Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez Kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajdują się poświadczone notarialnie kopie wymaganych dokumentów.

Adres do wysyłki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań