Zasady rekrutacji

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są Kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (dyplom inżyniera lub licencjata) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zakładanych efektów uczenia się. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i powinny umożliwiać uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zobacz kierunki studiów podyplomowych

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:

 • podaje swoje dane osobowe
 • podaje swoje dane o wcześniejszej edukacji
 • wgrywa zdjęcie do systemu rekrutacyjnego (nieobowiązkowe)
 • wybiera studia podyplomowe
 • wgrywa skan dyplomu ukończenia studiów (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego)

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. Spełnienie warunków określonych w zarządzeniu powołującym studia, dostępnych na stronie opisu studiów podyplomowych,
 2. Uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
 3. Wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studiach, w kwocie odpowiadającej co najmniej udziałowi w zajęciach pierwszego semestru,
 4. Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz wniesieniu opłaty za studia podyplomowe Kandydat zostanie przyjęty.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na studia podyplomowe. Przyjęcie może nastąpić, gdy zwolnią się miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie został zakwalifikowany na studia podyplomowe.

WYMAGANE DOKUMENTY, SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału), wskazanej przez kierownika studiów, następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacyjnego, które będzie dostępne po zakwalifikowaniu Kandydata,
 2. Dyplom ukończenia studiów do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Konto założone w systemie rekrutacyjnym jest powiązane z daną osobą, a nie z daną rekrutacją. Oznacza to, że jeżeli Kandydat brał kiedyś już udział w rekrutacji na Politechnikę Poznańską, to nie rejestruje się on ponownie. Należy po prostu zalogować się, podając numer PESEL i hasło, uzupełnić dane, a następnie wybrać interesujący kierunek.

W żadnym wypadku nie należy zakładać nowego konta na nieprawdziwy numer PESEL.

Zapomniane hasło można odzyskać. W tym celu należy przejść na stronę główną systemu rekrutacyjnego (krok 1.). Po wpisaniu numeru PESEL, na kolejnej stronie pojawi się możliwość odzyskania hasła (krok 2.). Należy wówczas podać swój numer PESEL i przepisać kod z obrazka, a następnie zatwierdzić przyciskiem "Zresetuj" (krok 3.). Wiadomość z linkiem umożliwiającym ustawienie nowego hasła zostanie wysłana na adres e‑mail podany podczas rejestracji. Jeśli e‑mail nie pojawi się w skrzynce odbiorczej po paru chwilach, warto sprawdzić folder SPAM lub inne używane w poczcie zakładki. Jeżeli po dłuższym czasie wiadomość nadal nie przychodzi lub Kandydat nie posiada już dostępu do adresu e‑mail podanego podczas rejestracji, konieczne jest skontaktowanie się telefoniczne z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich w celu rozwiązania problemu pod nr tel.: 61 665 3539, e‑mail: studia.podyplomowe@put.poznan.pl

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

1) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów,
2) pozytywna ocena pracy końcowej (jeżeli obowiązuje w programie studiów),
3) złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (jeżeli jest przewidziany w programie studiów).

 

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej

Uchwałą Nr 90/2020-2024 z dnia 22 czerwca 2022 r. obowiązujący od 1 października 2022 r.

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2022 r.