Data dodania

29.05.2021
SAbDA Sustainability Assessment based on Decision Aiding

SAbDA Sustainability Assessment based on Decision Aiding

Marco Cinelli PhD

Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship

 

https://sites.google.com/view/marcocinelli/fellowship/eu-funding

One of the main priorities for the European Commission is strengthening the integration of Sustainable Development (SD) principles into the policy-making processes. This objective can be achieved if robust evaluations for the sustainability of products, companies and policies are conducted and communicated. The premier tool to support the achievement of these objectives is Sustainability Assessment (SA).

Due to the importance of such societal challenges, an increasing number of criteria have been proposed to conduct a SA. A main challenge is the ability to communicate effectively the sustainability of the target alternatives in an easily understandable format, being as a score of performance, a preference class, or a ranking. Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) is an excellent approach to achieving these goals. Frameworks applying MCDA to SA have been proposed, but they are tailored to a set of MCDA methods and only support a limited typology of data and preference elicitation techniques. The SAbDA project will tackle these shortcomings by introducing a step-wise framework to support the development of SA and selection of the most relevant MCDA methods. This will include assessing the MCDA methods currently available and developing new ones, including those for evaluations at the micro (product) and meso (organization, region) levels.

 

Jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jest wzmocnienie włączenia zasad zrównoważonego rozwoju (SD) do procesów tworzenia polityki. Cel te można osiągnąć, jeżeli przeprowadzone i rozpowszechnione zostaną solidne oceny dotyczące zrównoważonego rozwoju produktów, przedsiębiorstw i polityk. Najważniejszym narzędziem wspierającym osiągnięcie tego celu jest ocena zrównoważonego rozwoju (SA).

Zaproponowano coraz większą liczbę kryteriów przeprowadzania oceny wpływu na środowisko naturalne. Głównym wyzwaniem jest umiejętność skutecznego komunikowania o zrównoważonym rozwoju docelowych rozwiązań alternatywnych w zrozumiały sposób, w formie oceny wyników, klasy preferencji lub rankingu. Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) to doskonałe podejście do rozwiązania tego problemu. Zaproponowano ramy stosujące MCDA w odniesieniu do SA, ale są one dostosowane do zestawu metod MCDA i wspierają jedynie ograniczoną typologię danych i techniki pozyskiwania preferencji. Projekt SAbDA zaradzi tym niedociągnięciom poprzez wprowadzenie stopniowych ram wspierających rozwój SA i wybór najodpowiedniejszych metod MCDA. Obejmie to ocenę obecnie dostępnych metod MCDA i opracowanie nowych, w tym metod oceny na poziomie mikro (produkt) i mezo (organizacja, region).

PL