Rada Uczelni
Rada Uczelni

Rada Uczelni została powołana ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i jest trzecim, obok Rektora i Senatu, organem Uczelni.

Jej kadencja trwa 4 lata, obecna rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku.

 

Członkowie Rady są wybranymi  przez Senat przedstawicielami wspólnoty akademickiej i świata biznesu.  Obligatoryjnie miejsce w Radzie uzyskuje przewodniczący samorządu studenckiego. Co najmniej połowa członków Rady – w tym jej przewodniczący musi pochodzić spoza uczelni.

 

Rada jest organem nadzorczo-doradczym, podejmowane przez nią decyzje mają formę uchwał.  Rada opiniuje projekty statutu i strategii uczelni, kontroluje jej realizację. Monitoruje gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią. Wskazuje kandydatów na funkcję rektora. Raz w roku składa senatowi sprawozdanie z działalności.

 

Rada obraduje raz w miesiącu. Oprócz podejmowania uchwał został stworzony wewnętrzny podział zakresu odpowiedzialności jej członków, z których każdy  monitoruje przypisane sfery działalności Uczelni.

 

Na obrady są zapraszani goście, którzy pomagają nam zrozumieć specyfikę Uczelni. Przedstawiciele Rady biorą udział w najważniejszych wydarzeniach z życia Uczelni.

 

Członkowie Rady wyłonieni ze świata biznesu służą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy w różnych sektorach przemysłu i gospodarki.

Zgodnie z przepisami od lutego 2023 r. w posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele każdej działającej w Uczelni zawodowej organizacji związkowej.

Wszystkich członków Rady Uczelni łączy poczucie odpowiedzialności za Jej dobro , troska o  dalszy rozwój i sprawne funkcjonowanie.

 

Zdjęcie