Data dodania

Partnerstwa Strategiczne NAWA - preselekcja wniosków

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rosnącym zainteresowaniem naborem wniosków o udział w programie Partnerstwa Strategiczne NAWA oraz z uwagi na ograniczoną liczbą wniosków, którą jako uczelnia możemy złożyć w naborze podjęta została decyzja o przeprowadzeniu preselekcji zgłaszanych projektów.

Szczegółowe kryteria preselekcji opisane zostały w załączonej poniżej Karcie Oceny Zgłoszenia.

Zgłoszenia, uwzględniające w szczególności kryteria preselekcji, przesyłać prosimy do dnia 30 listopada 2023 r. na adres mailowy: jolanta.sokolowska@put.poznan.pl

Więcej informacji o konkursie tutaj.

Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Na potrzeby preselekcji nie opracowano wzoru formularza zgłoszenia projektu.

Kierując się zapisami udostępnionej karty oceny prosimy aby zgłoszenie przygotowane zostało w pliku word/pdf o objętości nie większej niż 3 strony A4 (czcionka nie mniejsza niż 11 pkt). Jednocześnie prosimy aby nadsyłane zgłoszenia projektów przygotowane były w sposób zwięzły oraz umożliwiający dokonanie jednoznacznej oceny zgłoszenia w odniesieniu do ustalonych w karcie oceny kryteriów, w szczególności w zakresie działań projektowych, zidentyfikowanych problemów/potrzeb do rozwiązania oraz celów strategicznych uczelni. Prosimy także wskazać nazwisko kierownika projektu oraz (wstępnie) proponowany tytuł projektu. Do zgłoszenia nie należy też przygotowywać załączników.

2. Potencjał Wnioskodawcy (w domyśle jednostki z ramienia której składany będzie wniosek do NAWA (instytut/wydział)) w ramach preselekcji oceniany będzie przez pryzmat doświadczenia wskazanego konkretnego kierownika projektu (nazwanego w karcie oceny Zgłaszającym). Zgodnie z kartą oceny jako projekt realizowany podlegający ocenie uznać należy projekt, w którym zgłaszający pełnił lub nadal pełni rolę kierownika projektu oraz kierownika WP/kierownika etapu w przypadku projektów międzynarodowych. Projekty, które wymienione zostaną w wykazie a które nie spełniają ww. warunku nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia (np. kierownikiem wskazanego projektu okaże się osoba inna niż zgłaszający - przykładowo członek proponowanego zespołu badawczego w ramach projektu NAWA).

PL