Transport

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Opłata za semestr:

3700 zł

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek TRANSPORT jest właśnie dla Ciebie!

Studia te gwarantują przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji organizacyjnych i kierowniczych oraz inżynierskich na różnych stanowiskach w transporcie jako całości i w poszczególnych jego gałęziach: w zapleczu badawczo-rozwojowym, logistyce, szkolnictwie, przemyśle i administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym programem kształcenia na kierunku.

Ponadto kładziony jest szczególny nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a więc kreowanie transportu ekologicznego i energooszczędnego.

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku. Po 4. semestrze możesz wybrać przedmioty obieralne, które są łączone w tzw. moduł:

 • Logistyki transportu
 • Transportu drogowego
 • Transportu niskoemisyjnego
 • Transportu szynowego
 • Transportu żywności
Predyspozycje kandydata
 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT

Pole opisowe
 • Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT (LINK)

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label

Pole opisowe
 • Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label (LINK)
 • Kategoria A
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Fizyczne aspekty materiałoznawstwa
 • Ekonomika transportu
 • Środki transportu bliskiego i magazynowania
 • Rysunek techniczny
 • Marketing w transporcie
 • Prawo transportowe
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Usługi biblioteczno-informacyjne
 • Szkolenie BHP
 • Prawa i obowiązki

SEMESTR 2:

 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Metaloznawstwo z obróbką cieplną
 • Tribologia
 • Zagadnienia fizyki współczesnej
 • Mechanika techniczna
 • Transport mediów
 • Środki transportu dalekiego
 • Infrastruktura transportu
 • Grafika komputerowa
 • Techniki wytwarzania
 • Zagadnienia osób z niepełnosprawnością w transporcie
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo pracy lub Sztuka autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem lub Zarządzanie Small Business'em
 • Etyka w biznesie i dyplomacji lub Socjologia
 • Fizykochemia gazów lub Kinetyka cieczy i gazów

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów
 • Elementy termodynamiki i mechaniki płynów
 • Systemy transportowe
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i grzewcze w transporcie
 • Eksploatacja technicznych środków transportu
 • Technologia obsługiwania środków transportu
 • Niezawodność obiektów technicznych
 • Metrologia warsztatowa
 • Pomiary wielkości mechanicznych
 • Podstawy układów elektrycznych w środkach transportu
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki

SEMESTR 4:

 • Organizacja i zarządzanie w transporcie
 • Podstawy inżynierii ruchu
 • Automatyka
 • Ochrona środowiska w transporcie

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Logistyka lub Zarządzanie w transporcie
 • Podstawy konstrukcji maszyn lub Podstawy projektowania elementów i zespołów maszyn
 • Elektrotechnika w środkach transportu lub Podzespoły elektryczne w pojazdach

SEMESTR 5:

 • Badania operacyjne
 • Techniki informatyczne
 • Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
 • Systemy transportu bliskiego i magazynowania
 • Pojazdy drogowe
 • Podstawy diagnostyki technicznej
 • Ładunkoznawstwo
 • Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Silniki spalinowe lub Silniki spalinowe
 • Systemy informacji geograficznej
 • Budowa pojazdów drogowych
 • Silniki spalinowe trakcyjne
 • Budowa pojazdów szynowych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania środków transportu
 • Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi
 • Organizacja i zarządzanie zapleczem technicznym
 • Niskoemisyjne napędy w transporcie
 • Technologie wytwarzania pojazdów szynowych
 • Zarządzanie systemami transportu

SEMESTR 6:

 • Materiały eksploatacyjne
 • Hybrydowe napędy środków transportu
 • Układy hydrauliczne i pneumatyczne środków transportu
 • Elektronika w środkach transportu
 • Praca przejściowa
 • Proseminarium
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Gospodarka magazynowa
 • Technologia obsług i napraw
 • Eksploatacja środków transportu
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Podstawy chłodnictwa
 • Analiza ekonomiczna w transporcie
 • Badania nieniszczące
 • Pojazdy szynowe
 • Infrastruktura transportu szynowego
 • Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie żywności
 • Metody optymalizacji w transporcie i logistyce I
 • Modelowanie i symulacja ruchu - cz. 1
 • Badania transportowych zanieczyszczeń środowiska
 • Metody diagnozowania pojazdów szynowych
 • Organizacja i wyposażenie magazynów żywności
 • Metody optymalizacji w transporcie i logistyce II
 • Inżynieria jakości
 • Badania jednostek napędowych pojazdów
 • Organizacja transportu miejskiego
 • Automatyka chłodnicza

SEMESTR 7:

 • Podstawy ekonomii
 • Recykling środków transportu
 • Seminarium
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Systemy informatyczne w transporcie
 • Optymalizacja zasobów w transporcie drogowym
 • Paliwa alternatywne w transporcie
 • Technologie przewozów
 • Technologia napraw pojazdów do transportu żywności
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Modelowanie i symulacja ruchu - cz. 2
 • Ekologiczne aspekty i diagnostyka układów napędowych
 • Monitorowanie działalności podmiotów kolejowych
 • Projektowanie nadwozi chłodniczych
 • Przetwarzanie danych w logistyce
 • Diagnostyka pojazdów
 • Proekologia technologii wytwarzania i obsługiwania pojazdów
 • Techniki napraw pojazdów szynowych
 • Użytkowanie nadwozi chłodniczych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie finansami w transporcie
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Praktyka przeddyplomowa
 • Aspekty fizyki XXI wieku
 • Modelowanie układów  fizycznych
 • Matematyka stosowana i metody matematyczne
 • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu
 • Modelowanie procesów i systemów transportowych
 • Projektowanie zintegrowane
 • Mechanika stosowana

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

Specjalność: Logistyka Transportu

 • Ekologia transportu
 • Problemy decyzyjne w logistyce I
 • Symulacje w logistyce I

 

Specjalność: Sustainable Transport

 • Emissions measurement methodology       Metodyka pomiarów emisji do środowiska
 • Maintenance of transport means    Utrzymanie środków transportu
 • Environmental evaluation tools       Narzędzia oceny środowiskowej
 • Optimization in transport     Optymalizacja w transporcie

 

Specjalność: Transport Chłodniczy

 • Regulacje prawne w chłodnictwie
 • Wyposażenie środków transportu
 • Chłodnictwo w przechowalnictwie i transporcie

 

Specjalność: Transport Drogowy

 • Przetwarzanie i transmisja danych
 • Telematyka w transporcie
 • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych

 

Specjalność: Transport Niskoemisyjny

 • Ekologiczne aspekty stosowania spalin układów napędowych II
 • Wibracje i hałas w transporcie
 • Alternatywne źródła napędowe

 

Specjalność: Transport Szynowy

 • Diagnostyka układów i systemów transportowych
 • Badania eksperymentalne w transporcie
 • Systemy hamowania

SEMESTR 2:

 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Metody numeryczne  w technice
 • Ergonomia w transporcie
 • Mechatronika w środkach transportu
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Sztuka autoprezentacji lub Bezpieczeństwo pracy

 

Specjalność: Logistyka Transportu

 • Strategie logistyczne
 • Problemy decyzyjne w logistyce II
 • Symulacje w logistyce II
 • Logistyka miejska
 • Konwencje i uregulowania prawne w transporcie
 • Wspomaganie decyzji w logistyce
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

 

Specjalność: Sustainable Transport

 • Alternative powertrains        Alternatywne źródła napędowe
 • Decision aiding in transport Wspomaganie decyzji w transporcie
 • Urban rail transit      Szynowy transport miejski
 • Traffic engineering and optimization           Inżynieria i optymalizacja ruchu
 • Foreign specialist language Język obcy specjalistyczny
 • Interim paper            Praca przejściowa 

 

Specjalność: Transport Chłodniczy

 • Badania środków transportu chłodniczego
 • Transport towarów specjalnych
 • Eksploatacja urządzeń chłodniczych w transporcie
 • Inżynieria odnowy technicznych środków transportu chłodniczego
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

 

Specjalność: Transport Drogowy

 • Transport publiczny
 • Modelowanie systemów eksploatacyjnych
 • Urządzenia grzewcze i chłodnicze
 • Spedycja
 • Nadwozia pojazdów użytkowych
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa

 

Specjalność: Transport Niskoemisyjny

 • Inżynieria jakości
 • Pozasilnikowe metody oczyszczania spalin
 • Ekobilansowanie obiektów technicznych
 • Metodyka pomiarów zanieczyszczeń środowiska
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

 

Specjalność: Product Engineering

 • Zarządzanie transportem
 • Szynowy transport miejski
 • Wyzwania współczesnego transportu szynowego
 • Zagrożenie środowiska przez transport szynowy
 • Język obcy (specjalistyczny)
 • Praca przejściowa 

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie Small Business'em
 • Infrastruktura transportu publicznego
 • Systemy teleinformatyczne
 • Zrównoważona mobilność

 

Specjalność: Logistyka Transportu

 • Spedycja
 • Marketing usług transportowych i logistycznych
 • Rynek usług transportowych i magazynowych
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Sustainable Transport

 • Safety and environmental risks in rail transport          Bezpieczeństwo i zagrożenia środowiska w transporcie szynowym
 • Public transport        Transport publiczny
 • Sustainable transport planning        Planowanie zrównoważonego transportu
 • Preparation of diploma thesis with elements of scientific research       Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Diploma seminar      Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Chłodniczy

 • Klimatyzacja w środkach transportu
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Organizacja przewozów chłodniczych
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Drogowy

 • Zarządzanie systemami transportu drogowego
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego
 • Uregulowania prawne i ubezpieczenia w transporcie
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Niskoemisyjny

 • Pomiary emisyjności pojazdów
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr

 

Specjalność: Transport Szynowy

 • Logistyka w systemach transportowych
 • Bezpieczeństwo w transporcie szynowym
 • Elementy sterowania ruchem kolejowym
 • Przygotowanie pracy dypl. z elementami badań naukowych
 • Sem. dyplomowe - mgr
Praktyki i staże

Praktyka przeddyplomowa po II roku - 4 tygodnie

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne, centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób
 • jednostki samorządowe
 • biura projektowe
 • jednostki badawcze

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • doświadczona kadra
 • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna (Stacja Kontroli Pojazdów, laboratorium badania nadwozi chłodniczych, aparatura do pomiaru emisji spalin, piec przemysłowy)

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.