Zasady rekrutacji

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą przyjmowani są Kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (dyplom inżyniera lub licencjata) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zakładanych efektów uczenia się. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zobacz kierunki studiów podyplomowych

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pomocą systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:

 • podaje swoje dane osobowe,
 • wybiera studia podyplomowe,
 • podaje swoje dane o wcześniejszej edukacji,
 • wgrywa skan dyplomu ukończenia studiów (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego).

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • spełnienie wymogów określonych w zarządzeniu powołującym studia, dostępnych na stronie ze spisem studiów podyplomowych,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
 • wniesienie opłaty za studia podyplomowe,
 • dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatowi w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz wniesieniu opłaty za studia podyplomowe Kandydat zostanie przyjęty.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na studia podyplomowe. Przyjęcie może nastąpić, gdy zwolni się miejsce.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie został zakwalifikowany na studia podyplomowe.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacyjnego, które będzie dostępne po zakwalifikowaniu Kandydata,
 • dyplom ukończenia studiów do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału), wskazanej przez kierownika studiów.

ODZYSKIWANIE HASŁA

Zapomniane hasło można odzyskać korzystając z przycisku "Nie pamiętam hasła" na stronie głównej systemu rekrutacyjnego IRK lub bezpośrednio korzystając z linku Odzyskiwanie hasła. Po wpisaniu adresu e-mail, na skrzynkę mailową zostanie przesłany link do ustawienia nowego hasła. Jeśli  e‑mail nie pojawi się w skrzynce odbiorczej po paru chwilach, warto sprawdzić folder SPAM lub inne używane w poczcie zakładki. Jeżeli po dłuższym czasie wiadomość nadal nie przychodzi konieczne jest skontaktowanie się telefoniczne z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich w celu rozwiązania problemu pod nr tel.: 61 665 3539, e‑mail: studia.podyplomowe@put.poznan.pl

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów,
 • pozytywna ocena pracy końcowej (jeżeli obowiązuje w programie studiów),
 • złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (jeżeli jest przewidziany w programie studiów).

 

Masz pytanie dotyczące rekrutacji?

Tel: +48 61 665 3539

mail: studia.podyplomowe@put.poznan.pl
 

Zarządzenie Nr 3 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 19 stycznia 2024 r.

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej

Uchwałą Nr 203/2020-2024 z dnia 03 lipca 2024 r. obowiązujący od 1 października 2024 r.