnych różnych branż – zwłaszcza branży chemicznej, ale także pokrewnych, m.in.:

 • energetyka,
 • budownictwo,
 • górnictwo,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • gospodarka komunalna,
 • tworzywa sztuczne
 • przemysł przetwórczy (w tym przetwórstwo rolno-spożywcze).

Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami technologicznymi i inżynierskimi pozwoli mu także odnaleźć się w takich instytucjach, jak:

 • wyższe uczelnie techniczne i instytuty badawcze;
 • biura badawczo-rozwojowe i konsultingowe, projektujące technologie dla GOZ;
 • organy administracji państwowej i samorządowej, w tym starostwa powiatowe, urzędy miejskie, marszałkowskie i wojewódzkie.