Szczegółowe wymagania (II st.)
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA DOTYCZĄCE UZYSKANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PO PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW ORAZ TYTUŁU ZAWODOWEGO.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1-2 Uchwały Nr 43/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2022/2023

 

1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego
 • dla kierunków architektura i architektura wnętrz dodatkowo pozytywny wynik sprawdzenia uzdolnień artystycznych
 • oraz średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek* STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE WYMAGANIA EGZAMIN WSTĘPNY
SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI SEMESTR ZIMOWY TYTUŁ ZAWODOWY KANDYDATA Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
ARCHITEKTURA   135  
 • inżynier architekt
 • Dyplom ukończenia I stopnia na kierunku Architektura (brak kierunków pokrewnych),
 • wiedza z zakresu: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie krajobrazu i zieleni, ochrona dziedzictwa, historia architektury, budownictwo, konstrukcje budowlane, techniki graficzne i wizualne, techniki komputerowe, ergonomia, obowiązujące przepisy prawa,.
 • umiejętność świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • umiejętność podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne, a także uwzględniające kontekst,
 • przygotowanie do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury i urbanistyki oraz do organizowania działalności projektowej,
 • umiejętność komunikacji i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B2.
rozmowa kwalifikacyjna  
ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE   15  
 • inżynier architekt
 • Dyplom ukończenia I stopnia na kierunku Architektura (brak kierunków pokrewnych),
 • wiedza z zakresu: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie krajobrazu i zieleni, ochrona dziedzictwa, historia architektury, budownictwo, konstrukcje budowlane, techniki graficzne i wizualne, techniki komputerowe, ergonomia, obowiązujące przepisy prawa,
 • umiejętność świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • umiejętność podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne, a także uwzględniające kontekst,
 • przygotowanie do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury i urbanistyki oraz do organizowania działalności projektowej,
 • umiejętność komunikacji i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
AUTOMATYKA I ROBOTYKA   120 70
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu matematyki oraz fizyki umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych systemów automatyki i robotyki,
 • wiedzę o systemach automatyki i robotyki umożliwiającą zrozumienie zasad ich funkcjonowania,
 • wiedzę o systemach automatycznej regulacji i zrobotyzowanych oraz o technologiach projektowania i ich budowy,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z projektowaniem i budową systemów sterowania i robotyki,
 • przygotowanie do udziału w projektowaniu oraz do współpracy z użytkownikami systemów automatyki, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, budowy tych systemów,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.
test kwalifikacyjny rozmowa kwalifikacyjna
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS - Smart Aerospace and Autonomous Systems   15  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu matematyki oraz fizyki umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych systemów automatyki i robotyki,
 • wiedzę o systemach automatyki i robotyki umożliwiającą zrozumienie zasad ich funkcjonowania,
 • wiedzę o systemach automatycznej regulacji i zrobotyzowanych oraz o technologiach projektowania i ich budowy
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z projektowaniem i budową systemów sterowania i robotyki,
 • przygotowanie do udziału w projektowaniu oraz do współpracy z użytkownikami systemów automatyki, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, budowy tych systemów,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
BIOINFORMATYKA 30    
 • licencjat
Kandydat zna i rozumie:
 • podstawowe zjawiska i procesy biologiczne, a ich interpretację opiera na podstawach empirycznych, wykorzystując metody matematyczne, w tym statystyczne oraz uczenia maszynowego,
 • zagadnienia z zakresu matematyki przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań bioinformatycznych, obejmujące matematykę dyskretną, algebrę, analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę,
 • zagadnienia z zakresu fizyki przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań bioinformatycznych, obejmujące wybrane zagadnienia termodynamiki i fizyczne podstawy procesów biologicznych,
 • zagadnienia z zakresu chemii przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań bioinformatycznych, obejmujące podstawowe pojęcia i prawa chemii, chemię organiczną i biochemię,
 • reguły dziedziczenia, molekularne mechanizmy powielania i przepływu informacji genetycznej oraz regulacji jej ekspresji,
 • budowę komórek i funkcje struktur komórkowych, podstawy biochemiczne szlaków metabolicznych,
 • molekularne mechanizmy ewolucji i podstawy różnorodności organizmów,
 • wybrane grupy związków bioaktywnych, ich właściwości biochemiczne oraz oddziaływanie na komórki i organizmy żywe,
 • zagadnienia z zakresu algorytmów i struktur danych, teorii złożoności obliczeniowej oraz optymalizacji kombinatorycznej,
 • zasady programowania strukturalnego i obiektowego oraz podstawy grafiki komputerowej,
 • wybrane zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych, baz danych, inżynierii oprogramowania,
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwiązywania zadań bioinformatycznych, głównie o charakterze inżynierskim,
 • cykl życia systemów informatycznych,
 • wybrane metody stosowane w biologii molekularnej, w tym metody wykorzystujące technologie wysokoprzepustowe,
 • podstawy projektowania procesów biotechnologicznych i sposobów ich realizacji z uwzględnieniem wykorzystywanej aparatury i procesów jednostkowych,
 • nowoczesne metody analizy pozwalające na ocenę właściwości i struktury biomateriałów i materiałów biomimetycznych,
 • podstawy teoretyczne modelowania procesów biologicznych,
 • zagadnienia z zakresu bioinformatyki strukturalnej oraz modelowania molekularnego,
 • techniki i metody identyfikacji biocząsteczek i związków biologicznie aktywnych,
 • trendy rozwojowe bioinformatyki,
 • społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania swojej działalności, w tym zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • podstawy zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
rozmowa kwalifikacyjna  
BUDOWNICTWO   150 120
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu geotechniki i geodezji,
 • wiedzę z zakresu analizy konstrukcji,
 • wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli,
 • wiedzę z zakresu konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych,
 • wiedzę z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego,
 • wiedzę z zakresu organizacji procesów budowlanych,
 • umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu budownictwa,
 • umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych i norm projektowania w rozwiazywaniu zadań z zakresu budownictwa.
test kwalifikacyjny test kwalifikacyjny
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING - Construction Engineering and Management   30  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu geotechniki i geodezji,
 • wiedzę z zakresu analizy konstrukcji,
 • wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli,
 • wiedzę z zakresu konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych,
 • wiedzę z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego,
 • wiedzę z zakresu organizacji procesów budowlanych,
 • umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu budownictwa,
 • umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych i norm projektowania w rozwiazywaniu zadań z zakresu budownictwa.
test kwalifikacyjny w j. angielskim  
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering   30  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu geotechniki i geodezji,
 • wiedzę z zakresu analizy konstrukcji,
 • wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli,
 • wiedzę z zakresu konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych,
 • wiedzę z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego,
 • wiedzę z zakresu organizacji procesów budowanych,
 • umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu budownictwa,
 • umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych i norm projektowania w rozwiazywaniu zadań z zakresu budownictwa.
test kwalifikacyjny w j. angielskim  
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA   30  
 • inżynier
 • Znajomość matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektrotechniki, umożliwiająca zrozumienie podstaw teoretycznych w zakresie fizyki i techniki,
 • wiedza z zakresu podstaw fizyki atomowej, molekularnej i ciała stałego,
 • znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych w fizyce i technice oraz ich interpretacji,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych problemów naukowo-technicznych,
 • podstawowa wiedza w zakresie z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej.
rozmowa kwalifikacyjna  
ELEKTROENERGETYKA   120 90
 • inżynier
 • Wiedza z zakresu podstaw elektrotechniki, elektroenergetyki, matematyki i fizyki niezbędna do analizy podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach elektroenergetycznych,
 • wiedza w zakresie budowy, działania i eksploatacji przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
 • umiejętność realizowania prostych zadań związanych z doborem urządzeń elektroenergetycznych oraz projektowaniem wybranych elementów systemu elektroenergetycznego,
 • umiejętność doboru odpowiedniej metody oraz posługiwania się komputerowymi narzędziami inżynierskimi w rozwiazywaniu zadań o charakterze projektowym,
 • jest przygotowany do realizacji zadań związanych z zapewnieniem niezawodności i bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.
test kwalifikacyjny test kwalifikacyjny
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA   45 30
 • inżynier
Kandydat:
 • posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry i rachunku prawdopodobieństwa,
 • posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu fizyki,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej z uwzględnieniem specyfiki elektroniki i telekomunikacji,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej,
 • posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z podstaw teorii obwodów niezbędną do zrozumienia, analizy, oceny działania obwodów elektrycznych,
 • posiada uporządkowaną i podbudowaną matematycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów jednowymiarowych niezbędną do rozumienia reprezentacji i analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę w zakresie teorii pola elektromagnetycznego, propagacji fal elektromagnetycznych oraz budowy i własności anten,
 • na uporządkowaną i szeroką wiedzę w zakresie właściwości i charakterystyk elementów elektronicznych, w zakresie budowy, analizy i projektowania układów elektronicznych,
 • zna zasady konstrukcji programów komputerowych, posiada wiedzę z zakresu informatyki i zna składnię języków oprogramowania C, C++, C#, MatLab,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody opisu liniowych i nieliniowych systemów elektronicznych, układów regulacji automatycznej oraz układów telekomunikacyjnych,
 • posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę w zakresie akwizycji, percepcji przez człowieka, oceny jakości, przetwarzania, cyfrowych reprezentacji, kompresji i przesyłania sygnałów obrazu, mowy i dźwięku dla zastosowań w systemach multimedialnych,
 • zna podstawy teoretyczne i zasady projektowania układów cyfrowych, budowy cyfrowych elementów elektronicznych oraz analizy i projektowania cyfrowych układów elektronicznych, komputerowego wspomagania projektowania,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury mikrokontrolerów, mikroprocesorów oraz systemów mikroprocesorowych a także ich oprogramowania w języku assemblera, procesorów wyspecjalizowanych oraz ich oprogramowania,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę z podstaw radiokomunikacji, ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i działania sieci mobilnych 2G, 3G i 4G. Ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych standardów, architektury i działania bezprzewodowych sieci lokalnych i metod dostępu radiowego. Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych oraz urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych,
 • zna zasady działania cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w tym transmisji w pasmie podstawowym, modulacji cyfrowych, przenoszenia sygnałów przez tory transmisyjne, sposobów odbioru sygnałów, kształtowania własności widmowych sygnałów, zwalczania zakłóceń w kanałach,
 • ma wiedzę w zakresie metod symulacji, realizacji eksperymentów symulacyjnych pozwalających ocenić parametry symulowanego układu lub systemu,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z podstaw teorii telekomunikacji niezbędną do zrozumienia, analizy, oceny działania analogowych i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z podstaw metrologii niezbędną do wykonania pomiarów własności sygnałów parametrów urządzeń stosowanych w układach elektronicznych i telekomunikacji, a także w zakresie metod oraz aparatury metrologicznej i komputerowych systemów pomiarowych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów,
 • ma uporządkowana i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie optoelektroniki i optotelekomunikacji,
 • zna pojęcia charakteryzujące sieci telekomunikacyjne i komputerowe oraz rozumie techniczne znaczenie tych pojęć,
 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie struktury, funkcjonowania i standardów różnego typu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
 • zna podstawy inżynierii ruchu, teorii kolejek, usług, urządzeń, systemów zarządzania, protokołów sieciowych i technik telekomunikacyjnych, które są wykorzystywane w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych,
 • posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów operacyjnych i baz danych. Posiada wiedzę dotyczącą techniki ochrony i zarządzania zasobami komputera,
 • ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie elektroniki i telekomunikacji,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies 15 15  
 • inżynier
Kandydat:
 • posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry i rachunku prawdopodobieństwa,
 • posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu fizyki,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej z uwzględnieniem specyfiki elektroniki i telekomunikacji,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej,
 • posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z podstaw teorii obwodów niezbędną do zrozumienia, analizy, oceny działania obwodów elektrycznych,
 • posiada uporządkowaną i podbudowaną matematycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów jednowymiarowych niezbędną do rozumienia reprezentacji i analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę w zakresie teorii pola elektromagnetycznego, propagacji fal elektromagnetycznych oraz budowy i własności anten,
 • ma uporządkowaną i szeroką wiedzę w zakresie właściwości i charakterystyk elementów elektronicznych, w zakresie budowy, analizy i projektowania układów elektronicznych,
 • zna zasady konstrukcji programów komputerowych, posiada wiedzę z zakresu informatyki i zna składnię języków oprogramowania C, C++, C#, MatLab,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody opisu liniowych i nieliniowych systemów elektronicznych, układów regulacji automatycznej oraz układów telekomunikacyjnych,
 • posiada uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę w zakresie akwizycji, percepcji przez człowieka, oceny jakości, przetwarzania, cyfrowych reprezentacji, kompresji i przesyłania sygnałów obrazu, mowy i dźwięku dla zastosowań w systemach multimedialnych,
 • zna podstawy teoretyczne i zasady projektowania układów cyfrowych, budowy cyfrowych elementów elektronicznych oraz analizy i projektowania cyfrowych układów elektronicznych, komputerowego wspomagania projektowania,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury mikrokontrolerów, mikroprocesorów oraz systemów mikroprocesorowych a także ich oprogramowania w języku assemblera, procesorów wyspecjalizowanych oraz ich oprogramowania,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę z podstaw radiokomunikacji, ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i działania sieci mobilnych 2G, 3G i 4G. Ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych standardów, architektury i działania bezprzewodowych sieci lokalnych i metod dostępu radiowego. Posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych oraz urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych,
 • zna zasady działania cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w tym transmisji w pasmie podstawowym, modulacji cyfrowych, przenoszenia sygnałów przez tory transmisyjne, sposobów odbioru sygnałów, kształtowania własności widmowych sygnałów, zwalczania zakłóceń w kanałach,
 • ma wiedzę w zakresie metod symulacji, realizacji eksperymentów symulacyjnych pozwalających ocenić parametry symulowanego układu lub systemu,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z podstaw teorii telekomunikacji niezbędną do zrozumienia, analizy, oceny działania analogowych i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie, szczegółową wiedzę z podstaw metrologii niezbędną do wykonania pomiarów własności sygnałów parametrów urządzeń stosowanych w układach elektronicznych i telekomunikacji, a także w zakresie metod oraz aparatury metrologicznej i komputerowych systemów pomiarowych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie szczegółową wiedzę z zakresu podstawowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów,
 • ma uporządkowana i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie optoelektroniki i optotelekomunikacji,
 • zna pojęcia charakteryzujące sieci telekomunikacyjne i komputerowe oraz rozumie techniczne znaczenie tych pojęć.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim
ELEKTROTECHNIKA   100 100
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i inżynierii materiałowej niezbędną do opisu i analizy zasady działania elementów i układów elektrycznych oraz podstawowych zjawisk w nich występujących,
 • wiedzę z zakresu teorii obwodów elektrycznych (dla stanów ustalonych i nieustalonych), linii długiej oraz teorii pola elektromagnetycznego,
 • wiedzę na temat budowy, zasady działania i eksploatacji transformatorów i maszyn elektrycznych, a także elektrodynamiki technicznej,
 • wiedzę z zakresu projektowania, eksploatacji i zasad działania urządzeń i systemów elektroenergetycznych, w tym zawierających odnawialne źródła energii, oraz układów izolacyjnych wysokiego napięcia,
 • wiedzę z zakresu techniki świetlnej oraz przemian elektrocieplnych wykorzystywaną w elektrotechnice i w elektrotermii,
 • wiedzę z zakresu budowy i zasady działania urządzeń elektronicznych, optoelektronicznych oraz energoelektronicznych,
 • wiedzę z zakresu metrologii elektrycznej i elektronicznej,
 • wiedzę z zakresu wykorzystania podstaw informatyki i teleinformatyki w obszarze inżynierii elektrycznej,
 • umiejętności w zakresie wykorzystania modeli matematycznych i numerycznych elementów i urządzeń do analizy układów elektrycznych,
 • umiejętność wykorzystania teoretycznych podstaw automatyki do doboru sterowników i nastaw regulatorów w procesach przemysłowych,
 • umiejętność w zakresie analizy i rozwiązywania zadań z elektrotechniki i elektroniki oraz w zakresie doboru elementów w układach lub systemach elektrycznych.
test kwalifikacyjny rozmowa kwalifikacyjna
ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA   60 30
 • inżynier
 • Wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych procesów wymiany energii i masy,
 • wiedza z zakresu termodynamiki technicznej, mechaniki płynów, procesów spalania pozwalająca na zrozumienie podstawowych zjawisk związanych z procesami konwersji energii,
 • podstawowa wiedza o konstrukcji typowych urządzeń energetycznych w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnej,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z bilansowaniem masy i energii,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi narzędziami inżynierskimi w rozwiazywaniu zadań o charakterze projektowym,
 • jest przygotowany do wykonywania pomiarów podstawowych wielkości termodynamicznych,
 • jest przygotowany do dyskusji i prezentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji wyników zadań o charakterze projektowym."
test kwalifikacyjny test kwalifikacyjny
FIZYKA TECHNICZNA   30  
 • inżynier
 • Znajomość matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektrotechniki, umożliwiająca zrozumienie podstaw teoretycznych w zakresie fizyki i techniki,
 • wiedza z zakresu podstaw fizyki atomowej, molekularnej i ciała stałego,
 • znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych w fizyce i technice oraz ich interpretacji,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych problemów naukowo-technicznych,
 • podstawowa wiedza w zakresie z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej.
rozmowa kwalifikacyjna  
INFORMATYKA   180 90
 • inżynier
Kandydat:
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. programowania w logice, formalnej specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a także zadań z zakresu fizyki, podstaw elektrotechniki i elektroniki, oraz podstaw automatyki i robotyki,
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania wybranych zadań informatycznych, w szczególności do poprawnego modelowania problemów rzeczywistych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektroniki, techniki cyfrowej i architektury systemów komputerowych,
 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie kluczowych zagadnień informatyki, oraz wiedzę szczegółową w zakresie wybranych zagadnień tej dyscypliny nauki,
 • ma wiedzę o istotnych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach informatyki oraz innych pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności elektroniki, telekomunikacji oraz automatyki i robotyki,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, a w szczególności o zachodzących w nich kluczowych procesach,
 • zna podstawowe techniki, metody oraz narzędzia wykorzystywane w procesie rozwiązywania zadań informatycznych, głównie o charakterze inżynierskim, z zakresu kluczowych zagadnień informatyki,
 • ma wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, jest świadomy zagrożeń związanych z przestępczością elektroniczną, oraz rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względów bezpieczeństwa (ang. mission-critical systems),
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, odnoszące się w szczególności do inwestycji informatycznych i projektów informatycznych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz transferu technologii w szczególności w odniesieniu do rozwiązań informatycznych.
test kwalifikacyjny test kwalifikacyjny
INFORMATYKA/COMPUTING - Cybersecurity   30  
 • inżynier
Kandydat:
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. programowania w logice, formalnej specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a także zadań z zakresu fizyki, podstaw elektrotechniki i elektroniki, oraz podstaw automatyki i robotyki,
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania wybranych zadań informatycznych, w szczególności do poprawnego modelowania problemów rzeczywistych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektroniki, techniki cyfrowej i architektury systemów komputerowych,
 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie kluczowych zagadnień informatyki, oraz wiedzę szczegółową w zakresie wybranych zagadnień tej dyscypliny nauki,
 • ma wiedzę o istotnych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach informatyki oraz innych pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności elektroniki, telekomunikacji oraz automatyki i robotyki,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, a w szczególności o zachodzących w nich kluczowych procesach,
 • zna podstawowe techniki, metody oraz narzędzia wykorzystywane w procesie rozwiązywania zadań informatycznych, głównie o charakterze inżynierskim, z zakresu kluczowych zagadnień informatyki,
 • ma wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, jest świadomy zagrożeń związanych z przestępczością elektroniczną, oraz rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względów bezpieczeństwa (ang. mission-critical systems),
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, odnoszące się w szczególności do inwestycji informatycznych i projektów informatycznych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz transferu technologii w szczególności w odniesieniu do rozwiązań informatycznych.
test kwalifikacyjny w j. angielskim  
INFORMATYKA/COMPUTING - Software Engineering   15  
 • inżynier
Kandydat:
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. programowania w logice, formalnej specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, a także zadań z zakresu fizyki, podstaw elektrotechniki i elektroniki, oraz podstaw automatyki i robotyki,
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania wybranych zadań informatycznych, w szczególności do poprawnego modelowania problemów rzeczywistych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektroniki, techniki cyfrowej i architektury systemów komputerowych,
 • ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie kluczowych zagadnień informatyki, oraz wiedzę szczegółową w zakresie wybranych zagadnień tej dyscypliny nauki,
 • ma wiedzę o istotnych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach informatyki oraz innych pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności elektroniki, telekomunikacji oraz automatyki i robotyki,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, a w szczególności o zachodzących w nich kluczowych procesach,
 • zna podstawowe techniki, metody oraz narzędzia wykorzystywane w procesie rozwiązywania zadań informatycznych, głównie o charakterze inżynierskim, z zakresu kluczowych zagadnień informatyki,
 • ma wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, jest świadomy zagrożeń związanych z przestępczością elektroniczną, oraz rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względów bezpieczeństwa (ang. mission-critical systems),
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, odnoszące się w szczególności do inwestycji informatycznych i projektów informatycznych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz transferu technologii w szczególności w odniesieniu do rozwiązań informatycznych.
test kwalifikacyjny w j. angielskim  
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA   60 30
 • inżynier
 • licencjat
 • Posiada wiedzę z zakresu współczesnych problemów bezpieczeństwa,
 • wykazuje się otwartością poznawczą wobec społecznych aspektów bezpieczeństwa pracy, kształtowania warunków pracy, problematyki ergonomii, ekologii, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, zagadnień związanych z instytucjami i jednostkami funkcjonującymi w ramach systemów ratownictwa oraz rolą ratownictwa w bezpieczeństwie. Posiada podstawowe wiadomości w tym zakresie,
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania i inżynierii jakości,
 • posiada umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, wykorzystywania zdobytej już wiedzy w praktyce oraz jej prezentowania, szczególnie w zakresie zagadnień związanych z inżynierią bezpieczeństwa i jest gotowy do pracy zespołowej.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA   30  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę określoną efektami uczenia się dla kierunku inżynieria biomedyczna na poziomie studiów I stopnia:
 • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki i wytrzymałości materiałów umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii biomedycznej,
 • wiedzę z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej,
 • wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, w szczególności biomateriałów, umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów oraz umiejętności z tym związane,
 • wiedzę z biofizyki oraz biomechaniki związaną z inżynierią biomedyczną,
 • wiedzę w zakresie technik obrazowania medycznego i elektronicznej aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów,
 • wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii,
 • wiedzę z elektrotechniki i elektroniki, języków programowania, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
rozmowa kwalifikacyjna  
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA   60  
 • inżynier
Kandydat powinien:
 • posiadać wiedzę z zakresu matematyki i fizyki pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych związanych z inżynierią chemiczną i procesową, a także wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • posiadać wiedzę ogólną w zakresie chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej, pozwalającą na rozumienie oraz opis zjawisk i procesów chemicznych,
 • znać podstawy kinetyki, termodynamiki i katalizy procesów chemicznych,
 • posiadać wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • posiadać wiedzę z zakresu technik i metod charakteryzowania i identyfikacji produktów chemicznych,
 • posiadać wiedzę w zakresie podstawowym związaną z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych,
 • posiadać wiedzę w zakresie automatyki i informatyki w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych i projektowych,
 • posiadać wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • znać podstawy działania układów kontrolno-pomiarowych i elektronicznych układów sterowania,
 • znać zasady budowy i doboru reaktorów stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • znać zasady ochrony środowiska naturalnego związane z produkcją chemiczną i gospodarką odpadami.
rozmowa kwalifikacyjna  
INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING   20  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności:
 • z podstaw matematyki na poziomie inżynierskim,
 • z podstaw projektowania wyrobów, zwłaszcza wyrobów przemysłowych,
 • z organizacji oraz zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • ze stosowania podstawowych inżynierskich systemów informatycznych,
 • z obsługi i zastosowania systemów komputerowego projektowania (systemy CAD).
test kwalifikacyjny w j. angielskim  
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA   30  
 • inżynier
 • Wiedza z zakresu fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii,
 • wiedza o materiałach umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów,
 • wiedza o metodach kształtowania struktury oraz o technologiach wytwarzania, przetwórstwa materiałów,
 • wiedza o badaniu struktury oraz właściwości materiałów,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z doborem materiałów umożliwiającą wybór materiałów i technologii do określonych zastosowań praktycznych,
 • jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.
rozmowa kwalifikacyjna  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA   90 60
 • inżynier
 • Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii środowiska i innych obszarów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie architektury, mechaniki technicznej, budownictwa, konstrukcji i struktury budynków,
 • ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z termodynamiki technicznej, wymiany ciepła i masy, mechaniki płynów, biologii środowiska i chemii środowiska,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w inżynierii środowiska,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
test kwalifikacyjny test kwalifikacyjny
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA   60 30
 • inżynier
 • licencjat
Kandydat:
 • posiada wiedzę z zakresu współczesnych problemów w obszarze zarządzania,
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem: problemów zarządzania, ekonomii i rachunkowości finansowej, struktur rynku, podstaw prawa, inżynierii jakości, społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • posiada wiedzę na temat podstawowego oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w analizie danych,
 • posiada wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie problemów decyzyjnych z uwzględnieniem fundamentalnych reguł statystyki i podstaw teorii prawdopodobieństwa,
 • posiada umiejętność pozyskiwania i analizy informacji, wykorzystywania zdobytej już wiedzy w praktyce oraz jej prezentowania w obszarze zarządzania i jest gotowy do pracy w ramach struktur zespołowych.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT - Managing Enterprise of the Future   30  
 • inżynier
 • licencjat
Kandydat:
 • posiada wiedzę z zakresu współczesnych problemów w obszarze zarządzania,
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem: problemów zarządzania, ekonomii i rachunkowości finansowej, struktur rynku, podstaw prawa, inżynierii jakości, społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • posiada wiedzę na temat podstawowego oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w analizie danych,
 • posiada wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie problemów decyzyjnych z uwzględnieniem fundamentalnych reguł statystyki i podstaw teorii prawdopodobieństwa,
 • posiada umiejętność pozyskiwania i analizy informacji, wykorzystywania zdobytej już wiedzy w praktyce oraz jej prezentowania w obszarze zarządzania i jest gotowy do pracy w ramach struktur zespołowych.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
LOGISTYKA   90 30
 • inżynier
 • licencjat
Kandydat:
 • posiada wiedzę z zakresu współczesnych problemów logistyki,
 • ma wiedzę na temat metod i technik projektowania i usprawniania procesów logistycznych oraz koncepcji ich weryfikacji z wykorzystaniem eksperymentów symulacyjnych,
 • potrafi dokonać krytycznej analizy rozwiązań technicznych zastosowanych w analizowanym systemie logistycznym (w szczególności w odniesieniu do urządzeń, obiektów i procesów),
 • posiada wiedzę z zakresu podstaw inżynierii zarządzania, inżynierii jakości, marketingu, ekonomii, matematyki i informatyki,
 • posiada umiejętność pozyskiwania informacji, wykorzystywania zdobytej już wiedzy w praktyce oraz jej prezentowania szczególnie w zakresie zagadnień związanych z logistyką i jest gotowy do pracy w ramach struktur zespołowych.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
LOGISTYKA/ LOGISTICS - Logistics Systems   30  
 • inżynier
 • licencjat
Kandydat:
 • posiada wiedzę z zakresu współczesnych problemów logistyki,
 • ma wiedzę na temat metod i technik projektowania i usprawniania procesów logistycznych oraz koncepcji ich weryfikacji z wykorzystaniem eksperymentów symulacyjnych,
 • potrafi dokonać krytycznej analizy rozwiązań technicznych zastosowanych w analizowanym systemie logistycznym (w szczególności w odniesieniu do urządzeń, obiektów i procesów),
 • posiada wiedzę z zakresu podstaw inżynierii zarządzania, inżynierii jakości, marketingu, ekonomii, matematyki i informatyki,
 • posiada umiejętność pozyskiwania informacji, wykorzystywania zdobytej już wiedzy w praktyce oraz jej prezentowania szczególnie w zakresie zagadnień związanych z logistyką i jest gotowy do pracy w ramach struktur zespołowych.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA   60 45
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedza zakresu inżynierii ruchu lotniczego,
 • wiedzę z zakresu zarządzania przestrzenią powietrzną,
 • wiedza z zakresu działalności kluczowych organizacji lotniczych,
 • wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotnictwie,
 • wiedzę z zakresu budowy i wykorzystania środków transportu lotniczego (w tym bezzałogowych),
 • wiedza z zakresu parametrów eksploatacyjnych i wskaźników ekologicznych napędów lotniczych,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu szeroko pojętego lotnictwa,
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych i zaleceń w rozwiazywaniu zadań problemów związanych z transportem lotniczym.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - profil praktyczny   15  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedza z zakresu działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
 • wiedzę z zakresu zarządzania ruchem lotniczym,
 • wiedza z zakresu działalności kluczowych organizacji lotniczych,
 • wiedzę z zakresu zadań służb ruchu lotniczego,
 • wiedzę z zakresu certyfikacji, licencji i świadectw kwalifikacji w zakresie służb ruchu lotniczego,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska związanej z ruchem lotniczym,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu szeroko pojętego lotnictwa,
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych i zaleceń w rozwiazywaniu zadań problemów związanych z transportem lotniczym.
rozmowa kwalifikacyjna  
MATEMATYKA W TECHNICE   30  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z różnych działów matematyki wyższej oraz zastosowań metod i narzędzi matematycznych w naukach inżynieryjno-technicznych,
 • wiedzę z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, w tym z elektrotechniki i elektroniki,
 • wiedzę dotyczącą wykonywania pomiarów, pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych lub sygnałów,
 • wiedzę związaną z projektowaniem, budową, zasadą działania i eksploatacją urządzeń, maszyn, układów itp.
 • umiejętność posługiwania się wiedzą z różnych działów matematyki wyższej,
 • umiejętność sformułowania problemu inżynierskiego, przeprowadzenia badań, interpretacji otrzymanych wyników oraz wyciągania wniosków,
 • umiejętność zaprojektowania, zbudowania i przetestowania prostego układu i urządzenia w obszarze inżynierii elektrycznej.
test kwalifikacyjny  
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN   60 45
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności określone efektami uczenia się dla kierunku mechanika i budowa maszyn na poziomie I stopnia:
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki oraz budowy maszyn w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji oraz grafiki inżynierskiej potrzebnych do opisu zagadnień inżynierskich,
 • umiejętność zastosowania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych,
 • wiedzę z technologii informacyjnych i informatyki w zakresie podstaw funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • umiejętność doboru i stosowania: technologii wytwarzania, maszyn i urządzeń technologicznych do realizacji procesów produkcyjnych w oparciu o szczegółową wiedzę z zakresu technik wytwarzania, maszyn i urządzeń technologicznych, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki oraz automatyzacji maszyn i procesów technologicznych,
 • umiejętność doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w mechanice i budowie maszyn na podstawie wiedzy z zakresu nauki o materiałach,
 • umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową i metodami szacowania błędów pomiaru w oparciu o wiedzę z zakresu metrologii i systemów pomiarowych,
 • wiedzę w zakresie zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, zna podstawy organizacji produkcji i zarządzania jakością oraz ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW   90 45
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę oraz umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedza z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji, badań oraz oddziaływania na środowisko: maszyn roboczych, pojazdów samochodowych, szynowych i chłodniczych, silników spalinowych i napędów alternatywnych,
 • wiedzę z zakresu odziaływania w/w obiektów technicznych na środowisko,
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych i norm projektowania w projektowaniu i konstruowaniu ww. obiektów technicznych,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji w/w obiektów technicznych.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW/MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING - Product Engineering   15  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę oraz umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedza z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji, badań oraz oddziaływania na środowisko: maszyn roboczych, pojazdów samochodowych, szynowych i chłodniczych, silników spalinowych i napędów alternatywnych,
 • wiedzę z zakresu odziaływania w/w obiektów technicznych na środowisko,
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych i norm projektowania w projektowaniu i konstruowaniu ww. obiektów technicznych,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji w/w obiektów technicznych.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
MECHATRONIKA   45 30
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla kierunku mechatronika na poziomie I stopnia:
 • wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa i technik wytwarzania, umożliwiającą swobodne działanie w zakresie projektowania mechanicznego wyposażenia systemów mechatronicznych,
 • wiedzę z: elektrotechniki, elektroniki, metrologii, automatyki i robotyki, w aspekcie projektowania systemów sterowania w mechatronice,
 • umiejętności z zakresu: projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo, czytania i sporządzania dokumentacji technicznej, projektowania części i zespołów maszyn, a także doboru materiału i technik wytwarzania, w zakresie formułowania i rozwiązywania zadań projektowych dotyczących układów mechanicznych w mechatronice,
 • umiejętności doboru: sensorów, komponentów wykonawczych i sterujących do zastosowań w mechatronice, a także umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową, doboru narzędzi do przetwarzania sygnałów i obsługi wyposażenia elektronicznego, na potrzeby wdrażania koncepcji sterowania urządzeniem mechatronicznym,
 • umiejętności z zakresu informatyki i programowania w aspekcie konfiguracji systemów sterowania w mechatronice,
 • umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • umiejętność sprawnego pozyskiwania informacji z właściwie dobranych źródeł wiedzy (także w języku obcym) w zakresie mechatroniki oraz innych zagadnień inżynierskich i technicznych,
 • gotowość do podejmowania wyzwań, rozszerzania wiedzy oraz rozwijania umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego działu nauk inżynieryjno-technicznych.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE   30  
 • inżynier
Kandydat:
 • ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań informatycznych dotyczących m.in. modelowania problemów sztucznej inteligencji i analizy danych
 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie podstawową wiedzę dotyczącą kluczowych obszarów informatyki takich jak m.in. algorytmika, języki i paradygmaty programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, systemy baz danych oraz inżynieria oprogramowania
 • ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę teoretyczną dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki z zakresu sztucznej inteligencji w tym m.in. uczenia maszynowego, analizy i eksploracji danych, wnioskowania indukcyjnego, pozyskiwania i przetwarzania informacji, technik optymalizacji oraz analizy decyzji
 • zna i rozumie podstawowe techniki, metody, algorytmy oraz narzędzia wykorzystywane w procesie rozwiązywania zadań informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, w tym m.in. do odkrywania wzorców z rożnego typu danych oraz ich syntezy do wiedzy i wniosków
 • ma podstawową wiedzę o istotnych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach sztucznej inteligencji rozumianej jako istotna dziedzina informatyki czerpiąca z osiągnieć innych dyscyplin naukowych oraz dostarczająca dla nich rozwiązań o potencjale praktycznym
 • ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie podstawową wiedzę z zakresu architektury komputerów oraz robotyki, przydatną do modelowania, projektowania oraz kontroli systemów komputerowych oraz robotycznych
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia oraz procesach zachodzących w programowych i sprzętowych systemach informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów sztucznej inteligencji
 • ma wiedzę nt. bezpieczeństwa, zagrożeń oraz zagadnień etycznych związanych z tworzeniem oraz wykorzystaniem systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji
 • ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrony własności intelektualnej oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także transferu technologii w szczególności w odniesieniu do rozwiązań informatycznych w zakresie sztucznej inteligencji
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w tym form indywidualnej przedsiębiorczości), a także podstawowe pojęcia ekonomiczne odnoszące się do projektów i inwestycji informatycznych
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim
TECHNOLOGIA CHEMICZNA   120 30
 • inżynier
Kandydat powinien:
 • posiadać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych oraz chemicznych, a także wykonywania obliczeń potrzebnych w działalności inżynierskiej,
 • posiadać wiedzę ogólną w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej,
 • znać podstawy termodynamiki, kinetyki, zjawisk powierzchniowych i katalizy procesów chemicznych,
 • posiadać wiedzę z zakresu technik i metod charakteryzowania oraz identyfikacji substancji chemicznych,
 • posiadać wiedzę o surowcach naturalnych i syntetycznych, produktach i procesach stosowanych w technologii chemicznej,
 • znać reguły ochrony środowiska naturalnego związane z technologią chemiczną i gospodarką odpadami,
 • znać zasady budowy, działania i doboru urządzeń, reaktorów oraz aparatów stosowanych w technologii chemicznej,
 • posiadać wiedzę w zakresie maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • posiadać wiedzę w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w budowie urządzeń, aparatury i instalacji chemicznych oraz znać zasady ich funkcjonowania,
 • posiadać podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, urządzeń i instalacji w przemyśle chemicznym.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY - Composites and Nanomaterials   30  
 • inżynier
Kandydat powinien:
 • posiadać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych oraz chemicznych, a także wykonywania obliczeń potrzebnych w działalności inżynierskiej,
 • posiadać wiedzę ogólną w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej,
 • znać podstawy termodynamiki, kinetyki, zjawisk powierzchniowych i katalizy procesów chemicznych,
 • posiadać wiedzę z zakresu technik i metod charakteryzowania oraz identyfikacji substancji chemicznych,
 • posiadać wiedzę o surowcach naturalnych i syntetycznych, produktach i procesach stosowanych w technologii chemicznej,
 • znać reguły ochrony środowiska naturalnego związane z technologią chemiczną i gospodarką odpadami,
 • znać zasady budowy, działania i doboru urządzeń, reaktorów oraz aparatów stosowanych w technologii chemicznej,
 • posiadać wiedzę w zakresie maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • posiadać wiedzę w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w budowie urządzeń, aparatury i instalacji chemicznych oraz znać zasady ich funkcjonowania,
 • posiadać podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, urządzeń i instalacji w przemyśle chemicznym.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
TELEINFORMATYKA   60  
 • inżynier
Kandydat:
 • posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry, probabilistyki i elementów statystyki matematycznej, niezbędną do opisu, analizy i modelowania działania urządzeń i systemów teleinformatycznych,
 • posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie teorii błędów i niepewności pomiaru, metod pomiaru wielkości fizycznych i parametrów układów elektronicznych, przyrządów i układów pomiarowych oraz technik pozyskiwania i przekazywania informacji pomiarowych w systemach rozproszonych,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę z podstaw teorii telekomunikacji niezbędną do zrozumienia, analizy i oceny działania współczesnych cyfrowych sieci teleinformatycznych,
 • zna podstawowe struktury danych oraz algorytmy wykorzystywane w językach programowania i ma praktyczną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania w językach wysokiego poziomu,
 • posiada uporządkowaną wiedzę z podstaw teorii obwodów elektrycznych oraz zna zasady działania współczesnych elementów i układów elektronicznych,
 • posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii sygnałów jednowymiarowych, niezbędną do rozumienia reprezentacji i analizy sygnałów oraz opisu układów liniowych w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę z zakresu metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w teleinformatyce,
 • posiada ogólną wiedzę w zakresie propagacji fal elektromagnetycznych, budowy i własności anten, technik łączności radiowej oraz architektury i działania standardowych bezprzewodowych sieci teleinformatycznych,
 • ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat budowy, działania i oceny wydajności sieci teleinformatycznych LAN, VLAN, WLAN i WAN oraz ich standardów i kierunków rozwoju,
 • ma wiedzę dotyczącą projektowania i programowania obiektowego, architektury systemów programowanych obiektowo oraz podstawowych bibliotek obiektowych w różnych językach programowania, w tym bibliotek umożliwiających programowanie terminali mobilnych,
 • ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw optycznego zapisu i transmisji informacji, działania pasywnych i aktywnych elementów sieciowych oraz projektowania, konfiguracji i utrzymania sieci teleinformatycznych, budowanych z wykorzystaniem technologii światłowodowych,
 • ma wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania usług Internetu, skryptowych języków programowania, architektury systemów oraz narzędzi i standardów stosowanych przy projektowaniu i budowie aplikacji internetowych,
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury procesorów i urządzeń sieciowych, konfigurowania i programowania węzłów sieciowych, mechanizmów zarządzania ruchem, mechanizmów jakościowych i niezawodnościowych oraz sterowników sieciowego systemu operacyjnego,
 • zna i rozumie podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa oraz wykorzystujące kryptografię metody i usługi ochrony danych w sieciach telekomunikacyjnych,
 • ma wiedzę w zakresie architektury komputerów i systemów komputerowych, działania układów peryferyjnych i zarządzania zasobami komputera przez systemy operacyjne, grafiki komputerowej i baz danych,
 • ma ogólną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania, faz procesu produkcji oprogramowania i trendów rozwojowych w tej dziedzinie,
 • posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury i zasad działania mikroprocesorów i systemów mikroprocesorowych oraz programowania mikroprocesorów w asemblerze i językach
 • wysokiego poziomu,
 • ma podbudowaną matematycznie wiedzę o analizie i syntezie cyfrowych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, zna podstawowe cyfrowe bloki funkcjonalne, zasady projektowania złożonych układów cyfrowych i ich implementacji w układach programowalnych oraz wykrywania uszkodzeń w układach i systemach cyfrowych,
 • ma wiedzę w zakresie budowy i sposobu działania systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług multimedialnych, w tym przetwarzania, kompresji i transmisji obrazów, fonii i mowy oraz wyszukiwania, zabezpieczania i wykorzystywania treści multimedialnych,
 • ma podstawową wiedzę na temat sygnałów taktujących i funkcjonowania systemów dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości w sieciach teleinformatycznych,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie metod symulacji i oceny parametrów projektowanych układów oraz systemów i sieci teleinformatycznych, a także komputerowego wspomagania projektowania,
 • ma podstawową wiedzę humanistyczną w zakresie socjologii i etyki lub filozofii oraz podstawową wiedzę dotyczącą ochrony praw autorskich, i prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań prozdrowotnych. Posiada odpowiedni zasób słownictwa w języku angielskim z zakresu teleinformatyki.
rozmowa kwalifikacyjna  
TRANSPORT   90 60
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu organizacji transportu,
 • wiedzę z zakresu eksploatacji środków transportu,
 • wiedza z zakresu budowy środków transportu,
 • wiedzę z zakresu zarządzania taborem,
 • wiedzę z zakresu oddziaływania środków transportu na środowisko,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych,
 • wiedza z zakresu podstawowych regulacji prawnych w transporcie osób i ładunków,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu transportu.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
TRANSPORT - Sustainable Transport   30  
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu organizacji transportu,
 • wiedzę z zakresu eksploatacji środków transportu,
 • wiedza z zakresu budowy środków transportu,
 • wiedzę z zakresu zarządzania taborem,
 • wiedzę z zakresu oddziaływania środków transportu na środowisko,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych,
 • wiedza z zakresu podstawowych regulacji prawnych w transporcie osób i ładunków,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu transportu.
rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim  
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI   90 60
 • inżynier
W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie I stopnia:
 • wiedzę o podstawowych technikach wytwarzania z zakresu różnych technologii oraz umiejętność określenia obszaru zastosowania tych technologii w procesach wytwarzania,
 • umiejętność zastosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych do oceny procesów wytwarzania (podstawowych) oraz procesów pomocniczych,
 • umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi informatycznych w zakresie rozwiązywania zagadnień inżynierskich,
 • umiejętność przygotowania i zaprezentowania wyników swoich badań i analiz,
 • rozumie rolę inżyniera w kształtowaniu kosztów wytwarzania produktów,
 • ma świadomość o związkach zachodzących między procesami wytwórczymi i procesami zarządzania.
rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna
ZIELONA ENERGIA/GREEN ENERGY   30  
 • inżynier
 • wiedza z zakresu matematyki, fizyki, chemii, energetyki, elektrotechniki, elektroenergetyki, techniki cieplnej i inżynierii środowiska niezbędna do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z odnawialnymi i konwencjonalnymi źródłami energii oraz wykorzystaniem energii do zapewnienia komfortu cieplnego w budownictwie,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w energetyce, elektroenergetyce i inżynierii środowiska,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z bilansowaniem masy i energii, doborem urządzeń energetycznych oraz projektowaniem wybranych elementów systemu energetycznego,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu energetyki odnawialnej, konwencjonalnej i inżynierii środowiska.
test kwalifikacyjny w j. angielskim  
Uczelnia ogółem 45 2415 995        
* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku