Edukacja techniczno-informatyczna

Całość przeczytasz w 6 minut.

 

Jeśli masz w sobie ciekawość wyjaśnienia przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano, zainteresowanie przedmiotami technicznymi i ścisłymi, techniką komputerową i symulacjami komputerowymi, to kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA jest właśnie dla Ciebie!

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów technicznych z zastosowaniem narzędzi informatycznych, projektowych, aparatury pomiarowej, symulacji numerycznych oraz nanotechnologii i materiałów funkcjonalnych.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z inżynierii materiałowej, informatyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala zapoznać się
z szeregiem zagadnień z zakresu: projektowania inżynierskiego, procesów technologicznych i administrowania systemów informatycznych.

Absolwent tego kierunku wykształci umiejętności i zdobędzie wiedzę niezbędną do pracy w laboratoriach wykorzystujących wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej, biotechnologii oraz nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych, pracy z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej, pomiarowej, medycznej i naukowej, pracy przy obsłudze systemów komputerowych a także zatrudnienie w przemyśle i bankowości.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • ciekawość przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skalach makro i nano
 • zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
 • zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie o profilu ogólnoakademickim.

Strategicznym celem kształcenia na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA jest wykształcenie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania podstawowych problemów technicznych, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, projektowych, aparatury pomiarowej, symulacji numerycznych oraz nanotechnologii
i materiałów funkcjonalnych, w przygotowaniu Absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA posiada wiedzę z zakresu techniki, informatyki, matematyki, fizyki oraz materiałoznawstwa. Uzyskuje również umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych i technicznych oraz identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów technicznych.


W koncepcji kształcenia na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA kluczową rolę odgrywa zaangażowanie studentów w czasie realizacji prac dyplomowych inżynierskich w prace badawcze realizowane przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej oraz pracowników Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej współpracujących w procesie edukacji z WIMiFT.

Absolwent kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA jest w szczególności przygotowany do pracy: w laboratoriach wykorzystujących nanomateriały oraz wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii; jednostkach badawczych w obszarze technologii High-Tech; wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych; serwisach nowoczesnej aparatury pomiarowej, medycznej i naukowej; obsłudze systemów komputerowych; przemyśle i bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Praktyczna znajomość języka obcego na poziomie B2 daje umiejętność komunikowania się w tym języku w swojej pracy zawodowej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Psychologia
 • Pedagogika i metody nauczania
 • Technologie informatyczne i multimedialne
 • Wprowadzenie do techniki
 • Matematyka
 • Chemia
 • Podstawy ekonomii
 • Fizyka doświadczalna

SEMESTR 2:

 • Ergonomia
 • Matematyka
 • I pracownia fizyczna
 • Grafika inżynierska i CAD
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika techniczna
 • Programowanie i język C
 • Podstawy metrologii
 • Metalurgia i odlewnictwo

SEMESTR 3:

 • Język obcy 
 • Systemy informatyczne
 • Elementy fizyki współczesnej
 • Sieci komputerowe
 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Inżynieria środowiska

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Wstęp do nauki o materiałach
 • Bazy danych
 • Wstęp do nanotechnologii
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Diagnostyka techniczna
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Teoria mechanizmów
 • Optoelektronika

SEMESTR 5:

 • Informatyka kwantowa
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy automatyki
 • Mechatronika
 • Obróbka plastyczna i ubytkowa
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Metody matematyczne w technice
 • Technologia wysokiej próżni
 • Mikroskopia optyczna
 • Optyka

SEMESTR 6:

 • Systemy MES
 • Programowanie robotów
 • Komputerowe wspomaganie eksperymentu
 • Laboratorium specjalistyczne
 • Podstawy optymalnego projekt
 • Zaawansowane techniki wytwarzania
 • Maszyny i urządzenia techniczne

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Metody fizyczne w medycynie
 • Termodynamika techniczna
 • Pianki metaliczne – technologie wytwarzania, właściwości i zastosowanie

SEMESTR 7:

 • Elementy proj. technologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja pracy i zarządzanie
 • Recykling
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa inżynierska
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:


CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie nanotechnologią, optoelektroniką, elektronika kwantową, zjawiskami fizycznymi, techniką komputerową oraz symulacjami komputerowymi

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Kształcenie o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA posiada gruntowną wiedzę specjalistyczną z zakresu techniki, inżynierii materiałowej, informatyki i fizyki objętą przedmiotami kierunkowymi z zakresu: nanotechnologii, materiałów funkcjonalnych, budowy aparatury badawczej oraz jej sterowania, systemów informatycznych, programowania, grafiki komputerowej, wykorzystania aplikacji internetowych, informatyki medycznej i bioinformatyki.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA posiada zaawansowaną umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych i technicznych, oraz analizy i rozwiązywania zawansowanych problemów technicznych. Jest przygotowany do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, ochronie zdrowia; pracy w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu; administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej; pracy w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Potrafi kierować zespołem inżynierskim. Uzyskuje umiejętność rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem odpowiednich technik i narzędzi inżynierskich. Posiada zespół kompetencji niezbędny do podjęcia pracy zarówno w przemyśle jak i ośrodkach badawczych. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2, a także posiada umiejętności czytania ze zrozumieniem wszelkiej dokumentacji inżynierskiej, konstrukcyjnej, technologicznej i organizacyjnej

W koncepcji kształcenia na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA kluczową rolę odgrywa zaangażowanie studentów w czasie realizacji prac dyplomowych magisterskich w prace badawcze realizowane przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej oraz pracowników Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej współpracujących w procesie edukacji z WIMiFT.

Ukończenie kierunku uprawnia do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich realizowanych w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA jest w szczególności przygotowany do pracy: w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących zaawansowane technologie w zakresie nanomateriałów, mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii; w laboratoriach pracujących w obszarze technologii High-Tech; wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych; obsłudze i serwisie nowoczesnej aparatury diagnostycznej i pomiarowej, medycznej i naukowej; obsłudze systemów komputerowych; w przemyśle i bankowości; w administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Posiada praktyczną znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność komunikowania się w tym języku w swojej pracy zawodowej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Programowanie obiektowe
 • Aplikacje internetowe
 • Budowa aparatury badawczej
 • Zarządzanie strategiczne
 • Termodynamika
 • Systemy światłowodowe
 • Symulacje komputerowe MES
 • Materiały funkcjonalne
 • Praktyka specjalistyczna

SEMESTR 2:

 • Laboratorium specjalistyczne
 • Komunikacja kwantowa
 • Bioinformatyka
 • Sterowanie aparaturą badawczą
 • Współczesne osiągnięcia nanonauki i nanoinżynierii
 • Grafika komputerowa
 • Filozofia nauki
 • Seminarium specjalistyczne przeddyplomowe
 • Język obcy specjalistyczny

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Metody badań nieniszczących
 • Funkcjonalne struktury organiczne
 • Systemy i wzorce metrologiczne

SEMESTR 3:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa magisterska
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA dwukrotnie odbywają praktyki: po czwartym semestrze pierwszego stopnia kształcenia (praktyka zawodowa) i po pierwszym semestrze drugiego stopnia kształcenia (praktyka specjalistyczna). Praktyka zawodowa realizowana jest w instytucjach zewnętrznych (ośrodkach badawczo-rozwojowych i naukowych, przedsiębiorstwach - także poza granicami kraju) i często nie jest bezpośrednio związana z tematem pracy dyplomowej inżynierskiej.

Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej. Celem praktyki zawodowej jest poznanie zasad pracy w przedsiębiorstwie, zdobycie doświadczenia i kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz poznanie roli inżynieria w procesie produkcyjnym. Praktyka specjalistyczna realizowana jest zwykle w jednostce naukowej w której studentka/student realizuje pracę dyplomową magisterską. Celem praktyki specjalistycznej jest poznanie specyfiki pracy naukowej, opanowanie zagadnień związanych z realizacją pracy magisterskiej i zwykle wykonanie wstępnych pomiarów bądź projektów.

Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: Vacom GmbH, IHP Franfurt/Oder, IFM PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ZNAK.PL, Light ERP Sp. z o.o., AP Vacuum, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Wavin Polska S.A., Amica S.A., VW Poznań, Instytut Obróbki Plastycznej INOP, Solaris Bus&Coach, Bridgestone, VOX, Philips Lighting Poland i innych.

 

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

 • zatrudnienie w laboratoriach wykorzystujących nanomateriały oraz wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii
 • zatrudnienie w jednostkach badawczych w obszarze technologii High-Tech
 • zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych
 • obsługa i serwis nowoczesnej aparatury diagnostycznej, pomiarowej, medycznej i naukowej
 • zatrudnienie w firmach zajmujących się symulacjami komputerowymi
 • zatrudnienie w obsłudze systemów komputerowych
 • zatrudnienie w przemyśle i bankowości
 • nauczanie przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych)