Masz pytania?

Spółka Celowa Politechnika Innowacje

Politechnika Innowacje sp. z o.o. (PI), spółka celowa Politechniki Poznańskiej, została powołana aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2016 roku, w oparciu o zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jej celem jest komercjalizacja pośrednia (obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off), co stanowi formalne uzupełnienie kompetencji Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej, odpowiedzialnego za komercjalizację bezpośrednią (głównie sprzedaż i licencjonowanie praw do wyników działalności naukowej). 100% Udziałów w spółce obejmuje Politechnika Poznańska.

Model biznesowy spółki Politechnika Innowacje zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni w zakresie oferowania usług badawczych i prowadzenia prac zleconych służących rozwiązaniu określonych problemów, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych.

Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd – funkcję Prezesa spółki od września 2020 roku pełni prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką PP.

Kontakt:

Politechnika Innowacje sp. z o.o.

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

e-mail: biuro@pi.put.poznan.pl

NIP: 7831744037
REGON: 364850245
KRS: 0000626339