Technologie obiegu zamkniętego

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Interesuje Cię chemia, a jej wpływ na środowisko naturalne nie jest Ci obojętny? Chcesz projektować nowatorskie i innowacyjne materiały użytkowe z możliwością ponownego ich wykorzystania w myśl zasady zrównoważonego rozwoju? Kierunek TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO czeka na Ciebie!
Student tego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi, planowania nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, gospodarowania odpadami, a w szczególności nabędzie umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz podstawowych technik unieszkodliwiania strumieni zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.
Kierunek ten zapewni absolwentowi gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań w zakresie eksploatacji linii technologicznych i urządzeń pracujących według zasad koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Predyspozycje kandydata
 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, w tym zagadnieniami ekologicznymi

 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej

 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Grafika inżynierska
 • Przedmiot obieralny – nauki społeczne lub humanistyczne
 • Struktura gospodarki obiegu zamkniętego
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP (jednorazowo)
 • Usługi biblioteczne
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia analityczna
 • Przedmiot obieralny – nauki społeczne lub humanistyczne
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny – grafika inżynierska
 • Materiałoznawstwo i podstawy konstrukcji maszyn
 • Statystyczne opracowanie danych pomiarowych

SEMESTR 3:

 • Chemia organiczna 
 • Instrumentalne techniki analityczne
 • Aparatura procesowa
 • Geologia stosowana
 • Termodynamika
 • Mikrobiologia
 • Język obcy
 • Toksykologia

SEMESTR 4:

 • Chemia fizyczna
 • Podstawy inżynierii procesowej
 • Podstawy biotechnologii
 • Chemia bioorganiczna
 • Prawne i administracyjne uwarunkowania w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Język obcy

SEMESTR 5:

 • Polimery i tworzywa sztuczne
 • Podstawy teoretyczne technologii chemicznej
 • Surowce naturalne i wtórne w technologii nieorganicznej
 • Wykład obieralny
 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w gospodarce obiegu
 • Sterowanie w procesach przemysłowych
 • Strategie zapobiegania i ograniczania emisji

Projekt procesowy obieralny:

 • Analiza obiegów materiałowych w wybranym procesie przetwórczym
 • Opracowanie założeń do projektu otrzymywania wybranego produktu
 • Operacje jednostkowe w przetwórstwie surowców z odpadów
 • Obiegi zamknięte w systemach oczyszczania ścieków komunalnych
 • Metody fizykochemiczne w identyfikacji związków chemicznych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej

SEMESTR 6:

 • Recykling i odzysk materiałów polimerowych
 • Surowce naturalne i wtórne w technologii organicznej
 • Zrównoważone procesy separacji
 • Projekt separacyjny obieralny:
 • Zrównoważone procesy separacyjne w odnowie wody
 • Zrównoważone procesy separacyjne w przerobie strumieni opadowych
 • Materiały biodegradowalne i kompostowalne

Wykład obieralny:

 • Wybrane technologie recyklingu
 • Biokataliza przemysłowa
 • Monitorowanie gospodarki w obiegu zamkniętym

Wykład obieralny:

 • Prorecyklingowe projektowanie wyrobów gotowych
 • Zarządzanie procesami biotechnologicznymi
 • Wykorzystanie materiałów porecyklingowych do magazynowania energii
 • Praktyka zawodowa 6 tygodni

SEMESTR 7:

 • Recykling chemicznych źródeł prądu i odpadów pogalwanicznych
 • Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - projekt obieralny:
 • Identyfikacja zagrożeń przemysłowych
 • Analiza ryzyka procesowego
 • Gospodarka ścieków przemysłowych
 • Biogazownie i biorafinerie
 • Systemy ochrony powietrza

Wykład obieralny:

 • Wybrane technologie recyklingu odpadów wielowarstwowych
 • Techniki elektrochemicznego utleniania odpadów organicznych
 • Zaawansowane procesy utleniania w oczyszczaniu środowiska

Wykład i projekt obieralny:

 • Algorytmy redukcji zanieczyszczeń w instalacjach przemysłowych
 • Modelowanie procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
 • E-zasoby - struktura i zastosowanie (jednorazowo)
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże
 • 6 tygodni praktyk po 6 semestrze

 • możliwość praktyk w firmach chemicznych, utylizacji odpadów, recyklingowych i pokrewnych

 • możliwość praktyk i staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE
Kariera po studiach
 • projektowanie i nadzór procesów (bio)technologicznych
 • praca w zakładach przemysłu chemicznego i pokrewnych
 • wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym
 • technologie recyklingu i przetwarzania odpadów

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura i zaplecze aparaturowe

 • unikatowy program studiów zgodny z założeniami GOZ

 • włączenie w proces dydaktyczny przedstawicieli sektora przemysłowego

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.