Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub mogą być przesłane pocztą.

 


OSOBIŚCIE

Dokumenty należy dostarczyć w wiązanej białej teczce do budynku A30 Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów, z których Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kserokopii dokumentów.

W imieniu Kandydata dokumenty może dostarczyć inna osoba (nie jest potrzebne upoważnienie) pod warunkiem, jeśli podanie o przyjęcie na studia jest podpisane przez Kandydata.


POCZTĄ

dokumenty przesłane pocztą muszą zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Kandydat  przesyła komplet poświadczonych notarialnie dokumentów (bez dokumentu tożsamości) w wiązanej białej teczce. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem.

Adres do wysyłki Poczta Polska:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań

Adres do wysyłki kurierzy:

Politechnika Poznańska

Sekcja Rekrutacji

ul. Jacka Rychlewskiego 2 p. 137

61-131 Poznań

Załącznik