Odbiór dyplomów

I. Odbiór dyplomów

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w  Politechnice Poznańskiej ogranicza się  do minimum bezpośrednie kontakty i  zawiesza się wydawanie dyplomów.

W przypadku pilnej potrzeby odebrania dyplomu na prośbę i koszt absolwenta, dokument może zostać wysłany pocztą. Podpisany wniosek należy przesłać na adres mailowy: dyplom@put.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, pokój 308

 

Status dyplomu należy sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/odbior-dyplomow/status-dyplomu

Informację można uzyskać również drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: dyplom@put.poznan.pl

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • treść pytania (określenie przedmiotu sprawy),
  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
  • numer albumu,
  • nazwa wydziału.

Przy odbiorze dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Najczesciej zadawane pytania
 

II. Odpis w języku angielskim

Na wniosek studenta za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów, Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu oraz odpis suplementu do dyplomu przetłumaczony na język angielski.

Pisemny wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.
 

III. Duplikat dyplomu

W przypadku utraty oryginału dyplomu absolwent może wystąpić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu. Duplikat dyplomu wystawiany jest na oryginale druku dyplomu, według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału dyplomu, bez fotografii.

W celu otrzymania duplikatu dyplomu absolwent powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o jego wydanie do:

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 307
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3504

 

IV. Karta przebiegu studiów

W celu otrzymania wyciągu z indeksu w języku polskim oraz w języku angielskim absolwent powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o jego wydanie do:

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 307
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3504

  • dostarczyć indeks

Ważne linki:

- Aktualne tabele opłat

Opłatę za wystawienie zaświadczenia lub karty przebiegu studiów absolwent uiszcza na konto Politechniki Poznańskiej o numerze:

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895