Automatyka i robotyka

Kierunek prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA ma charakter interdyscyplinarny, a wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę podstawową i inżynierską z zakresu modelowania systemów dynamicznych, sterowania liniowego i nieliniowego, podstaw robotyki, sztucznej inteligencji, informatyki, przetwarzania sygnałów, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki przemysłowej oraz ochrony własności intelektualnej. Efekty uczenia się uwzględniają również zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy, umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych zarówno w działalności badawczej, jak i na rynku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwentów kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA leżą w zakresie znajomości i umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik związanych z szeroko pojętą automatyką i robotyką, informatyką techniczną, sztuczną inteligencją, multimediami oraz w zakresie operacyjnej skuteczności posługiwania się językiem obcym. Absolwenci tego kierunku kształcenia uzyskają stosowne kwalifikacje, zdefiniowane w kierunkowych efektach uczenia się pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA uwzględniono misję Politechniki Poznańskiej, która w skrócie sprowadza się do kształcenia wysokokwalifikowanych kadr, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierunek uwzględnia trendy w rozwoju nauki oraz wyniki badań własnych, aktualne zapotrzebowanie i tendencje obserwowane na rynku pracy, formułowane przez Radę Pracodawców kierunku AiR a także  zalecenia  publikowane w rozporządzeniach MEiN (ujednolicone w poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji) oraz standardy obowiązujące w innych krajach Europy i w USA.

 


PROFIL PRAKTYCZNY 

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA ma charakter interdyscyplinarny, a wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę podstawową i inżynierską z zakresu modelowania systemów dynamicznych, sterowania liniowego i nieliniowego, podstaw robotyki i programowania robotów, sztucznej inteligencji, informatyki, przetwarzania sygnałów, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki przemysłowej oraz ochrony własności intelektualnej. Efekty uczenia się uwzględniają również zdobywanie przez studenta kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwentów kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA leżą w zakresie znajomości i umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik związanych z szeroko pojętą automatyką i robotyką, informatyką techniczną, sztuczną inteligencją, multimediami oraz w zakresie operacyjnej skuteczności posługiwania się językiem obcym. Absolwenci tego kierunku kształcenia uzyskają stosowne kwalifikacje, zdefiniowane w kierunkowych efektach uczenia się pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Studia na kierunku o profilu praktycznym oparte są na współpracy Politechniki Poznańskiej z różnymi przedsiębiorstwami, w tym między innymi: VW Samochody Użytkowe, Blum, Gestamp, BMP, STER, Bridgestone, Robotech, Flexlink. Istotną wartością studiów o profilu praktycznym jest to, że wybrane z programu studiów zajęcia (szczególnie laboratoria i projekty) są realizowana w zakładach.

W programie studiów przewidziano aż 255 dni płatnych praktyk. Dzięki temu studenci zdobywają duże doświadczenie i już w trakcie studiów wykonują wartościowe projekty oraz prace dyplomowe osadzone w przemysłowych realiach. Po zakończeniu studiów absolwenci często otrzymują propozycje zatrudnienia w firmie, w której realizowane były praktyki.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

Na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA praktyki są prowadzone na pierwszym stopniu studiów. Zarówno na studiach stacjonarnych, jak i studiach niestacjonarnych, 4-tygodniowa obowiązkowa praktyka zawodowa jest realizowana po 6 semestrze. Aby umożliwić sprawną współpracę osób poszukujących praktyki lub stażu z firmami, które mają je do zaoferowania, na Uczelni działa Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej. Przy wyborze firmy, celem odbycia praktyk, studenci mogą skorzystać z pomocy tego Centrum. Ponadto studentom udostępniana jest lista firm, w których studenci odbywali praktyki w latach ubiegłych. Lista ta zawiera krótką charakterystykę profilu działalności danej firmy.

Podstawowym miejscem odbywania praktyk studenckich są firmy produkcyjne, zlokalizowane głównie na terenie Poznania i woj. wielkopolskiego. Są to firmy należące do wszystkich typów przedsiębiorstw, od dużych do małych. Przykładowe firmy, w których studenci odbywali praktyki to: Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., H. Cegielski S.A., Amica S.A., Volkswagen Poznań, Bronco Poland, B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o., Carlsberg Shared Services Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Primesoft Polska Sp. z o.o., Schulz Infoprod Sp. z o.o., Raltech Automatyka i Sterowanie, Forcom, Raion Automatyka, e-MSI, Sp. z o.o., RMS System Sp. z o.o., Spartakus Poznań Sp. z o.o., Omni3D Sp. z o.o.,  IP Systems Automatyka Sp. z o.o., Cube Systems Sp. z o.o., Eggersmann Polska Sp. z o.o.,  Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. Integris Systemy IT Sp. z o.o., Schloesser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k., Mondi Simet Sp. z o.o.,  Enforce Medical Technologies Sp. z o.o., KAPlast Sp. z o.o., Astor Zachód, Asel Automatyka Elektrotechnika, iCOMFORT, Radpak Sp. z o.o., Motortech Polska Sp. z o.o., Vigran Sp. z o.o.

Po odbyciu praktyki studenci często otrzymują propozycje zatrudnienia. Merytoryczną opiekę nad realizacją i zaliczeniem praktyk sprawuje opiekun praktyk studenckich. Praktyki mogą być realizowane w podmiotach gospodarczych, firmach i instytucjach publicznych, pozwalających na osiągnięcie celów oraz efektów uczenia się przypisanych do praktyki (zdefiniowanych w sylabusie i w programie kształcenia).


PROFIL PRAKTYCZNY

Począwszy od drugiego roku studiów, studenci na kierunku o profilu praktycznym, oprócz typowych zajęć na Uczelni odbywają również obowiązkową praktykę zawodową w Zakładzie. Wymiar praktyk odbywanych w trakcie semestru wynosi:

 • na semestrach 3.i 4. - 1 dzień w tygodniu
 • na semestrach 5.i 6. - 2 dni w tygodniu
 • na semestrze 7. - 3 dni w tygodniu.

Ponadto w trakcie studiów studenci na kierunku o profilu praktycznym odbywają ośmiotygodniowe praktyki letnie podczas wakacji na 1., 2. i 3. roku studiów. W każdym z zakładów partnerskich istnieje bardzo szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych z automatyzacją i robotyzacją. Studenci są na stałe związani z jednym zakładem, do którego zostali przyjęci podczas rekrutacji. Nie ma rotacji studentów pomiędzy zakładami.

Dzięki licznym praktykom studenci pogłębiają wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych, zdobywają nowe umiejętności biorąc udział w wartościowych projektach oraz poznają warunki i specyfikę pracy w przedsiębiorstwach.

Kariera po studiach

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI: 

Absolwenci kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA mają bardzo dobre przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne i są gotowi do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, wykorzystujących systemy automatyki, robotyki i sterowania.  Stając się specjalistami w tych obszarach techniki czeka na nich praca:

 • w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, a także wymagana znajomość automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki,  m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, informatycznym, zbrojeniowym, spożywczym
 • w biurach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii

Z uwagi na dobre przygotowanie w zakresie marketingu i zarządzania absolwenci mogą też zakładać i prowadzić własne firmy.


PROFIL PRAKTYCZNY

Dzięki studiom o charakterze praktycznym, absolwent uzyskuje duże doświadczenie zawodowe. Pozwala ono na kontynuację pracy praktycznie u dowolnego pracodawcy bez potrzeby odbywania stażu czy okresu próbnego. Absolwenci potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w sposób praktyczny i znacząco zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Absolwenci kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA o profilu praktycznym mają bardzo dobre przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne i są gotowi do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, wykorzystujących systemy automatyki, robotyki i sterowania. Jako absolwenci kierunku są wykwalifikowanymi specjalistami i czeka na nich praca:

 • w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, a także wymagana znajomość automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki,  m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, informatycznym, zbrojeniowym, spożywczym,
 • w biurach projektowych, jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.

Z uwagi na dobre przygotowanie w zakresie marketingu i zarządzania absolwenci mogą też zakładać i prowadzić własne firmy.

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                                  

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • predyspozycje w zakresie nauk ścisłych
 • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • zainteresowania technologiami automatyki, robotyki oraz informatyki
 • predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
 • skrupulatność i rzetelność

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier

OPIS KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia realizowanych w trybie stacjonarnym 7-semestralnym – 210 punktów ECTS kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, otrzymując tytuł zawodowy inżyniera posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę inżynierską z zakresu automatyki i robotyki połączonej z elementami zarządzania. Absolwenci tego kierunku kształcenia posiadają stosowne kwalifikacje, zdefiniowane w kierunkowych efektach uczenia się pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia w organizacjach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce, ochronie zdrowia, itd. Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy. Program studiów I stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu automatyki i robotyki. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie studentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (również w języku angielskim lub niemieckim) oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do kształcenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent umie wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

W trakcie realizacji zespołowej pracy inżynierskiej student zdobywa kompetencje z zakresu prowadzenia projektu inżynierskiego oraz pracy w zespole (case studies realizowane grupowo), niezwykle istotne z punktu widzenia oczekiwań przyszłych pracodawców. W trakcie studiów zapewnia się dostęp studentów do bogato wyposażonego zaplecza  laboratoryjnego, co zwiększa atrakcyjność przekazywania treści inżynierskich i poszerza umiejętności praktyczne.

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • determinacja w dążeniu do zdobycia wysokich kwalifikacji inżynierskich
 • zamiłowanie do nauk ścisłych
 • zainteresowanie technologiami automatyki, robotyki oraz informatyki
 • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechatroniki i informatyki
 • skrupulatność i rzetelność

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia realizowane w trybie stacjonarnym 7-semestralnym – 271 punktów ECTS. Absolwent kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, otrzymując tytuł zawodowy inżyniera posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji układów i systemów automatyki. Wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę inżynierską z zakresu automatyki i robotyki połączonej z elementami zarządzania. Absolwenci tego kierunku kształcenia uzyskują stosowne kwalifikacje, zdefiniowane w kierunkowych efektach uczenia się, pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają zatrudnienie absolwenta studiów pierwszego stopnia w organizacjach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce, ochronie zdrowia, itd. Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy. Program studiów pierwszego stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu automatyki i robotyki. W trakcie studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie: umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami. Absolwenci są przygotowani do kształcenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent potrafi wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

W trakcie realizacji zespołowych projektów i prac inżynierskich studenci zdobywają doświadczenie z zakresu prowadzenia projektu inżynierskiego oraz pracy w zespole (case studies realizowane grupowo). Takie kompetencje są niezwykle istotne z punktu widzenia oczekiwań przyszłych pracodawców. W trakcie studiów zapewnia się dostęp do bogato wyposażonego zaplecza  laboratoryjnego, co zwiększa atrakcyjność przekazywania treści inżynierskich i sprzyja rozwijaniu umiejętności praktycznych.

Wykaz zajęć prowadzonych w Zakładzie w ramach studiów o profilu praktycznym:

5. semestr:

 • Podstawy projektowania przemysłowego - wykład 15h / laboratorium 30h
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych - laboratorium 30h

6. semestr:

 • Projekt przejściowy - projekt 60h
 • Programowanie robotów i planowanie zadań - laboratorium 30h

7. semestr:

 • Zautomatyzowane systemy wytwórcze - laboratorium 30h
 • Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe - laboratorium 30h
 • Pracownia dyplomowa - projekt 90h
PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • predyspozycje w zakresie nauk ścisłych
 • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • zainteresowania technologiami automatyki, robotyki oraz informatyki
 • predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
 • skrupulatność i rzetelność

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia realizowanych w trybie niestacjonarnym 8-semestralnym – 210 punktów ECTS kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, otrzymując tytuł zawodowy inżyniera posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: eksploatacji i integracji przemysłowych systemów sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych; obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych; projektowania i realizacji prostych układów i systemów automatyki. Wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę inżynierską z zakresu automatyki i robotyki połączonej z elementami zarządzania. Absolwenci tego kierunku kształcenia posiadają stosowne kwalifikacje, zdefiniowane w kierunkowych efektach uczenia się pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno przemysłowych, jak i niekonwencjonalnych systemów automatyki i robotyki.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia w organizacjach stosujących nowoczesne technologie, w rozmaitych działach produkcji przemysłowej, transporcie, telekomunikacji, energetyce, ochronie zdrowia, itd. Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy. Program studiów pierwszego stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu automatyki i robotyki. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie studentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami (również w języku angielskim lub niemieckim) oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do kształcenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent umie wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

W trakcie realizacji zespołowej pracy inżynierskiej student zdobywa kompetencje z zakresu prowadzenia projektu inżynierskiego oraz pracy w zespole (case studies realizowane grupowo), niezwykle istotne z punktu widzenia oczekiwań przyszłych pracodawców. W trakcie studiów zapewnia się dostęp studentów do bogato wyposażonego zaplecza  laboratoryjnego, co zwiększa atrakcyjność przekazywania treści inżynierskich i poszerza umiejętności praktyczne.

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                                    

 • Inteligentne systemy automatyki (prezentacja dostępna jest TUTAJ)                           
 • Roboty i systemy autonomiczne (prezentacja dostępna jest TUTAJ)                            
 • Systemy sterowania i robotyki (prezentacja dostępna jest TUTAJ)
 • Systemy wizyjne (prezentacja dostępna jest TUTAJ)
 • Smart Aerospace and Autonomous Systems (studia w języku angielskim) (prezentacja j. polski dostępna jest TUTAJ, ENG)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zainteresowanie naukami ścisłymi, badaniami naukowymi oraz nowoczesnymi technologiami
 • zainteresowanie rozwiązywaniem problemów w zakresie automatyki i robotyki
 • umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność
 • zainteresowania informatyczne
 • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów drugiego stopnia realizowanych w trybie stacjonarnym 3-semestralnym – 90 punktów ECTS kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, otrzymując tytuł zawodowy magistra inżyniera zdobywa kompetencje kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla nauk inżynieryjno-technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) oraz body of knowledge zdefiniowanego w standardach: Systems and Control Eng. Curricula IEEE, European Competence Curricula Development Guidelines Synthesis Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe IEEE, Curriculum for the Master of Science (MSc) in Engineering (Control and Automation) 2011.

W przypadku studiów drugiego stopnia udział w badaniach stanowi integralny element koncepcji kształcenia na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA – element o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się. Przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i/lub udziałowi w tych badaniach służą w szczególności zajęcia prowadzone w ramach projektów i zadań problemowych, a także innych przedmiotów związanych z działalnością naukową pracowników Instytutów. Celom tym służy również proces przygotowywania prac dyplomowych, których tematy wiążą się z realizowanymi badaniami naukowymi w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Praktycznie każda praca dyplomowa magisterska zawiera odpowiedni wątek badawczy. Wyróżniający się studenci zapraszani są do prezentacji wyników swoich prac dyplomowych w referatach podczas seminariów naukowych, konferencji i międzynarodowych warsztatów oraz współuczestniczą w przygotowywaniu publikacji naukowych.

W trakcie studiów zapewnia się dostęp studentów do bogato wyposażonych laboratoriów automatyki, robotyki, elektroniki, programowania, systemów wizyjnych, akustyki oraz udziału w badaniach naukowych, np. w ramach przedmiotów związanych z działalnością naukową kadry.

Specjalności drugiego stopnia wpisują się we współczesne trendy interdyscyplinarnego kształcenia studentów oraz wdrażania ich w prace badawcze oraz badawczo-rozwojowe. Przygotowuje to studentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia.    

Studenci studiów drugiego stopnia poznają nowoczesne zagadnienia z obszaru automatyki i robotyki obejmujące koncepcje tzw. Przemysłu 4.0, a także pokrewnych obszarów takich jak elektroniki czy informatyki. Są to m. in. złożone metody sterowania, projektowania i realizacji układów regulacji, zastosowania sterowników PLC i sieci przemysłowych, budowa i wykorzystanie nowoczesnych przyrządów, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych, przetwarzanie sygnałów audio i wideo, systemy wizyjne, systemy czasu rzeczywistego.

W obszarze robotyki studenci uczą się zaawansowanych metod programowania robotów, w tym przemysłowych i kooperatywnych, poznają także złożone systemy autonomiczne. Poznają algorytmy sterowania i planowania ruchu robotów stacjonarnych i mobilnych oraz zagadnienia nawigacji autonomicznej. Uczą się jak można w nowoczesny sposób eksplorować i przetwarzać dane wykorzystując najnowsze osiągnięcia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają budowę złożonych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Potrafią wykorzystywać poznane narzędzia informatyczne w automatyce, robotyce, biometrii, medycynie. Posiadają umiejętności obejmujące projektowanie i wdrażanie zintegrowanych procesów wytwórczych oraz zautomatyzowanych systemów technologicznych, a także przygotowanie w zakresie zarządzaniem przedsiębiorstwem.

KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem                                     
 •  Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 •  Język obcy
 •  Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Przygotowanie do badań naukowych                                                                    

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):                                         

 • Przedmiot obieralny 10: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 10: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 11: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 11: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Przedmiot obieralny 12: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 12: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 13: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 13: Sieci komputerowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Probabilistyka i statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka letnia

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka

SEMESTR 4:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Modelowanie i sterowanie robotów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 5:

 • Teoria sterowania
 • Napędy przekształtnikowe
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Podstawy projektowania przemysłowego
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej
 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Praktyka

SEMESTR 6:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 8:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 8:  Aplikacje mobilne
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Praktyka
 • Praktyka letnia

SEMESTR 7:

 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe
 • Praktyka
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Podstawy informatyki
 • Algebra z geometrią
 • Technologie informacyjne
 • Ergonomia
 • Szkolenie BHP, przepisy uczelniane i ochrona własności intelektualnej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne:  Zarządzanie projektami
 • Język obcy

SEMESTR 2:

 • Teoria obwodów
 • Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe
 • Metody numeryczne i symulacja
 • Fizyka
 • Probabilistyka i statystyka

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 3:

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Teoria i przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Podstawy robotyki
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technika cyfrowa
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Metodologia nauk dla inżynierów
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Etyka
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Filozofia
 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Elementy i urządzenia automatyki
 • Napędy przekształtnikowe
 • Programowanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych
 • Metrologia i miernictwo techniczne
 • Modelowanie i sterowanie robotów

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3: Energoelektronika
 • Przedmiot obieralny 3: Układy elektroniki użytkowej

SEMESTR 6:

 • Teoria sterowania
 • Systemy mikroprocesorowe

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 4: Układy sterowania optymalnego
 • Przedmiot obieralny 4: Projektowanie układów regulacji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Przedmiot obieralny 5:  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Przedmiot obieralny 6: Reprogramowalne układy elektroniczne w sterowaniu
 • Przedmiot obieralny 6: Zastosowania sterowników przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 7:  Systemy rozproszone automatyki
 • Przedmiot obieralny 7:  Aplikacje mobilne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Identyfikacja systemów
 • Projekt przejściowy

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 8:  Automatyka układów napędowych
 • Przedmiot obieralny 8:  Serwonapędy w automatyce
 • Przedmiot obieralny 9:  Automatyka w budynkach inteligentnych
 • Przedmiot obieralny 9:  Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Przedmiot obieralny 10: Zautomatyzowane systemy wytwórcze
 • Przedmiot obieralny 10: Projektowanie układów elektronicznych i elektrycznych
 • Przedmiot obieralny 11: Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
 • Przedmiot obieralny 11: Sieci komputerowe

SEMESTR 8:

 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 12: Systemy SCADA
 • Przedmiot obieralny 12: Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Przedmiot obieralny 13: Aplikacje Internetu rzeczy
 • Przedmiot obieralny 13: Narzędzia i oprogramowanie dla systemów robotycznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy bezczujnikowe
 • Napędy w procesach maszynach urządzeniach i robotach
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej w automatyce
 • Wirtualne prototypowanie w automatyzacji procesów
 • Technologie mobilne i chmurowe
 • Pozyskiwanie finansowania na badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 1:

 • Systemy wizyjne
 • Nowoczesne sensory w robotyce
 • Teoria sterowania w robotyce
 • Sztuczna inteligencja w robotyce
 • Podstawowe narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Metody i algorytmy planowania ruchu
 • Zarządzanie projektami i własnością intelektualną
 • Szkolenie BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie robotów manipulacyjnych
 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Systemy pomiarowe w automatyce i robotyce
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 1:

 • Inteligentne systemy wizyjne
 • Kompresja i kodowanie sygnałów
 • Interfejsy człowiek-robot
 • Programowalne układy cyfrowe i procesory sygnałowe
 • Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio
 • Akustyka techniczna
 • Teoria sterowania
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania
 • Technologie inteligentnego sterowania
 • Zarządzanie energią i sterowanie energooszczędne
 • Systemy wizyjne i spektralne w automatyzacji
 • Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA
 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 1 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 2 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 2:

 • Autonomiczne roboty mobilne
 • Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowania zadań
 • Zaawansowane przetwarzanie obrazów
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych
 • Pracownia badawcza
 • Organizacja i finansowanie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Eksploracyjna analiza danych
 • Przedmiot obieralny 1 Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot obieralny 2 Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy zrobotyzowane i przemysł 4_0

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Sterowanie neurorozmyte
 • Teoria i metody optymalizacji
 • Sterowanie robotów mobilnych
 • Nieliniowe układy sterowania
 • Integracja systemów automatyki
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)
 • Nawigacja i planowanie ruchu robotów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 (Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne)
 • Przedmiot obieralny 1 (Sprzężenie wizyjne w robotyce)
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne) 
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 2:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Uczenie maszynowe w systemach wizyjnych
 • Sztuczna inteligencja i biometria
 • Interpersonal communication (nauki humanistyczne)                                                  

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1: Programowalne systemy automatyki przemysłowej
 • Przedmiot obieralny 1: Systemy automatyki ze sprzężeniem wizyjnym
 • Przedmiot obieralny 2: Systemy i usługi telekomunikacyjne
 • Przedmiot obieralny 2: Elektronika praktyczna
 • Pracownia badawczo-problemowa
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zarządzanie strategiczne)  
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Zintegrowane systemy zarządzania)
 • Przedmiot obieralny - nauki społeczne (Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw)
 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI:

SEMESTR 3:

 • Inteligentne systemy pomiaru i sterowania
 • Systemy sterowania tolerujące uszkodzenia
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Zaawansowane metody identyfikacji systemów automatyki
 • Przedmiot obieralny 3 Precyzyjne sterowanie ruchem układów elektromechanicznych

 

SPECJALNOŚĆ ROBOTY I SYSTEMY AUTONOMICZNE:

SEMESTR 3:

 • Autonomiczne roboty latające
 • Autonomiczne samochody
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3 Interfejs człowiek-maszyna i sygnały biologiczne w robotyce
 • Przedmiot obieralny 3 Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej i biometrii

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY STEROWANIA I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Seminarium dyplomowe                                                                                                                     

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy wieloagentowe w automatyce)
 • Przedmiot obieralny 2 (Systemy teleoperacyjne)
 • Przedmiot obieralny 3 (Zastosowania robotyki w medycynie)
 • Przedmiot obieralny 3 (Bioinżynieria)
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY WIZYJNE:

SEMESTR 3:

 • Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
 • Pojazdy autonomiczne
 • Prototypowanie układów wbudowanych w środowisku LabVIEW
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przygotowanie pracy magisterskiej
KARTY OPISU PRZEDMIOTU (ECTS) - DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 1:

 • Teoria i metody optymalizacji
 • Rozszerzona rzeczywistość w technikach sterowania
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Zaawansowana automatyka procesowa
 • Programowanie obiektowe
 • Elektronika praktyczna
 • Układy FPGA w automatyce
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 1:

 • Napędy w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach
 • Szkolenie BHP
 • Teoria sterowania
 • Metody obliczeniowe optymalizacji
 • Metody inteligencji maszynowej
 • Organizacja i finansowanie prac badawczo-rozwojowych
 • Programowanie robotów przemysłowych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 2:

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Przemysłowe systemy baz danych
 • Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Sieci teleinformatyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Ekonomika przedsiębiorstw
 • Przedmiot obieralny 1 - nauki społeczne: Koncepcja i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja interpersonalna
 • Przedmiot obieralny 2 - nauki humanistyczne: Komunikacja międzykulturowa
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy wieloagentowe
 • Przedmiot obieralny 3: Systemy teleoperacyjne
 • Przedmiot obieralny 4: Wizualizacja procesów przemysłowych
 • Przedmiot obieralny 4: Systemy SCADA
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie energią i sterowanie  energooszczędne
 • Systemy wizyjne
 • Wybrane zagadnienia grafiki 3D i wizualizacji komputerowej
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Przedmiot społeczno-humanistyczny: Ochrona własności intelektualnej powstałej w wyniku prac B+R
 • Technologie  mobilne i chmurowe

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 1 Wybrane zastosowania sterowników programowalnych
 • Przedmiot obieralny 1 Projektowanie zaawansowanych interfejsów HMI i M2M

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 3:

 • Robotyka mobilna
 • Systemy automatyki budynków
 • Sterowanie adaptacyjne
 • Inteligentne systemy ze sprzężeniem wizyjnym
 • Programowanie procesorów sygnałowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 5: Sterowanie neurorozmyte
 • Przedmiot obieralny 5: Sztuczne sieci neuronowe
 • Przedmiot obieralny 6: Cyfrowe systemy komunikacji
 • Przedmiot obieralny 6: Przemysłowe protokoły transmisyjne)
 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 3:

 • Pracownia badawczo-rozwojowa
 • Sterowanie adaptacyjne i odporne
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego
 • Zaawansowane  systemy  diagnostyki  i  monitorowania
 • Narzędzia i metody programowania robotów autonomicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny 2 Systemy sterowania urządzeń mobilnych i bezzałogowych
 • Przedmiot obieralny 2 Identyfikacja i sterowanie robotami latającymi

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

SEMESTR 4:

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia badawczo-problemowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 7: Biometria
 • Przedmiot obieralny 7: Interfejsy człowiek-robot
 • Przygotowanie pracy magisterskiej

 

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INTELIGENTNE:

SEMESTR 4:

 • Inteligentne  systemy  pomiaru  i  sterowania
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy magisterskiej
DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 •  Inteligentne systemy automatyki i robotyki
 •  Inteligentne systemy automatyki
 •  Roboty i systemy autonomiczne
 •  Systemy sterowania i robotyki
 •  Systemy wizyjne                                                                                               

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie naukami ścisłymi, badaniami naukowymi oraz nowoczesnymi technologiami
 • zainteresowanie rozwiązywaniem problemów w zakresie automatyki i robotyki
 • umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność
 • zainteresowania informatyczne
 • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
 • świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się      

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia realizowanych w trybie niestacjonarnym 4-semestralnym – 90 punktów ECTS kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, otrzymując tytuł zawodowy magistra inżyniera zdobywa kompetencje kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla nauk inżynieryjno-technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) oraz body of knowledge zdefiniowanego w standardach: Systems and Control Eng. Curricula IEEE, European Competence Curricula Development Guidelines Synthesis Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe IEEE, Curriculum for the Master of Science (MSc) in Engineering (Control and Automation) 2011.

W przypadku studiów drugiego stopnia udział w badaniach stanowi integralny element koncepcji kształcenia na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA – element o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się. Przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i/lub udziałowi w tych badaniach służą w szczególności zajęcia prowadzone w ramach projektów i zadań problemowych, a także innych przedmiotów związanych z działalnością naukową pracowników Instytutów. Celom tym służy również proces przygotowywania prac dyplomowych, których tematy wiążą się z realizowanymi badaniami naukowymi w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Praktycznie każda praca dyplomowa magisterska zawiera odpowiedni wątek badawczy. Wyróżniający się studenci zapraszani są do prezentacji wyników swoich prac dyplomowych w referatach podczas seminariów naukowych, konferencji i międzynarodowych warsztatów oraz współuczestniczą w przygotowywaniu publikacji naukowych.

W trakcie studiów zapewnia się dostęp studentów do bogato wyposażonych laboratoriów automatyki, robotyki, elektroniki, programowania, systemów wizyjnych, akustyki oraz udziału w badaniach naukowych, np. w ramach przedmiotów związanych z działalnością naukową kadry.

Specjalności drugiego stopnia wpisują się we współczesne trendy interdyscyplinarnego kształcenia studentów oraz wdrażania ich w prace badawcze oraz badawczo-rozwojowe. Przygotowuje to studentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studenci studiów drugiego stopnia poznają nowoczesne zagadnienia z obszaru automatyki i robotyki obejmujące koncepcje tzw. Przemysłu 4.0, a także pokrewnych obszarów takich jak elektroniki czy informatyki. Są to m. in. złożone metody sterowania, projektowania i realizacji układów regulacji, zastosowania sterowników PLC i sieci przemysłowych, budowa i wykorzystanie nowoczesnych przyrządów, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych, przetwarzanie sygnałów audio i wideo, systemy wizyjne, systemy czasu rzeczywistego.

W obszarze robotyki studenci uczą się zaawansowanych metod programowania robotów, w tym przemysłowych i kooperatywnych, poznają także złożone systemy autonomiczne. Poznają algorytmy sterowania i planowania ruchu robotów stacjonarnych i mobilnych oraz zagadnienia nawigacji autonomicznej. Uczą się jak można w nowoczesny sposób eksplorować i przetwarzać dane wykorzystując najnowsze osiągnięcia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają budowę złożonych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Potrafią wykorzystywać poznane narzędzia informatyczne w automatyce, robotyce, biometrii, medycynie. Posiadają umiejętności obejmujące projektowanie i wdrażanie zintegrowanych procesów wytwórczych oraz zautomatyzowanych systemów technologicznych, a także przygotowanie w zakresie zarządzaniem przedsiębiorstwem.