Architektura

Kierunek prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim (na pierwszym i na drugim stopniu studiów).

 

Jeśli interesuje Cię sztuka i architektura, jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania przestrzeni, a do tego lubisz rysować, to kierunek ARCHITEKTURA jest właśnie dla Ciebie.

Studiując na Wydziale Architektury uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta, który pozwoli Ci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej. Nabyta bogata wiedza i umiejętności absolwenta pozwolą na koordynowanie prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzanie projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy badawczej.

Zajęcia prowadzone są w jednym z najnowocześniejszych technologicznie obiektów dydaktycznych w Polsce. Program kształcenia oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych (m.in. e-learning), a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Większość przedmiotów  ma charakter praktyczny (ćwiczenia, laboratoria, projekty). Natomiast badania naukowe prowadzone na Wydziale, powiązane z kierunkiem studiów, stwarzają studentom możliwość udziału w seminariach, sympozjach czy konferencjach, przygotowując ich również do pracy naukowo-badawczej.

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, akredytację KAUT oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE®. Wydział Architektury jest jednym z czterech wydziałów architektury na uczelniach technicznych w Polsce, który posiada kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku ARCHITEKTURA na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220). Wydział jest liderem Erasmus+, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia w trakcie studiów również na jednym z najbardziej prestiżowych wydziałów architektury w Europie.

Pierwszy stopień stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • wszechstronne zainteresowania związanie z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą                       
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego                           
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz pasja i chęć ciągłego rozwoju

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier architekt


Studia mają charakter interdyscyplinarny. Student w trakcie studiów pierwszego stopnia poznaje zagadnienia konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne związane z projektowaniem budynków, problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w zakresie rozwiązywania prostych problemów projektowych, problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki przydatną do projektowania obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, integrując wiedzę zdobytą w trakcie studiów, problemy fizyki, technologii i funkcji budynków w zakresie umożliwiającym zapewnienie komfortu ich użytkowania oraz ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych, relacje zachodzące między człowiekiem, a architekturą i między architekturą, a środowiskiem ją otaczającym oraz potrzeby dostosowania architektury do ludzkich potrzeb i skali człowieka, przepisy prawa i procedury niezbędne do realizacji projektów budynków, metody i środki wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego oraz ochrony i konserwacji otaczającego środowiska, zasady kosztorysowania, zarządzania projektem, metodykę kontroli kosztów i zasady realizacji projektu budowlanego, historię i teorię architektury oraz sztuki, techniki i nauk humanistycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania projektów architektonicznych, zasady, rozwiązania, konstrukcje i materiały budowlane stosowane przy wykonywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w kontekście wielobranżowego charakteru projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zasady gromadzenia informacji i ich interpretacji w ramach przygotowywania koncepcji projektowej, główne zasady profesjonalnej prezentacji koncepcji architektonicznych i urbanistycznych, charakter zawodu architekta i jego rolę w społeczeństwie.

Student uczy się wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie studiów w celu dokonania krytycznej analizy uwarunkowań i formułowania wniosków do projektowania w interdyscyplinarnym kontekście,  zaprojektować obiekt architektoniczny lub prosty zespół urbanistyczny spełniający wymogi estetyczne i techniczne, przygotować prezentację graficzną, pisemną i ustną własnych koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki, spełniającą wymogi profesjonalnego zapisu właściwego dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego, wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do przestrzegania zasad etyki zawodowej i brania odpowiedzialności za podejmowane działania, za wartości architektoniczne i urbanistyczne w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego.

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Historia architektury_1
 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_1
 • Podstawy projektowania architektonicznego_1
 • Podstawy budownictwa
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika_1
 • Matematyka 1
 • Geometria wykreślna z elementami matematyki_1
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_1
 • Wychowanie fizyczne_1
 • Szkolenie bhp i ppoż 0 4h/sem
 • Szkolenie biblioteczne on-line (InfoProgram I)

SEMESTR 2:

 • Historia architektury_2
 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_2
 • Podstawy projektowania architektonicznego_2
 • Teoria kompozycji w projektowaniu architektonicznym
 • Budownictwo ogólne_1
 • Mechanika_2
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_2
 • Geometria wykreślna z elementami matematyki_2
 • Wychowanie fizyczne_2
 • Plener rysunkowy (2 tygodnie)


SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski_1

SEMESTR 3:

 • Historia architektury_3
 • Projektowanie architektury mieszkaniowej_1
 • Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych_1
 • Podstawy projektowania urbanistycznego
 • Budownictwo ogólne_2
 • Konstrukcje budowlane_1
 • Fizyka budowli - akustyka
 • Fizyka budowli - oświetlenie
 • Projektowanie oświetlenia i akustyki
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski 2

SEMESTR 4:

 • Historia architektury_4
 • Projektowanie zabudowy usługowej_1
 • Projektowanie obiektów usługowych
 • Projektowanie urbanistyczne_1
 • Budownictwo ogólne_3
 • Konstrukcje budowlane_2
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba_4
 • Technologie informacyjne
 • Fizyka budowli - termika
 • Instalacje budowlane - ogrzewanie i wentylacja
 • Zajęcia terenowe - urbanistyczne (2 tygodnie)

SEMESTR 5:

 • Historia architektury współczesnej
 • Projektowanie architektury mieszkaniowej_2
 • Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych_2
 • Planowanie miast i osiedli
 • Projektowanie zespołów urbanistycznych
 • Projektowanie architektoniczne w krajobrazie
 • Teoria architektury zieleni (krajobrazu) z elementami dendrologii
 • Projektowanie zieleni (krajobrazu)
 • Budownictwo ogólne_4
 • Geotechnika
 • Architektura projektowana cyfrowo
 • Umiejętności informacyjne (InfoProgram II)

SEMESTR 6:

 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych
 • Projektowanie architektury rekreacyjnej
 • Projektowanie architektoniczne obiektów rekreacyjnych
 • Teoria ruralistyki
 • Projektowanie architektury wiejskiej
 • Historia sztuki i estetyki
 • Architektura energooszczędna
 • Wystawiennictwo
 • Instalacje budowlane – systemy sanitarne
 • Projektowanie urbanistyczne_2
 • Rola architekta w organizacji procesu inwestycyjnego
 • Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • Zajęcia terenowe ruralistyczne (2 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Praktyki zawodowe

SEMESTR 8:

 • Projektowanie miejsc pracy
 • Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_1
 • Etyka zawodu architekta
 • Prawo budowlane
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Drugi stopień stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku architektura
 • predyspozycje do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania
 • zaangażowanie społeczne,  poczucie odpowiedzialności oraz etyki zawodowej

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier architekt


Studia mają charakter interdyscyplinarny. Student w trakcie studiów drugiego stopnia poznaje problemy konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne związane z projektowaniem budynków, szczegółową problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w zakresie rozwiązywania złożonych problemów projektowych, zaawansowaną problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki przydatną do projektowania obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, integrując wiedzę zdobytą w trakcie studiów, problemy fizyki, technologii i funkcji budynków w zakresie umożliwiającym zapewnienie komfortu ich użytkowania oraz ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych, relacje zachodzące między człowiekiem, a architekturą i między architekturą, a środowiskiem ją otaczającym, oraz potrzeby dostosowania architektury do ludzkich potrzeb i skali człowieka, przepisy prawa i procedury niezbędne do realizacji projektów budynków oraz integracji budynków z ogólnym projektem planistycznymi, metody i środki wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego oraz ochrony i konserwacji otaczającego środowiska, historię i teorię architektury oraz sztuki, techniki i nauk humanistycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania projektów architektonicznych, zasady, rozwiązania, konstrukcje i materiały budowlane stosowane przy wykonywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w kontekście wielobranżowego charakteru projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz potrzebę współpracy z innymi specjalistami.

Poznaje zasady gromadzenia informacji i ich interpretacji w ramach przygotowywania koncepcji projektowej, zasady profesjonalnej prezentacji koncepcji architektonicznych i urbanistycznych, charakter zawodu architekta i jego rolę w społeczeństwie. Student uczy się  wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie studiów w celu dokonania krytycznej analizy uwarunkowań i formułowania wniosków do projektowania w skomplikowanym, interdyscyplinarnym kontekście, wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w celu zaprojektowania złożonego obiektu architektonicznego lub zespołu urbanistycznego spełniającego wymogi estetyczne i techniczne, kreując i przekształcając przestrzeń i nadając jej nowe wartości, przygotować zaawansowaną prezentację graficzną, pisemną i ustną własnych koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki, spełniającą wymogi profesjonalnego zapisu właściwego dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego, organizować pracę z uwzględnieniem wszystkich faz pracy nad koncepcją projektową.

Absolwent kierunku ARCHITEKTURA jest przygotowany do podejmowania i wykonywania pracy w sposób profesjonalny, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i brania odpowiedzialności za podejmowane działania, poszanowania różnorodności poglądów i kultur oraz do wykazywania wrażliwości na społeczne aspekty zawodu, brania odpowiedzialności za wartości humanistyczne, społeczne, kulturowe, architektoniczne i urbanistyczne w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, uczenia się przez całe życie, w tym przez podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej i studiów podyplomowych lub uczestnictwo w innych formach kształcenia i inspirowania innych osób do uczenia się i organizowania procesu kształcenia.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
 • Innowatyka
 • Wzornictwo przemysłowe_1
 • Projektowanie architektoniczne miejsc pracy_2
 • Zarządzanie kosztami inwestycji
 • Planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast
 • Teoria i historia sztuki
 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2
 • Fizyka budowli - akustyka
 • Fizyka budowli - oświetlenie
 • Projektowanie oświetlenia i akustyki
 • J. obcy
 • Psychologia percepcji
 • Zajęcia terenowe - inwentaryzacyjne

SEMESTR 2:

 • Studium zagospodarowania gminy
 • Projektowanie arch. ob. specjalistycznych
 • Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Planowanie przestrzenne
 • Cross-Cultural Communication
 • Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych_2

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_1 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_2 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym_3 (wybór 1 z 6 tematów, tematy nie mogą się powtarzać)
 • Woda w architekturze
 • Architektura i moda
 • Rewitalizacja obszarów śródmiejskich
 • Ikony architektury
 • Planowanie regionalne
 • Architektura wnętrz

SEMESTR 3:

 • Marketing
 • Wykład specjalistyczny
 • Przygotowanie pracy magisterskiej_konstrukcje

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Pracownia badawcza
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

Praktyka zawodowa – architektoniczna odbywa się poza uczelnią i z udziałem izb architektów (Krajowej Izby Architektów lub okręgowych izb architektów), w oparciu o infrastrukturę biur lub pracowni architektonicznych. Opiekun studenta prowadzący praktykę posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Architektury.

Dotychczas nasi studenci odbywali praktyki nie tylko w krajowych biurach architektonicznych, ale również w renomowanych pracowniach zagranicznych.

Kariera po studiach

Poprzez ciągłe dostosowanie się do ewoluujących oczekiwań rynku pracy, nasi absolwenci dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z powodzeniem znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju ale i zagranicą. Absolwenci naszego kierunku znajdują zatrudnienie jako:

 • architekt / asystent architekta w biurze architektonicznym,
 • architekt / urbanista w biurze planowania przestrzennego,
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin.