Data dodania

30.05.2021
Aerosfera. Lotnisko rzeczy
EFRR samorząd loga

Aerosfera. Lotnisko rzeczy

Projekt nr RPWP.01.01.00-30-0001/18 pt. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” realizowany jest w ramach konkursu nr RPWP.01.01.00-IŻ-00-30-001/18 dla Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło finansowania:

Politechnika Poznańska                           2 584 820,40 zł

PCSS                                                            1 292 410,20 zł

Aeroklub Poznański i „LARS”                    3 369 929,40 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa        1 387 566,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:          13 106 754,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:                21 741 480,00 zł

 

Projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” realizowany jest na terenie lotniska w Kąkolewie, powiat grodzki, gmina Grodzisk Wielkopolski. 

Przedmiotem projektu jest budowa i zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego w zakresie 12 obszarów i 23 zadań badawczych skumulowanych w trzech głównych innowacyjnych obszarach badawczych tj.:

 • eksploatacja BSP/ZSP i przestrzeni laboratorium B+R, w ramach którego realizowane będą prace badawczo-rozwojowe;
 • obszary zastosowania BSP/ZSP, w ramach którego realizowane będą prace badawczo-rozwojowe;
 • bezpieczeństwo i ochrona eksploatacji lotniska, w ramach którego realizowane będą prace badawczo-rozwojowe.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

Prace budowlane, w tym:

 • Budowa 2 hangarów z zapleczami naukowo-badawczym.
 • Zakup i montaż infrastruktury inteligentnego monitorowania i zarządzania przestrzenią badawczą oraz zapleczem technicznym lotniska

Zakup środków trwałych niezbędnych do wyposażenia w aparaturę badawczo – rozwojową, w tym zakup:

 • robotów, pojazdów latających, platform mobilnych,
 • urządzeń przetwarzających (zestawów układów sprzętowo-programowych wzorowanych na układach nerwowych i akceleratorach sprzętowych),
 • urządzeń pomiarowych,
 • urządzeń wytwórczych,
 • infrastruktury lotniskowej,
 • systemów wizyjnych,
 • systemów wizyjnych rozszerzonej rzeczywistości,
 • systemów wizyjnych do analizy trajektorii lotu,
 • sensorów, czujników i systemów do akwizycji danych,

Wartości niematerialnych i prawnych - licencji na:

 • system śledzenia i odwzorowania lokalizacji statków powietrznych w przestrzeni
 • pakiety dedykowanego oprogramowania wspomagającego przetwarzanie i analizę danych z oblotów BSP, w tym oprogramowanie umożliwiające planowanie i wykonanie lotu BSP, oprogramowanie umożliwiające analizę/łączenie zdjęć 2D/3D z BSP.

Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału PCSS i Politechniki Poznańskiej w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług i procesów dla przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie dostępna na ogólnych zasadach dla wszystkich podmiotów wyrażających chęć współpracy w obszarach, do których Aerosfera została powołana. Swój udział w projekcie (angażując swoje własne środki finansowe) zadeklarowały już dwa podmioty: Aeroklub Poznański oraz Andrzej Szymański „LARS”

Planowany okres realizacji Projektu to lata 2019-2021.

Dwa samoloty w hangarze

FOT. Agnieszka Walas

 

PL