Data dodania

Zdjęcia do artykułu
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
Prof. Teofil JESIONOWSKI Rektorem Politechniki Poznańskiej w kadencji 2024-2028!

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce rektora uczelni wybiera kolegium elektorów.

W dniu 25 marca 2024 roku Kolegium Elektorów Politechniki Poznańskiej dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028.

Po raz drugi powierzono tę funkcję prof. dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu, co zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt  1) ustawy potwierdzone zostało aktem wyboru podpisanym przez Przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. inż. Marka Domańskiego.

 

Przyszłość i dynamiczny rozwój to dwa kluczowe aspekty istnienia Politechniki Poznańskiej”

Prof. Teofil Jesionowski to chemik, inżynier i dumny absolwent Politechniki Poznańskiej.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2020-2024), koordynator strategicznego projektu w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE4U, od roku 2020 członek Polskiej Akademii Nauk.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Jesionowskiego jest ściśle związany z rozwojem technologii zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów, dedykowanych do utylitarnych zastosowań, m.in. w przetwórstwie tworzyw sztucznych czy modyfikacji polimerów, unieszkodliwianiu zanieczyszczeń wodnych związkami nieorganicznymi i organicznymi, katalizie, jak również w biotechnologii, medycynie czy elektrochemii. Liczne badania naukowe dotyczą także rozwoju tzw. „Zielonej Chemii”.

To druga kadencja prof. Jesionowskiego w roli Rektora Politechniki Poznańskiej.

Minione 4 lata to najwyższe noty ewaluacji naukowej - dwie dyscypliny z kategorią A+, a siedem pozostałych z kategorią A, dzięki czemu Politechnika Poznańska uzyskała status uczelni pretendującej do programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Politechnika Poznańska stała się liderem  Uniwersytetu Europejskiego EUNICE4U, czyli konsorcjum w skład którego wchodzi 10 uczelni o zróżnicowanym profilu naukowym i dydaktycznym.

Doktoranci i Studenci byli licznie nagradzani czy wyróżniani za spektakularne sukcesy przez instytucje lub gremia krajowe i międzynarodowe. Potencjał uczelni ciągle wzrasta wraz ze wzrostem nominacji profesorskich .

Powstały nowe, atrakcyjne kierunki studiów i programy studiów podyplomowych, komplementarne z wymogami rynku, a także program motywacyjny dla dydaktyków. Wartym podkreślenia jest kilkukrotny wzrost liczby cudzoziemców.

Podnosząc poziom techniczny i infrastrukturalny Politechniki Poznańskiej zrealizowano pięć projektów na Kampusie Kąkolewo, dających możliwość rozwoju dydaktyki, a przede wszystkim nowych obszarów badań i transferu technologii. Jako pierwsza innowacyjna uczelnia w kraju oddaliśmy do użytku farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. 

Rozpoczęto również inwestycję „Budynek Administracji Centralnej” o nazwie zwyczajowej Nowy Rektorat, Będzie to niemal zero-energetyczny obiekt pięknie wkomponowany w otoczenie Warty i całego Kampusu Politechniki Poznańskiej.

 

W nowej kadencji priorytetem jest uczelnia badawcza i pozyskanie stypendiów dla najlepszych studentów na drugim stopniu kształcenia.

Stypendia dla najlepszych, czyli kierunki zamawiane – chcemy motywować najlepszych magistrantów, którzy będą chcieli aplikować do szkoły doktorskiej i realizować dalej swoją pracę w uczelni – musimy inwestować w kapitał ludzki”.

Jestem przekonany i głęboko wierzę, że będzie to czas, w którym wykorzystamy nieograniczony potencjał Uczelni, nowe otwarcie społeczno-polityczne, współpracę z samorządami lokalnymi i instytucjami krajowymi dla budowania silnej Politechniki Poznańskiej. Dołożę wszelkich starań, aby nasza Uczelnia pełniła rolę wiodącego ośrodka akademickiego istotnego dla rozwoju edukacji, nauki i transferu wiedzy.”

"Politechnika Poznańska Uczelnia zrównoważonego rozwoju, Uczelnia przyszłości!"

PL