Mechanika i budowa pojazdów

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW jest właśnie dla Ciebie!

Studia te przygotowują do przyszłej pracy zawodowej kształcąc umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych zawodach. Gwarantują pozyskanie wiedzy i warsztatu pracy inżynierskiej dostosowanego do wymagań rynku pracy, znajomością jednego języka obcego na poziomie B2, umiejętnością organizacji pracy własnej oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Pierwsze cztery semestry obejmują przedmioty wspólne. Potem studenci wybierają przedmioty obieralne, łączone w tzw. moduł, spośród:

 • Hybrydowych systemów napędowych

 • Maszyn roboczych

 • Pojazdów autonomicznych

 • Pojazdów samochodowych

 • Pojazdów specjalizowanych

 • Pojazdów transportu masowego
Predyspozycje kandydata
 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską

 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych

 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Prawo patentowe
 • Materiały ceramiczne i kompozyty
 • Chemia przemysłowa
 • Podstawowe problemy ekologii
 • Elektronika w maszynach i pojazdach
 • Usługi biblioteczno-informacyjne
 • Szkolenie BHP
 • Prawa i obowiązki

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonomii lub Zarządzanie finansami
 • Fizykochemia gazów lub Kinetyka cieczy i gazów
 • Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej lub Podstawy zapisu konstrukcji

SEMESTR 2:

 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Metaloznawstwo z obróbką cieplną
 • Mechanika techniczna I
 • Zagadnienia fizyki współczesnej
 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria wspomagania osób niepełnosprawnych
 • Ergonomia w budowie maszyn
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo pracy lub Sztuka autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem lub Zarządzanie Small Business'em
 • Etyka w biznesie i dyplomacji lub Socjologia

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów I
 • Mechanika techniczna II
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Materiały niemetalowe
 • Metaloznawstwo maszyn i pojazdów
 • Środowisko i ekologia
 • Układy elektryczne maszyn i pojazdów
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Termodynamika lub Podstawy procesów cieplnych

SEMESTR 4:

 • Wytrzymałość materiałów II
 • Maszynoznawstwo
 • Mechanika płynów
 • Napędy hybrydowe
 • Materiały eksploatacyjne
 • Spajanie materiałów
 • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Podstawy konstrukcji maszyn lub Podstawy projektowania elementów i zespołów maszyn

SEMESTR 5:

 • Techniki informatyczne
 • Napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 • Obróbka plastyczna
 • Tribologia
 • Automatyka i robotyka
 • Pomiary wielkości mechanicznych
 • Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy konstrukcji układów napędowych lub Projektowanie zespołów napędowych
 • Ramy i konstrukcje nośne cz. 1
 • Ładunkoznawstwo
 • Budowa pojazdów drogowych
 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Teoria silników spalinowych
 • Budowa pojazdów autonomicznych
 • Układy transportowe
 • Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Teoria ruchu pojazdów drogowych
 • Podstawy dynamiki samochodów
 • Dynamika mechanizmów korbowych
 • Podstawy dynamiki samochodów autonomicznych

SEMESTR 6:

 • Silniki spalinowe
 • Obróbka skrawaniem
 • Metrologia warsztatowa
 • Praca przejściowa
 • Proseminarium
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Maszynoznawstwo maszyn roboczych
 • Podstawy chłodnictwa
 • Budowa pojazdów szynowych
 • Projektowanie podukładów samochodów
 • Wymiana ciepła i maszyny przepływowe
 • Autonomizacja pojazdów
 • Układy napędowe maszyn roboczych
 • Projektowanie pojazdów specjalizowanych
 • Teoria ruchu pojazdów szynowych
 • Eksploatacja i materiały eksploatacyjne
 • Układy hybrydowe dużej mocy
 • Mechatronika w pojazdach autonomicznych
 • Ciągniki i maszyny mobilne
 • Transport i magazynowanie materiałów sypkich
 • Zaplecze techniczne utrzymania pojazdów
 • Badania techniczne pojazdów
 • Ochrona środowiska
 • Systemy sterowania pojazdami autonomicznymi
 • Mechanika gruntów i ośrodków sypkich
 • Ekoprojektowanie i ekotechnologie
 • Techniki diagnozowania pojazdów
 • Elektronika i elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Niskoemisyjne układy napędowe
 • Projektowanie podukładów pojazdów autonomicznych

SEMESTR 7:

 • Myślenie i działanie projektowe – Design Thinking
 • Podstawy niezawodności
 • Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Metodologia konstruowania maszyn roboczych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania nadwozi specjalizowanych
 • Projektowanie pojazdów transportu masowego
 • Diagnostyka, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Badania i sterowanie silników spalinowych
 • Eksploatacja pojazdów autonomicznych
 • Ramy i konstrukcje nośne cz. 2
 • Automatyka, diagnostyka i naprawa pojazdów specjalizowanych
 • Projektowanie procesów i systemów eksploatacji pojazdów
 • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów
 • Technologia budowy i eksploatacji silników spalinowych
 • Diagnostyka systemów pojazdów autonomicznych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Mechanika analityczna
 • Matematyka stosowana i metody matematyczne
 • Aspekty fizyki XXI wieku
 • Termodynamika techniczna
 • Języki programowania
 • Inżynieria powierzchni
 • Dobór materiałów na elementy konstrukcyjne
 • Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • Zarządzanie procesami projektowymi
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Opakowania
 • Projektowanie nadwozi pojazdów chłodniczych
 • Biochemiczne aspekty przewozu żywności
 • Magazyny specjalne

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Technologie robót ziemnych i drogowych
 • Podstawy eksploatacji maszyn roboczych
 • Robotyka w technice

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Układy biegowe pojazdów szynowych
 • Podstawy dynamiki pojazdów
 • Metody i wnioskowanie w diagnostyce pojazdów
 • Techniki wytwarzania pojazdów szynowych
 • Normy i rozporządzenia dla pojazdów szynowych

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Homologacja pojazdów samochodowych
 • Budowa nadwozi
 • Wyposażenie nadwozi samochodów
 • Zarządzanie projektem konstrukcyjnym
 • Projektowanie nadwozi samochodów

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Układy napędów hybrydowych
 • Diagnostyka napędów alternatywnych
 • Zarządzanie energią w napędach

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Ecological evaluation tools - Narzędzia oceny ekologicznej
 • Ecotechnologies - Ekotechnologie
 • Marketing - Marketing
 • Foundations of innovatity - Podstawy innowacyjności

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie jakością
 • Mechanika płynów
 • Modelowanie układów mechanicznych
 • Zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania
 • Technologia maszyn
 • Paliwa i smary

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Chłodnictwo w przechowalnictwie i transporcie
 • Pojazdy do transportu towarów specjalnych
 • Materiały i technologie w produkcji i obrocie żywnością
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Ochrona środowiska
 • Metodologia konstruowania maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Podstawy systemów drogowych i komunalnych
 • Praca przejściowa
 • Systemy mechatroniczne w maszynach roboczych
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Analizy wytrzymałościowe pojazdów szynowych
 • Eksperymentalne metody badania pojazdów
 • Symulacyjne analizy dynamiki pojazdów szynowych
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów
 • Obliczenia komputerowe w projektowaniu nadwozi
 • Materiały i technologie w wytwarzaniu nadwozi samochodów
 • Eksperymentalne badania pojazdów
 • Samochody elektryczne
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Doładowanie silników spalinowych
 • Problemy hydrodynamicznego smarowania i łożyska
 • Metodyka badań emisyjnych napędów hybrydowych
 • Zarządzanie energią w napędach
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Services engineering - Inżynieria usług
 • Intellectual property and customer protection - Własność intelektualna i ochrona klienta
 • Life cycle management - Zarządzanie cyklem życia
 • Ecodesign – Ekoprojektowanie
 • Interim paper - Praca przejściowa
 • Proseminar - Proseminarium

SEMESTR 3:

 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Ergonomia a bezpieczeństwo

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie finansami lub Zarządzanie Small Business'em

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Łańcuchy dostaw żywności
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Inżynieria odnowy pojazdów chłodniczych
 • Alternatywne metody transportu chłodniczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Normy techn. i prawne w budowie, eksploatacji i obrocie maszynami roboczymi
 • Metodologia konstruowania maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Jakość w projektowaniu maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Badania i atestacja maszyn roboczych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Analizy RAMS pojazdów szynowych
 • Drgania i hałas w transporcie szynowym
 • Wzornictwo przemysłowe w projektowaniu pojazdów
 • Pojazdy i systemy transportu kombinowanego
 • Pojazdy i systemy szynowego transportu miejskiego
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Kształtowanie trwałości i niezawodności pojazdów
 • Symulacyjne badania dynamiki pojazdów
 • Systemy sterowania w pojazdach samochodowych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Modelowanie i symulacja procesów silnikowych
 • Pokładowe systemy diagnostyczne
 • Wybrane metody obliczania układów silników spalinowych
 • Nanomateriały w budowie silników spalinowych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Modern management systems - Współczesne systemy zarządzania
 • Project management - Zarządzanie projektami
 • Life cycle costing - Rachunek kosztów cyklu życia
 • Corporate culture and communication - Kultura organizacyjna i komunikacyjna
 • Preparation for research (diploma thesis) - Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Diploma seminar - Seminarium dyplomowe
Praktyki i staże

Praktyka przeddyplomowa - 4 tygodnie 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • pracownie konstrukcyjne 
 • biura projektowe
 • ośrodki badawcze
 • zakłady produkcyjne
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa eksploatujące maszyny i urządzenia  różnych branż przemysłu

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • doświadczona kadra
 • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna (Stacja Kontroli Pojazdów, laboratorium badania nadwozi chłodniczych, aparatura do pomiaru emisji spalin, piec przemysłowy)

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.