Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 36 39.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. rekrutacja na studia, rekrutacja pracowników, obsługa procesu kształcenia, prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej);
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. zawieranie umów cywilno-prawnych, współpraca z kontrahentami, realizacja konferencji);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (np. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia);
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (np. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

W pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie w zakresie i w celu określonym w treści zgody – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska (w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi informatycznej).

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a w szczególności przez czas wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody – do czasu obowiązywania zgody lub cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia:

Prawo dostępu – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich w postaci kopii przetwarzanych danych, jak również do informacji dot. m.in. celu przetwarzania i okresu przechowywania danych;

Prawo do bycia zapomnianym - polegające na:

 • możliwości żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora danych;
 • możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie;

Prawo to nie zawsze znajdzie zastosowanie – np. pracownik nie może żądać od pracodawcy usunięcia jego danych osobowych, bo przetwarzanie danych osobowych pracownika przez pracodawcę przewidziane jest przepisami Kodeksu Pracy. Każdy przypadek musi być rozważony indywidualnie w kontekście przesłanek określonych przez RODO;

Prawo przenoszenia danych – jest to prawo do:

 • otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi;
 • prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych.

Prawo do przenoszenia danych może być wykonane wyłącznie wtedy, gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania – jeżeli okaże się, że wniosek o ograniczenie był niezasadny możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Prawo sprostowania – osoba fizyczna ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba fizyczna ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

Prawo sprzeciwu – osoba której dane osobowe przetwarzane są w oparciu m. in. o uzasadniony interes administratora (np. marketing bezpośredni) mogą żądać zaprzestania przetwarzania jego danych;

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, może w każdym czasie zgodę wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Prawo skargi do organu nadzorczego – każda osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania może stanowić przeszkodę w realizacji zobowiązań nałożonych na administratora wynikających wprost z przepisów prawa, czy też wykonania umowy lub innych obowiązków należących do Politechniki Poznańskiej.