Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej. Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Poznańskiej; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,7; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem.

Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez Rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez Kapitułę Medalu. Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.

Członkowie Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 18 września 2023 r. postanowili przyznać pięciu niżej wymienionym absolwentom medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej”:

  1. mgr inż. Weronika Antczak – kierunek mechanika i budowa pojazdów (WILiT)
  2. mgr inż. Maciej Rogalka – kierunek mechatronika (WIM)
  3. mgr inż. Adam Handke – kierunek informatyka (WIiT)
  4. mgr inż. arch. Weronika Wodras – kierunek architektura (WA)
  5. mgr inż. Piotr Michałowski – kierunek technologia chemiczna (WTCh)

oraz wyróżnić pięciu absolwentów listami gratulacyjnymi:

  1. mgr inż. Kacper Szylińczuk – kierunek technologia chemiczna (WTCh)
  2. mgr inż. Dawid Dębiński – kierunek elektroenergetyka (WIŚiE)
  3. mgr inż. Jakub Meixner – kierunek fizyka techniczna (WIMiFT)
  4. mgr inż. Klaudia Krawczyk – kierunek logistyka (WIZ)
  5. mgr inż. arch. Antoni Foltyn – kierunek architektura (WA)

Medale oraz listy gratulacyjne zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 w dniu 04 października 2023 r.

Załączniki: