Budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

angielski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING jest właśnie dla Ciebie! 
Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Na tym kierunku zdobędziesz  umiejętność posługiwania się złożonymi narzędziami komputerowego wspomagania prac inżynierskich – od zaawansowanych technik CAD (Computer Aided Design) i CAM (Computer Aided Manufacturing) do technologii BIM (Building Information Modelling). Celem studiów jest zainspirowanie Cię zagadnieniami energetycznymi, LCA (Life-Cycle Assessment), LCC (Life Cycle Cost) i oceną środowiska z zastosowaniem metody wirtualnej rzeczywistości BIM.
 

Predyspozycje kandydata

•    wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
•    dobra znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom B2)
•    zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
•    zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa, inżynierii środowiska, architektury

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka/Mathematics
 • Chemia budowlana/Building chemistry
 • Podstawy mechaniki/Fundamentals of mechanics
 • Geometria wykreślna/Descriptive geometry
 • Grafika inżynierska + CAD/Engineering graphics + CAD
 • Chemia i biologia środowiska/Enviromental Chemistry and Biology
 • Podstawy architektury i urbanistyki/Basic of Architecture and Urbanistic
 • Architektura krajobrazu i energoszczędna/Lanscape architekture and energy-saving                                                   

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I I/Humanistic and social elective I (Wystąpienie publiczne/Public Speech lub Umiejętności efektywnego prezentowania/Effective Presentations Skills)
 • Wychowanie fizyczne/Physical education
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II/Humanistic and social elective II (Prawne aspekty w normalizacji/Law aspects in normalization(standarization) lub Negocjacje i umowy/ Negotiations and contracts)

SEMESTR 2:

 • Matematyka/Mathematics
 • Fizyka/Physics
 • Podstawy geologii/Basics od geology
 • Podstawy geodezji/Basics of surveying
 • Technika cieplna w budownictwie/Heat engineering in building
 • Projektowanie architektoniczne/Architectural Design
 • Wytrzymałość materiałów/Strength of materials
 • Materiały budowlane/Building materials
 • Praktyka geodezyjna/Field training of surveying (2 tygodnie/ 2 weeks)

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 •  Język obcy (niemiecki lub hiszpański/Foreign language(german or spanish) polski/ polish

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów/Strength of materials
 • Projektowanie architektoniczne z elementami BIM I /Architectural Design with BIM elements (part I)
 • Technologia betonu/Concrete technology
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie/Soil mechanics and foundations I
 • Mechanika budowli/Structural Mechanics
 • Budownictwo ogólne/Building Engineering
 • Fizyka budowli/Building Physics
 • Prawo budowlane/Construction Law
 • Metody obliczeniowe/Calculation Methods
 • Konstrukcje murowe/Masonry Structures

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):                                       

 • Język obcy (niemiecki lub hiszpański/Foreign language(german or spanish) polski/ polish

SEMESTR 4:

 • Mechanika gruntów i fundamentowanie/Soil mechanics and foundations I
 • Mechanika budowli/Structural Mechanics
 • Mechanika płynów/Fluid mechanics
 • Budownictwo zrównoważone/Sustainable building
 • Projektowanie architektoniczne z elementami BIM II/Architectural Design with BIM elements (part II)
 • Technologia robót budowlanych/Technology of construction works
 • Gospodarka energetyczna środowiska zabudowanego/Energy Management in Built Enviroment
 • Komputerowe wspomaganie projektowania z el. BIM/Computer aided design with BIM
 • Praktyka geotechniczna/Geotechnical practice (2 tyg/2 weeks)

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • PO: BHP/Problemy BHP i BiOZ na budowie/ES:Problems of health, hygiene and safety on building side

SEMESTR 5:

 • Projektowanie architektoniczne z elementami BIM III/Architectural Design with BIM elements (part III)
 • Konstrukcje drewniane/Timber Structures
 • Konstrukcje betonowe/Concrete Stuructures I
 • Konstrukcje metalowe/Steel Structures I
 • Podstawy zintegrowanego projektowania budynków/Fundamentals of intagrated building design
 • Techniczne wyposażenie budynków (HVAC)/Technical building systems (HVAC)
 • Techniczne wyposażenie budynków (wod.-kan.,gaz)/Technical building systems(water, sewerage, gas)

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • PO:Ekonomika budownictwa/Kosztorysowanie/ES:Cost estimation/Building economics
 • PO: Zrównoważony transport/Zrównoważona gospodarka komunalna/ES:Sustainable transport/Sustainable municipal management

SEMESTR 6:                                                      

 • Infrastruktura zewnętrzna/External infrastructure
 • Podstawy gospodarki komunalnej/Basics of municipal engineering
 • Budownictwo przemysłowe/Industrial Structures
 • Podstawy budownictwa drogowego/Fundamentals of Road Construction
 • Podstawy budownictwa kolejowego/Basics of Railroads
 • Podstawy budownictwa mostowego/Bridge Construction Basics
 • Konstrukcje betonowe II ( z el. BIM)/Concrete structures II(with elements of BIM)
 • Konstrukcje metalowe II ( z el. BIM)/Metal Structures II(with elements of BIM)
 • Organizacja i planowanie budowy/Organization and planning of the building
 • Praktyka przeddyplomowa/Prediploma practice (6 tygodni)

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • PO: Zintegrowane zarządzanie w cyklu życia/Podstawy zarządzania jakością/SE:The basics  of quality management/Integrated in building life cycle

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe/Diploma seminar
 • Przygotowanie pracy dyplomowej  z elementami badań naukowych/Preparation of the diploma thesis with elements of scientific research

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):            

 • Przedmiot obieralny A
 • Przedmiot obieralny B
 • Do wyboru 2 z 3        
 • Budownictwo zrównoważone II/Sustainable building II
 • Konstrukcje inżynierskie/Engineering constructions
 • Budownictwo komunikacyjne/Transportation engineering  
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

-

-

-

Praktyki i staże

Praktyki

 • po I roku   – geodezyjna (na Wydziale) - 2 tygodnie
 • po II roku  – geotechniczna (na Wydziale) - 2 tygodnie
 • po III roku – przeddyplomowa (w przedsiębiorstwach zewnętrznych) - 4 tygodnie
Kariera po studiach
 • firmy budowlane, biura projektowe, ośrodki naukowo-badawcze
 • urzędy odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie infrastruktury budowlanej i transportowej

 • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • 80 lat doświadczenia w kształceniu
 • urządzenie do bezdotykowego pomiaru odkształceń
 • mikroskop skaningowy do badania struktury materiałów
 • aparatura do diagnostyki nawierzchni drogowej
 • interdyscyplinarność 

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.