Transport

KIERUNEK POSIADA CERTYFIKAT KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UCZELNI TECHNICZNYCH

EUROPEJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI EUR-ACE® Label (European Accredited Engineer)

EUR-ACE® Bachelor

EUR-ACE® Master

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek TRANSPORT jest właśnie dla Ciebie! 

Studia te gwarantują przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji organizacyjnych i kierowniczych oraz inżynierskich na różnych stanowiskach w transporcie jako całości i w poszczególnych jego gałęziach: w zapleczu badawczo-rozwojowym, logistyce, szkolnictwie, przemyśle i administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym programem kształcenia na kierunku.

Ponadto kładziony jest szczególny nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a więc kreowanie transportu ekologicznego i energooszczędnego.

Absolwenci kierunku TRANSPORT zdobywają kompetencje umożliwiające organizację efektywnych systemów transportowych, spełniających oczekiwania społeczeństwa, korzystnych ekonomicznie i minimalizujących szkodliwy wpływ środków transportu na środowisko.

Absolwent kierunku TRANSPORT posiada niezbędne umiejętności twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego i szynowego. Posiada również umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – TRANSPORT. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Transport niskoemisyjny
 • Transport szynowy
 • Transport żywności

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

 Logistyka transportu

Główny nacisk położony jest w pierwszej kolejności na nabycie umiejętności identyfikacji oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach branży transport, spedycja i logistyka (TSL) na etapach, zaopatrzenia, produkcji marketingu, sprzedaży, dystrybucji. W ramach takich obszarów jak np.: transport towarowy, dystrybucja, mobilność i transport pasażerski, zapasy i magazynowanie, analizy ekonomiczne student potrafi wykorzystać szereg metod ilościowych do rozwiązania wcześniej zidentyfikowanych problemów. Poruszana na zajęciach tematyka obejmuje: zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi, systemy informacji geograficznej (GIS), gospodarkę magazynową, metody optymalizacji w transporcie i logistyce, analizę ekonomiczną w transporcie, przetwarzanie danych w logistyce, systemy informatyczne w transporcie oraz inteligentne systemy transportowe. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w działach logistyki firm produkcyjnych i usługowych, centrach logistycznych, wydziałach administracji jednostek samorządu terytorialnego, firmach przewozowych i dystrybucyjnych, działach zaopatrzenia i zakupów, firmach kurierskich oraz doradczych.

 Transport drogowy

Studenci modułu transport drogowy, w procesie kształcenia poznają transport drogowy od podstaw, obejmujących przepisy prawa transportowego, budowę pojazdów drogowych, a także ich obsługę oraz naprawę. Studenci poznają podstawowe techniki badawcze, które są wykorzystywane w procesach oceny stanu pojazdów ciężarowych, przyczep i innych środków transportu – w ramach przedmiotu diagnostyka pojazdów, oraz badania nieniszczące (np. badając, z wykorzystaniem defektoskopów ultradźwiękowych grubość płaszcza cysterny). Dla tych absolwentów, którzy podejmą prace w stacjach obsługowo-naprawczych, szczególnie ciekawe i wartościowe są zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie zapleczem technicznym, które są prowadzone przez osoby, mające doświadczenie, zdobyte w czasie pracy w autoryzowanych stacjach obsługowych. Podpisane umowy partnerskie, umożliwiają nie tylko realizację staży dla naszych studentów (Toyota, Mercedes), ale również dają możliwość zatrudnienia. Dodatkowo, studenci poznają, zagadnienia związane z inżynierią jakości oraz modelowaniem i symulacją ruchu na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmy transportowych i spedycyjnych, w zakładach transportu publicznego, w sekcjach transportowych i zaopatrzeniowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w zapleczu technicznym transportu, w służbach kontroli transportu (np. Inspekcja Transportu Drogowego), w instytucjach administracji państwowej zarządzające transportem (np. Wydział Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich), w przedsiębiorstwach i samorządowych jednostkach organizacyjnych zajmujących się budową oraz utrzymaniem urządzeń zarządzania ruchem, w firmach ubezpieczeniowych i szkoleniowych.

 Transport niskoemisyjny

Studenci modułu Transport niskoemisyjny na studiach pierwszego stopnia kształcą się w zakresie: oddziaływania transportu na środowisko naturalne, projektowania, budowy i eksploatacji przyjaznych dla środowiska środków transportu, konwencjonalnych i alternatywnych napędów i paliw stosowanych w pojazdach, proekologicznych technologii wytwarzania i obsługiwania pojazdów, infrastruktury transportu, prawa i bezpieczeństwa w transporcie, materiałów i recyklingu, komputerowego wspomagania projektowania, systemów transportowych i logistyki, organizacji i zarządzania w transporcie oraz inżynierii ruchu. Studenci tego modułu podczas studiów korzystają z licznych zajęć praktycznych, w tym światowej klasy laboratorium do badań oddziaływania pojazdów na środowisko. Absolwenci modułu Transport niskoemisyjny są dobrze przygotowani do podejmowania zagadnień nowoczesnego, ekologicznego transportu. Posiadają miedzy innymi umiejętności: organizowania i prowadzenia badań w zakresie oceny wpływu środków transportu na środowisko naturalne oraz metod zapobiegania i niwelowania tego wpływu, projektowania i eksploatacji przyjaznych dla środowiska, inteligentnych środków transportu, systemów transportowych oraz elementów infrastruktury. Nabyte kwalifikacje mogą wykorzystywać w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z różnymi gałęziami transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski), a także z ochroną środowiska naturalnego. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w firmach produkcyjnych i doradczych, jednostkach badawczych i kontrolnych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

 Transport szynowy

Studenci modułu Transport szynowy kształcą się w zakresie: budowy pojazdów szynowych, technologii wytwarzania pojazdów szynowych, organizacji transportu kolejowego i miejskiego, infrastruktury transportu szynowego, metod diagnozowania pojazdów szynowych, technologii przewozów, monitorowania działalności podmiotów kolejowych oraz technik napraw pojazdów szynowych. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu eksploatacji transportu szynowego. Są przygotowani do podejmowania zadań z zakresu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach transportu szynowego, projektowania systemów transportowych, wykorzystywania nowoczesnych metod użytkowania i diagnozowania pojazdów szynowych, a także wdrażania elementów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać pracując w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach projektujących i badających pojazdy, a także zajmujących się transportem kombinowanym. Wszechstronny i elastyczny program studiów pozwala na pracę w firmach związanych również z innymi gałęziami transportu: spedycyjnymi, logistycznymi, a także w biurach konstrukcyjnych.

Transport żywności

Studenci modułu transport żywności kształcą się w zakresie: podstaw chłodnictwa, projektowania i eksploatacji środków transportu chłodniczego, technologii przygotowania ładunków do przewozu w kontrolowanych temperaturach, urządzeń chłodniczych stosowanych w środkach transportu i obiektach stacjonarnych, logistyki, spedycji i podstaw prawa w transporcie chłodniczym. Ponadto studenci będą odbywać zajęcia praktyczne w jednym z dwóch w Polsce Laboratoriów umożliwiających badania pojazdów chłodniczych na zgodność z międzynarodową umową ATP (ocena zabudów izotermicznych, ocena agregatów chłodniczych, ocena systemów monitorowania temperatury transportu, diagnostyka termowizyjna). Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, eksploatacji i zarządzania flota w transporcie chłodniczym. Zdobywają wiedzę niezbędną do zdobycia uprawnień F-gazowych, upoważniających do wykonywania na terenie Unii Europejskiej prac przy urządzeniach i instalacjach chłodniczych napełnionych substancjami kontrolowanymi. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmach przewożących żywność na lądzie, w stacjonarnych obiektach chłodniczych, w firmach projektujących mobilne i stacjonarne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, również firm serwisowych, na statkach przewożących ładunki w kontrolowanych temperaturach.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Fizyczne aspekty materiałoznawstwa
 • Ekonomika transportu
 • Środki transportu bliskiego i magazynowania
 • Rysunek techniczny
 • Marketing w transporcie
 • Prawo transportowe
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Usługi biblioteczno-informacyjne
 • Szkolenie BHP
 • Prawa i obowiązki

SEMESTR 2:

 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Metaloznawstwo z obróbką cieplną
 • Tribologia
 • Zagadnienia fizyki współczesnej
 • Mechanika techniczna
 • Transport mediów
 • Środki transportu dalekiego
 • Infrastruktura transportu
 • Grafika komputerowa
 • Techniki wytwarzania
 • Zagadnienia osób z niepełnosprawnością w transporcie
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo pracy lub Sztuka autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem lub Zarządzanie Small Business'em
 • Etyka w biznesie i dyplomacji lub Socjologia
 • Fizykochemia gazów lub Kinetyka cieczy i gazów

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów
 • Elementy termodynamiki i mechaniki płynów
 • Systemy transportowe
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i grzewcze w transporcie
 • Eksploatacja technicznych środków transportu
 • Technologia obsługiwania środków transportu
 • Niezawodność obiektów technicznych
 • Metrologia warsztatowa
 • Pomiary wielkości mechanicznych
 • Podstawy układów elektrycznych w środkach transportu
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki

SEMESTR 4:

 • Organizacja i zarządzanie w transporcie
 • Podstawy inżynierii ruchu
 • Automatyka
 • Ochrona środowiska w transporcie

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Logistyka lub Zarządzanie w transporcie
 • Podstawy konstrukcji maszyn lub Podstawy projektowania elementów i zespołów maszyn
 • Elektrotechnika w środkach transportu lub Podzespoły elektryczne w pojazdach

SEMESTR 5:

 • Badania operacyjne
 • Techniki informatyczne
 • Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
 • Systemy transportu bliskiego i magazynowania
 • Pojazdy drogowe
 • Podstawy diagnostyki technicznej
 • Ładunkoznawstwo
 • Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Silniki spalinowe lub Silniki spalinowe
 • Systemy informacji geograficznej
 • Budowa pojazdów drogowych
 • Silniki spalinowe trakcyjne
 • Budowa pojazdów szynowych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania środków transportu
 • Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi
 • Organizacja i zarządzanie zapleczem technicznym
 • Niskoemisyjne napędy w transporcie
 • Technologie wytwarzania pojazdów szynowych
 • Zarządzanie systemami transportu

SEMESTR 6:

 • Materiały eksploatacyjne
 • Hybrydowe napędy środków transportu
 • Układy hydrauliczne i pneumatyczne środków transportu
 • Elektronika w środkach transportu
 • Praca przejściowa
 • Proseminarium
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Gospodarka magazynowa
 • Technologia obsług i napraw
 • Eksploatacja środków transportu
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Podstawy chłodnictwa
 • Analiza ekonomiczna w transporcie
 • Badania nieniszczące
 • Pojazdy szynowe
 • Infrastruktura transportu szynowego
 • Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie żywności
 • Metody optymalizacji w transporcie i logistyce I
 • Modelowanie i symulacja ruchu - cz. 1
 • Badania transportowych zanieczyszczeń środowiska
 • Metody diagnozowania pojazdów szynowych
 • Organizacja i wyposażenie magazynów żywności
 • Metody optymalizacji w transporcie i logistyce II
 • Inżynieria jakości
 • Badania jednostek napędowych pojazdów
 • Organizacja transportu miejskiego
 • Automatyka chłodnicza

SEMESTR 7:

 • Podstawy ekonomii
 • Recykling środków transportu
 • Seminarium
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Systemy informatyczne w transporcie
 • Optymalizacja zasobów w transporcie drogowym
 • Paliwa alternatywne w transporcie
 • Technologie przewozów
 • Technologia napraw pojazdów do transportu żywności
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Modelowanie i symulacja ruchu - cz. 2
 • Ekologiczne aspekty i diagnostyka układów napędowych
 • Monitorowanie działalności podmiotów kolejowych
 • Projektowanie nadwozi chłodniczych
 • Przetwarzanie danych w logistyce
 • Diagnostyka pojazdów
 • Proekologia technologii wytwarzania i obsługiwania pojazdów
 • Techniki napraw pojazdów szynowych
 • Użytkowanie nadwozi chłodniczych
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi 
 • zdolności organizacyjne 
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – TRANSPORT. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

 • Logistyka transportu 
 • Transport drogowy 
 • Transport niskoemisyjny 
 • Transport szynowy 
 • Transport żywności

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Logistyka transportu

Główny nacisk położony jest w pierwszej kolejności na nabycie umiejętności identyfikacji oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach branży transport, spedycja i logistyka (TSL) na etapach, zaopatrzenia, produkcji marketingu, sprzedaży, dystrybucji. W ramach takich obszarów jak np.: transport towarowy, dystrybucja, mobilność i transport pasażerski, zapasy i magazynowanie, analizy ekonomiczne student potrafi wykorzystać metody ilościowe do rozwiązania wcześniej zidentyfikowanych problemów. Poruszana na zajęciach tematyka obejmuje: zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi, systemy informacji geograficznej (GIS), gospodarkę magazynową, metody optymalizacji w transporcie i logistyce, analizę ekonomiczną w transporcie, przetwarzanie danych w logistyce, systemy informatyczne w transporcie oraz inteligentne systemy transportowe. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w działach logistyki firm produkcyjnych i usługowych, centrach logistycznych, wydziałach administracji jednostek samorządu terytorialnego, firmach przewozowych i dystrybucyjnych, działach zaopatrzenia i zakupów, firmach kurierskich oraz doradczych.

Transport drogowy 

Studenci modułu transport drogowy, w procesie kształcenia poznają transport drogowy od podstaw, obejmujących przepisy prawa transportowego, budowę pojazdów drogowych, a także ich obsługę oraz naprawę. Studenci poznają podstawowe techniki badawcze, które są wykorzystywane w procesach oceny stanu pojazdów ciężarowych, przyczep i innych środków transportu – w ramach przedmiotu diagnostyka pojazdów oraz badania nieniszczące (np. badając, z wykorzystaniem defektoskopów ultradźwiękowych grubość płaszcza cysterny). Dla tych absolwentów, którzy podejmą prace w stacjach obsługowo-naprawczych, szczególnie ciekawe i wartościowe są zajęcia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie zapleczem technicznym, które są prowadzone przez osoby, mające doświadczenie zdobyte w czasie pracy w autoryzowanych stacjach obsługowych. Podpisane umowy partnerskie, umożliwiają nie tylko realizację staży dla naszych studentów (Toyota, Mercedes), ale również dają możliwość zatrudnienia. Dodatkowo, studenci poznają, zagadnienia związane z inżynierią jakości oraz modelowaniem i symulacją ruchu na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmy transportowych i spedycyjnych, w zakładach transportu publicznego, w sekcjach transportowych i zaopatrzeniowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w zapleczu technicznym transportu, w służbach kontroli transportu (np. Inspekcja Transportu Drogowego), w instytucjach administracji państwowej zarządzające transportem (np. Wydział Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich), w przedsiębiorstwach i samorządowych jednostkach organizacyjnych zajmujących się budową oraz utrzymaniem urządzeń zarządzania ruchem, w firmach ubezpieczeniowych i szkoleniowych.

Transport niskoemisyjny 

Studenci modułu Transport niskoemisyjny na studiach pierwszego stopnia kształcą się w zakresie: oddziaływania transportu na środowisko naturalne, projektowania, budowy i eksploatacji przyjaznych dla środowiska środków transportu, konwencjonalnych i alternatywnych napędów i paliw stosowanych w pojazdach, proekologicznych technologii wytwarzania i obsługiwania pojazdów, infrastruktury transportu, prawa i bezpieczeństwa w transporcie, materiałów i recyklingu, komputerowego wspomagania projektowania, systemów transportowych i logistyki, organizacji i zarządzania w transporcie oraz inżynierii ruchu. Studenci tego modułu podczas studiów korzystają z licznych zajęć praktycznych, w tym światowej klasy laboratorium do badań oddziaływania pojazdów na środowisko. Absolwenci modułu Transport niskoemisyjny są dobrze przygotowani do podejmowania zagadnień nowoczesnego, ekologicznego transportu. Posiadają między innymi umiejętności: organizowania i prowadzenia badań w zakresie oceny wpływu środków transportu na środowisko naturalne oraz metod zapobiegania i niwelowania tego wpływu, projektowania i eksploatacji przyjaznych dla środowiska, inteligentnych środków transportu, systemów transportowych oraz elementów infrastruktury. Nabyte kwalifikacje mogą wykorzystywać w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z różnymi gałęziami transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski), a także z ochroną środowiska naturalnego. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w firmach produkcyjnych i doradczych, jednostkach badawczych i kontrolnych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Transport szynowy 

Studenci modułu Transport szynowy kształcą się w zakresie: budowy pojazdów szynowych, technologii wytwarzania pojazdów szynowych, organizacji transportu kolejowego i miejskiego, infrastruktury transportu szynowego, metod diagnozowania pojazdów szynowych, technologii przewozów, monitorowania działalności podmiotów kolejowych oraz technik napraw pojazdów szynowych. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu eksploatacji transportu szynowego. Są przygotowani do podejmowania zadań z zakresu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach transportu szynowego, projektowania systemów transportowych, wykorzystywania nowoczesnych metod użytkowania i diagnozowania pojazdów szynowych, a także wdrażania elementów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać pracując w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach projektujących i badających pojazdy, a także zajmujących się transportem kombinowanym. Wszechstronny i elastyczny program studiów pozwala na pracę w firmach związanych również z innymi gałęziami transportu: spedycyjnymi, logistycznymi, a także w biurach konstrukcyjnych.

Transport żywności 

Studenci modułu transport żywności kształcą się w zakresie: podstaw chłodnictwa, projektowania i eksploatacji środków transportu chłodniczego, technologii przygotowania ładunków do przewozu w kontrolowanych temperaturach, urządzeń chłodniczych stosowanych w środkach transportu i obiektach stacjonarnych, logistyki, spedycji i podstaw prawa w transporcie chłodniczym. Ponadto studenci będą odbywać zajęcia praktyczne w jednym z dwóch w Polsce laboratoriów umożliwiających badania pojazdów chłodniczych na zgodność z międzynarodową umową ATP (ocena zabudów izotermicznych, ocena agregatów chłodniczych, ocena systemów monitorowania temperatury transportu, diagnostyka termowizyjna). Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, eksploatacji i zarządzania flotą w transporcie chłodniczym. Zdobywają wiedzę niezbędną do zdobycia uprawnień F-gazowych, upoważniających do wykonywania na terenie Unii Europejskiej prac przy urządzeniach i instalacjach chłodniczych napełnionych substancjami kontrolowanymi. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmach przewożących żywność na lądzie, w stacjonarnych obiektach chłodniczych, w firmach projektujących mobilne i stacjonarne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, również firm serwisowych, na statkach przewożących ładunki w kontrolowanych temperaturach.

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Logistyka transportu
 • Transport chłodniczy
 • Transport drogowy
 • Transport niskoemisyjny
 • Transport szynowy
 • Sustainable Transport (studia w języku angielskim)

 PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice
 • ukończone studia pierwszego stopnia z kierunków pokrewnych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

 

Logistyka transportu

Studenci specjalności logistyka transportu kształcą się w zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z procesami logistycznymi. W przypadku studentów I stopnia dotyczy to poziomu operacyjnego, tj.: organizacji, praktycznej realizacji oraz kontroli tych procesów, natomiast studentów II stopnia poziomu taktycznego i strategicznego, a więc projektowanie systemów logistycznych i zarządzania (w tym: kontrola, monitorowanie, koordynowanie). Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie: optymalizacji i racjonalizacji procesów i systemów obsługi transportowej oraz logistycznej, obejmującej różne gałęzie transportu. Stąd też program studiów ukierunkowany jest na takie aspekty jak: kształtowanie zapasu towarów, projektowanie sieci dystrybucji towarów, planowania rozwiązań dla zrównoważonego transportu oraz mobilności miejskiej, zarządzanie flotą pojazdów, projektowanie procesów logistycznych, analizy przebiegu procesu recyklingu odpadów czy analizy ekonomiczne. We wszystkich obszarach student ma okazję zapoznać się ze stosowanymi technikami optymalizacji jedno- lub wielokryterialnej, narzędziami projektowania i symulacji przebiegu procesów oraz oceny uzyskanych wyników. Wiedza i umiejętności zdobyte na specjalności Logistyka transportu pozwalają na podjęcie pracy zawodowej w podmiotach sektora TSL (transport – spedycja – logistyka) i jego otoczeniu, np. w centrach logistycznych, działach logistyki firm produkcyjnych i usługowych, wydziałach urzędów komunikacji/transportu, departamentach zarządzania procesami logistycznymi, sieciach dystrybucji towarów, firmach przewozowych i spedycyjnych, działach zaopatrzenia i zakupów, firmach kurierskich i doradczych oraz administracji rządowej i samorządowej.

 Transport chłodniczy

Studenci wybierający tę specjalność zdobywają wiedzę z zakresu podstaw chłodnictwa i przechowalnictwa. Zapoznają się ze sposobami projektowania nadwozi pojazdów chłodniczych, pojazdów do transportu towarów specjalnych oraz alternatywnych metod transportu chłodniczego. Poznają materiały i technologie stosowane w produkcji pojazdów chłodniczych oraz podczas ich diagnozowania i napraw. Omawiane zagadnienia dotyczą pojazdów chłodniczych do transportu żywności szybko psującej się (w warunkach zamrożenia lub schłodzenia). Transport w temperaturach kontrolowanych dotyczy również lekarstw (w tym szczepionek) oraz towarów niebezpiecznych podlegających umowie ADR (są to substancje samoreaktywne, nadtlenki organiczne). Oprócz zajęć teoretycznych oferujemy studentom zajęcia laboratoryjne, projektowe, praktyczne w zakładach produkcyjnych, staże oraz praktyki zawodowe. Studenci odbywają zajęcia praktyczne w jednym z dwóch w Polsce Laboratoriów umożliwiających badania pojazdów chłodniczych na zgodność z międzynarodową umową ATP (ocena zabudów izotermicznych, ocena agregatów chłodniczych, ocena systemów monitorowania temperatury transportu, diagnostyka termowizyjna). Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, eksploatacji i diagnostyki i napraw pojazdów chłodniczych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmach przewożących żywność na lądzie, w stacjonarnych obiektach chłodniczych, w firmach projektujących mobilne i stacjonarne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, również firm serwisowych, na statkach przewożących ładunki w kontrolowanych temperaturach. Absolwenci tej specjalności znajdą także zatrudnienie w firmach projektujących i budujących nadwozia, szczególnie pojazdów chłodniczych.

 Transport drogowy

Studenci specjalności Transport drogowy kształcą się w zakresie przetwarzania i transmisji danych oraz telematyki w transporcie, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa transportowego, uregulowań prawnych i ubezpieczeń w transporcie, organizacji transportu publicznego, modelowania systemów eksploatacyjnych, zarządzania systemami transportu drogowego, budowy nadwozi pojazdów użytkowych, w tym urządzeń grzewczych i chłodniczych a także spedycji. Program kształcenia obejmuje zagadnienia wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, bez zdawania egzaminu przed komisją Instytutu Transportu Drogowego (Ustawa o Transporcie Drogowym, art. 38a). Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą wykorzystywać nabyte kwalifikacje m.in. w firmach transportowych i spedycyjnych, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, w zakładach dystrybucyjnych, w pionie analiz i organizacji procesów transportowych i logistycznych, w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych (handel, obsługa, diagnostyka, naprawy), w firmach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych, w służbach kontroli transportu (np. Inspekcja Transportu Drogowego), instytucjach administracji państwowej zarządzające transportem (np. Wydział Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich), przedsiębiorstwach i samorządowych jednostkach organizacyjnych zajmujących się budową oraz utrzymaniem urządzeń zarządzania ruchem, w firmach ubezpieczeniowych, w biurach zajmujących się rzeczoznawstwem, doradztwem, szkoleniami, w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty naukowe, uczelnie). Absolwenci specjalności Transport drogowy na II stopniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, bez zdawania egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

 Transport niskoemisyjny

Specjalność Transport niskoemisyjny jest odpowiedzią na współczesne dynamiczne przemiany społeczno-gospodarcze w kierunku transportu, przyjaznego dla środowiska naturalnego, transportu zrównoważonego. Specjalność ta łączy w sobie zagadnienia dotyczące wszystkich gałęzi transportu, ze szczególnym naciskiem położonym na ochronę środowiska naturalnego przed skutkami rosnącej mobilności i przewozów, a także dynamicznie rozwijającej się infrastruktury transportowej. Program studiów na specjalności Transport niskoemisyjny dostosowany jest do aktualnych trendów rozwoju transportu, w tym na przykład innowacyjnych środków transportu, elektromobilności, redukcji śladu węglowego w transporcie, czy ekosystemów transportowych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Studenci specjalności Transport niskoemisyjny kształcą się także w zakresie: pomiarów emisyjności pojazdów, analizy hałasu i wibracji w transporcie, badań zanieczyszczenia środowiska, alternatywnych źródeł napędu w transporcie, ekobilansowania obiektów technicznych i przedsiębiorczości. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych jest kurs specjalistycznego języka obcego. Kwestie ochrony środowiska należą obecnie do głównych czynników decydujących o kierunkach rozwoju środków transportu i systemów transportowych. Absolwenci specjalności Transport niskoemisyjny znajdują wiec zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i doradczych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach badawczych i kontrolnych.

 Transport szynowy

Studenci specjalności Transport szynowy kształcą się w zakresie: budowy, technologii wytwarzania, eksploatacji, diagnostyki i technik napraw pojazdów szynowych. Ponadto program kształcenia obejmuje zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, organizacji i sterowania ruchu transportu kolejowego i miejskiego, technologii przewozów pasażerskich i towarowych. Dodatkowo studenci kształcą się w zakresie monitorowania działalności podmiotów gospodarczych szeroko pojętej branży transportu szynowego. Studenci zdobywają na temat budowy i eksploatacji infrastruktury szynowej. W przypadku drugiego stopnia studiów specjalności Transport szynowy studenci kształcą się w zakresie uszczegółowiania wcześniej zdobytej wiedzy w ramach: zarządzania transportem kolejowym i miejskim, bezpieczeństwa i sterowania ruchem kolejowym, diagnostyki i badań eksperymentalnych pojazdów szynowych, systemów hamowania w pojazdach szynowych oraz logistyki i zagrożeń w systemach transportowych. Ważnym aspektem kształcenia sylwetki studenta jest przedstawienie wyzwań współczesnego i nowoczesnego transportu szynowego. Absolwenci specjalności Transport szynowy są przygotowani do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania, użytkowania i obsługi pojazdów transportu szynowego. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie i umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych w ramach organizacji i eksploatacji transportu szynowego. Absolwenci drugiego stopnia specjalności Transport szynowy dodatkowo nabywają wiedzę z zakresu zarządzania i wykorzystywania nowoczesnych metod użytkowania i diagnozowania pojazdów szynowych. Potrafią wdrażać istotne elementy w ramach zarządzania bezpieczeństwem, logistyki systemów i ochrony środowiska związane z transportem szynowym. Ponadto, absolwenci potrafią efektywnie reagować i rozwiązywać problemy stawiane w ramach nowych wyzwań współczesnego transportu szynowego.

 Sustainable Transport

Studenci specjalności Sustainable Transport kształcą się w zakresie: planowania zrównoważonego transportu, narzędzi oceny środowiskowej, metodyki pomiarów emisji do środowiska, alternatywnych źródeł napędowych, utrzymania środków transportu, optymalizacji w transporcie, inżynierii i optymalizacji ruchu, wspomagania decyzji w transporcie, transportu publicznego, szynowego transportu miejskiego, bezpieczeństwa i zagrożeń środowiska w transporcie szynowym – na studiach drugiego stopnia. Kształcenie jest prowadzone w języku angielskim, a oferta edukacyjna jest skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Absolwenci posiadają umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu wykorzystywania środków transportu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, w oparciu o techniki projektowania, organizacji, wdrażania oraz kontroli obszarów w działalności transportowej mających wpływ na ochronę zdrowia ludności, efektywne wykorzystanie energii i innych zasobów naturalnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz degradacji środowiska naturalnego, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług transportowych gwarantujących spełnienie potrzeb społeczno-gospodarczych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie finansami w transporcie
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Praktyka przeddyplomowa
 • Aspekty fizyki XXI wieku
 • Modelowanie układów  fizycznych
 • Matematyka stosowana i metody matematyczne
 • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu
 • Modelowanie procesów i systemów transportowych
 • Projektowanie zintegrowane
 • Mechanika stosowana

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

Specjalność: Logistyka Transportu

 • Ekologia transportu
 • Problemy decyzyjne w logistyce I
 • Symulacje w logistyce I

 

Specjalność: Sustainable Transport

 • Emissions measurement methodology       Metodyka pomiarów emisji do środowiska
 • Maintenance of transport means    Utrzymanie środków transportu
 • Environmental evaluation tools       Narzędzia oceny środowiskowej
 • Optimization in transport     Optymalizacja w transporcie

 

Specjalność: Transport Chłodniczy

 • Regulacje prawne w chłodnictwie
 • Wyposażenie środków transportu
 • Chłodnictwo w przechowalnictwie i transporcie

 

Specjalność: Transport Drogowy

 • Przetwarzanie i transmisja danych
 • Telematyka w transporcie
 • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych

 

Specjalność: Transport Niskoemisyjny

 • Ekologiczne aspekty stosowania spalin układów napędowych II
 • Wibracje i hałas w transporcie
 • Alternatywne źródła napędowe

 

Specjalność: Transport Szynowy

 • Diagnostyka układów i systemów transportowych
 • Badania eksperymentalne w transporcie
 • Systemy hamowania

SEMESTR 2:

 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Metody numeryczne  w technice
 • Ergonomia w transporcie
 • Mechatronika w środkach transportu
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Sztuka autoprezentacji lub Bezpieczeństwo pracy

 

Specjalność: Logistyka Transportu

 • Strategie logistyczne
 • Problemy decyzyjne w logistyce II
 • Symulacje w logistyce II
 • Logistyka miejska
 • Konwencje i uregulowania prawne w transporcie
 • Wspomaganie decyzji w logistyce
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

 

Specjalność: Sustainable Transport

 • Alternative powertrains        Alternatywne źródła napędowe
 • Decision aiding in transport Wspomaganie decyzji w transporcie
 • Urban rail transit      Szynowy transport miejski
 • Traffic engineering and optimization           Inżynieria i optymalizacja ruchu
 • Foreign specialist language Język obcy specjalistyczny
 • Interim paper            Praca przejściowa 

 

Specjalność: Transport Chłodniczy

 • Badania środków transportu chłodniczego
 • Transport towarów specjalnych
 • Eksploatacja urządzeń chłodniczych w transporcie
 • Inżynieria odnowy technicznych środków transportu chłodniczego
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

 

Specjalność: Transport Drogowy

 • Transport publiczny
 • Modelowanie systemów eksploatacyjnych
 • Urządzenia grzewcze i chłodnicze
 • Spedycja
 • Nadwozia pojazdów użytkowych
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa

 

Specjalność: Transport Niskoemisyjny

 • Inżynieria jakości
 • Pozasilnikowe metody oczyszczania spalin
 • Ekobilansowanie obiektów technicznych
 • Metodyka pomiarów zanieczyszczeń środowiska
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

 

Specjalność: Product Engineering

 • Zarządzanie transportem
 • Szynowy transport miejski
 • Wyzwania współczesnego transportu szynowego
 • Zagrożenie środowiska przez transport szynowy
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie Small Business'em
 • Infrastruktura transportu publicznego
 • Systemy teleinformatyczne
 • Zrównoważona mobilność

 

Specjalność: Logistyka Transportu

 • Spedycja
 • Marketing usług transportowych i logistycznych
 • Rynek usług transportowych i magazynowych
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Sustainable Transport

 • Safety and environmental risks in rail transport          Bezpieczeństwo i zagrożenia środowiska w transporcie szynowym
 • Public transport        Transport publiczny
 • Sustainable transport planning        Planowanie zrównoważonego transportu
 • Preparation of diploma thesis with elements of scientific research       Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Diploma seminar      Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Chłodniczy

 • Klimatyzacja w środkach transportu
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Organizacja przewozów chłodniczych
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Drogowy

 • Zarządzanie systemami transportu drogowego
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego
 • Uregulowania prawne i ubezpieczenia w transporcie
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Niskoemisyjny

 • Pomiary emisyjności pojazdów
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Szynowy

 • Logistyka w systemach transportowych
 • Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • Elementy sterowania ruchem kolejowym
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Logistyka transportu 
 • Transport chłodniczy 
 • Transport drogowy 
 • Transport niskoemisyjny 
 • Transport szynowy 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi 
 • zdolności organizacyjne 
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice 
 • ukończone studia pierwszego stopnia z kierunków pokrewnych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Logistyka transportu 

Studenci specjalności logistyka transportu kształcą się w zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z procesami logistycznymi. W przypadku studentów pierwszego stopnia dotyczy to poziomu operacyjnego, tj.: organizacji, praktycznej realizacji oraz kontroli tych procesów, natomiast studentów drugiego stopnia poziomu taktycznego i strategicznego, a więc projektowanie systemów logistycznych i zarządzania (w tym: kontrola, monitorowanie, koordynowanie). Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie: optymalizacji i racjonalizacji procesów i systemów obsługi transportowej oraz logistycznej, obejmującej różne gałęzie transportu. Stąd też program studiów ukierunkowany jest na takie aspekty jak: kształtowanie zapasu towarów, projektowanie sieci dystrybucji towarów, planowania rozwiązań dla zrównoważonego transportu oraz mobilności miejskiej, zarządzanie flotą pojazdów, projektowanie procesów logistycznych, analizy przebiegu procesu recyklingu odpadów czy analizy ekonomiczne. We wszystkich obszarach student ma okazję zapoznać się ze stosowanymi technikami optymalizacji jedno- lub wielokryterialnej, narzędziami projektowania i symulacji przebiegu procesów oraz oceny uzyskanych wyników. Wiedza i umiejętności zdobyte na specjalności Logistyka transportu pozwalają na podjęcie pracy zawodowej w podmiotach sektora TSL (transport – spedycja – logistyka) i jego otoczeniu, np. w centrach logistycznych, działach logistyki firm produkcyjnych i usługowych, wydziałach urzędów komunikacji/transportu, departamentach zarządzania procesami logistycznymi, sieciach dystrybucji towarów, firmach przewozowych i spedycyjnych, działach zaopatrzenia i zakupów, firmach kurierskich i doradczych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Transport chłodniczy 

Studenci wybierający tę specjalność zdobywają wiedzę z zakresu podstaw chłodnictwa i przechowalnictwa. Zapoznają się ze sposobami projektowania nadwozi pojazdów chłodniczych, pojazdów do transportu towarów specjalnych oraz alternatywnych metod transportu chłodniczego. Poznają materiały i technologie stosowane w produkcji pojazdów chłodniczych oraz podczas ich diagnozowania i napraw. Omawiane zagadnienia dotyczą pojazdów chłodniczych do transportu żywności szybkopsującej się (w warunkach zamrożenia lub schłodzenia). Transport w temperaturach kontrolowanych dotyczy również lekarstw (w tym szczepionek) oraz towarów niebezpiecznych podlegających umowie ADR (są to substancje samoreaktywne, nadtlenki organiczne). Oprócz zajęć teoretycznych oferujemy studentom zajęcia laboratoryjne, projektowe, praktyczne w zakładach produkcyjnych, staże oraz praktyki zawodowe. Studenci odbywają zajęcia praktyczne w jednym z dwóch w Polsce laboratoriów umożliwiających badania pojazdów chłodniczych na zgodność z międzynarodową umową ATP (ocena zabudów izotermicznych, ocena agregatów chłodniczych, ocena systemów monitorowania temperatury transportu, diagnostyka termowizyjna). Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, eksploatacji i diagnostyki i napraw pojazdów chłodniczych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmach przewożących żywność na lądzie, w stacjonarnych obiektach chłodniczych, w firmach projektujących mobilne i stacjonarne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, również firm serwisowych, na statkach przewożących ładunki w kontrolowanych temperaturach. Absolwenci tej specjalności znajdą także zatrudnienie w firmach projektujących i budujących nadwozia, szczególnie pojazdów chłodniczych.

Transport drogowy 

Studenci specjalności Transport drogowy kształcą się w zakresie przetwarzania i transmisji danych oraz telematyki w transporcie, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa transportowego, uregulowań prawnych i ubezpieczeń w transporcie, organizacji transportu publicznego, modelowania systemów eksploatacyjnych, zarządzania systemami transportu drogowego, budowy nadwozi pojazdów użytkowych, w tym urządzeń grzewczych i chłodniczych a także spedycji. Program kształcenia obejmuje zagadnienia wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, bez zdawania egzaminu przed komisją Instytutu Transportu Drogowego (Ustawa o Transporcie Drogowym). Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą wykorzystywać nabyte kwalifikacje m.in. w firmach transportowych i spedycyjnych, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, w zakładach dystrybucyjnych, w pionie analiz i organizacji procesów transportowych i logistycznych, w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych (handel, obsługa, diagnostyka, naprawy), w firmach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych, w służbach kontroli transportu (np. Inspekcja Transportu Drogowego), instytucjach administracji państwowej zarządzające transportem (np. Wydział Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich), przedsiębiorstwach i samorządowych jednostkach organizacyjnych zajmujących się budową oraz utrzymaniem urządzeń zarządzania ruchem, w firmach ubezpieczeniowych, w biurach zajmujących się rzeczoznawstwem, doradztwem, szkoleniami, w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty naukowe, uczelnie). Absolwenci specjalności Transport drogowy na II stopniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, bez zdawania egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Transport niskoemisyjny 

Specjalność Transport niskoemisyjny jest odpowiedzią na współczesne dynamiczne przemiany społeczno-gospodarcze w kierunku transportu, przyjaznego dla środowiska naturalnego, transportu zrównoważonego. Specjalność ta łączy w sobie zagadnienia dotyczące wszystkich gałęzi transportu, ze szczególnym naciskiem położonym na ochronę środowiska naturalnego przed skutkami rosnącej mobilności i przewozów, a także dynamicznie rozwijającej się infrastruktury transportowej. Program studiów na specjalności Transport niskoemisyjny dostosowany jest do aktualnych trendów rozwoju transportu, w tym na przykład innowacyjnych środków transportu, elektromobilności, redukcji śladu węglowego w transporcie, czy ekosystemów transportowych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Studenci specjalności Transport niskoemisyjny kształcą się także w zakresie: pomiarów emisyjności pojazdów, analizy hałasu i wibracji w transporcie, badań zanieczyszczenia środowiska, alternatywnych źródeł napędu w transporcie, ekobilansowania obiektów technicznych i przedsiębiorczości. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych jest kurs specjalistycznego języka obcego. Kwestie ochrony środowiska należą obecnie do głównych czynników decydujących o kierunkach rozwoju środków transportu i systemów transportowych. Absolwenci specjalności Transport niskoemisyjny znajdują wiec zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i doradczych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach badawczych i kontrolnych.

Transport szynowy 

Studenci specjalności Transport szynowy kształcą się w zakresie: budowy, technologii wytwarzania, eksploatacji, diagnostyki i technik napraw pojazdów szynowych. Ponadto program kształcenia obejmuje zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, organizacji i sterowania ruchu transportu kolejowego i miejskiego, technologii przewozów pasażerskich i towarowych. Dodatkowo studenci kształcą się w zakresie monitorowania działalności podmiotów gospodarczych szeroko pojętej branży transportu szynowego. Studenci zdobywają na temat budowy i eksploatacji infrastruktury szynowej. W przypadku drugiego stopnia studiów specjalności Transport szynowy studenci kształcą się w zakresie uszczegółowiania wcześniej zdobytej wiedzy w ramach: zarządzania transportem kolejowym i miejskim, bezpieczeństwa i sterowania ruchem kolejowym, diagnostyki i badań eksperymentalnych pojazdów szynowych, systemów hamowania w pojazdach szynowych oraz logistyki i zagrożeń w systemach transportowych. Ważnym aspektem kształcenia sylwetki studenta jest przedstawienie wyzwań współczesnego i nowoczesnego transportu szynowego. Absolwenci specjalności Transport szynowy są przygotowani do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania, użytkowania i obsługi pojazdów transportu szynowego. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie i umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych w ramach organizacji i eksploatacji transportu szynowego. Absolwenci drugiego stopnia specjalności Transport szynowy dodatkowo nabywają wiedzę z zakresu zarządzania i wykorzystywania nowoczesnych metod użytkowania i diagnozowania pojazdów szynowych. Potrafią wdrażać istotne elementy w ramach zarządzania bezpieczeństwem, logistyki systemów i ochrony środowiska związane z transportem szynowym. Ponadto, absolwenci potrafią efektywnie reagować i rozwiązywać problemy stawiane w ramach nowych wyzwań współczesnego transportu szynowego.

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

W ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studenci kierunku TRANSPORT odbywają praktykę zawodową, umiejscowioną w planie studiów po 6 semestrze. Minimalny czas trwania praktyki to 120 godzin, co zwykle odpowiada 3 do 4 tygodniom praktyki. W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) studenci kierunku TRANSPORT odbywają praktykę przeddyplomową po 1 semestrze studiów. Minimalny czas trwania praktyki również wynosi 120 godzin.

Praktyki na kierunku TRANSPORT są realizowane poza Uczelnią – z udziałem organizacji (najczęściej przedsiębiorstw) zewnętrznych.

Procesem organizacji praktyk zajmują się opiekunowie praktyk powołani przez dziekana. Do ich obowiązków należy informowanie studentów o obowiązku i trybie odbywania praktyk, organizacja części praktyk obsługiwanej przez Uczelnię (szkolenie), przygotowanie i udostępnienie studentom niezbędnych dokumentów, opiniowanie przygotowanych szczegółowych programów praktyk, kontrola realizacji procesu praktyk, zaliczenie praktyk studentom oraz działania sprawozdawcze na rzecz Wydziału.

Ramowy program praktyk obejmuje zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu transportu, takimi jak: organizacja i realizacja procesów transportowych, spedycyjnych, magazynowania, organizacji i zarządzania zapasami, taborem, ładunkami i inne, pokrewne. Ponieważ z uwagi na różnorodność branż i działań podejmowanych przez organizacje przyjmujące studentów na praktyki sporządzenie uniwersalnego szczegółowego programu praktyk jest niemożliwe, do obowiązków studenta należy przygotowanie takiego programu w porozumieniu z organizacją, w której odbywa praktykę.

Od strony formalnej proces organizacji praktyk jest wspomagany przez Centrum Praktyk i Karier (CPiK), które oferuje pomoc w realizacji działań formalnych. Praktyki mogą być realizowane na podstawie: (a) porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią i organizacją zewnętrzną – dokumentu ogólnego, na podstawie którego CPiK wystawia skierowania dla studentów udających się na praktykę, (b) umowy trójstronnej, podpisanej przez uczelnię, organizację zewnętrzną i studenta – dokumentu podpisywanego w przypadku, kiedy organizacja zewnętrzna nie wykazuje chęci podpisania porozumienia stałego lub też będzie oferowała studentom praktyki incydentalnie oraz (c) zobowiązania wewnętrznego – jeżeli student odbywa praktykę w jednostkach uczelni.

Profil działalności organizacji zewnętrznych, w których odbywają praktyki studenci kierunku TRANSPORT, jest zgodny z wymienionym w zasadach realizacji praktyk dla kierunku. W szczególności są to firmy produkcyjne, handlowe lub usługowe, realizujące działania logistyczne (w tym zwłaszcza transportowe) na własny użytek (we własnym zakresie lub zewnętrznie) lub świadczące usługi logistyczne na rzecz firm trzecich, firmy dające możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu logistyki (w tym zwłaszcza transportu), takimi jak: transport, spedycja, magazynowanie, zapasy, tabor, ładunki, inne, pokrewne. Przykładowe miejsca odbywania praktyk dla kierunku transport: np. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o., PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Raben Logistics Polska, Raben Transport Sp. z o.o., DB Schenker Poland, Panopa Logistik Polska Sp. z o.o., Boekestijn Transport Sp. z o.o.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku TRANSPORT jest przygotowanie absolwenta do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji organizacyjnych i kierowniczych oraz inżynierskich na różnych stanowiskach w transporcie jako całości i w poszczególnych jego gałęziach: w zapleczu badawczo-rozwojowym, logistyce, szkolnictwie, przemyśle i administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym programem kształcenia na kierunku. Ponadto kładziony jest szczególny nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a więc kreowanie transportu ekologicznego i energooszczędnego.

Program studiów na kierunku TRANSPORT jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynkowych i trendów społeczno-gospodarczych związanych z konstrukcją i eksploatacją środków transportu drogowego i szynowego oraz z organizacją transportu i zarządzaniem przedsiębiorstwami działającymi w obszarze szeroko rozumianej logistyki i transportu. Absolwenci kierunku TRANSPORT zdobywają kompetencje umożliwiające organizację efektywnych systemów transportowych, spełniających oczekiwania społeczeństwa, korzystnych ekonomicznie i minimalizujących szkodliwy wpływ środków transportu na środowisko. Absolwent kierunku TRANSPORT posiada niezbędne umiejętności twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego i szynowego. Posiada również umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i szynowego, w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych eksploatujących środki transportu, zwłaszcza w zakresie nadzoru i organizacji eksploatacji pojazdów, w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i centrach logistycznych oraz w działach transportowych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych zajmujących się przewozem ładunków i realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem osób, w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów, w tym w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, w jednostkach samorządowych zajmujących się organizacją systemów transportowych i inżynierią ruchu, w biurach projektowych zajmujących się projektowaniem środków transportu, w jednostkach badawczych w obszarze transportu lub w uczelniach wyższych (po ukończeniu studiów doktoranckich).