Rekrutacja krok po kroku (II st.)

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z:


KROK DRUGI

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym:

  • podaj swoje dane osobowe - aplikacja mObywatel zrobi to za Ciebie, 

  • podaj dane edukacyjne (średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, rok egzaminu dyplomowego, tytuł zawodowy),

  • jeżeli nie jesteś absolwentem Politechniki Poznańskiej, wgraj do systemu rekrutacyjnego suplement lub zaświadczenie z Uczelni zawierające średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

  • ustal preferowaną kolejność kierunków, na które ubiegasz się o przyjęcie. Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajduje się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. Zwróć uwagę na język, w którym prowadzone są studia,

  • dla kierunków: architektura, architektura/Architecture i architektura wnętrz wgraj portfolio,

  • wgraj zdjęcie, które musi być aktualne i zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,


KROK TRZECI

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które musi uiścić jedną opłatę rekrutacyjną bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, wybierz wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:

a) z wykorzystaniem płatności on-line (zalecana forma),

b) przelewem.


KROK CZWARTY

Zweryfikuj dane. Przed zakończeniem terminu rejestracji sprawdź w systemie rekrutacyjnym poprawność wprowadzonych danych. Upewnij się, że wgrane dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane, a opłata rekrutacyjna uiszczona. Brak wniesienia opłaty w terminie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.


KROK PIĄTY

Egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny) obejmuje sprawdzenie uzyskania przez Kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. 


KROK SZÓSTY

Składanie dokumentów

Kandydat ma obowiązek złożenia kompletu wymaganych dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia. Dotyczy to również absolwentów Politechniki Poznańskiej.


KROK SIÓDMY

Wyniki egzaminu wstępnego i kwalifikacji są publikowane w systemie rekrutacyjnym w sekcji studia przy kierunku.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat zostanie przyjęty.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, nadal ma szansę zostać przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy zwolnią się tam miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy zwolnią się tam miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.


KROK ÓSMY

Publikacja w systemie rekrutacyjnym listy przyjętych  w sekcji studia przy kierunkach oraz udostępnienie:

  • decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia,

  • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką,

  • skierowanie do lekarza medycyny pracy, które dotyczy kierunków: architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz, budownictwo, budownictwo/Civil Engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, technologia chemiczna/Chemical Technology.


KROK DZIEWIĄTY

Dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację Politechniki Poznańskiej).


WARTO WIEDZIEĆ

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Przyjęcie na drugi kierunek studiów w tym samym naborze jest rozpatrywanie w ramach odwołania.

Podczas rejestracji elektronicznej Kandydat ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć studia. Kwalifikacja dotyczy kierunków, na których Kandydat odbył egzamin wstępny.

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych. W przypadku potrzeby skorzystania przez Kandydatów z różnymi trudnościami (np. niepełnosprawność) z pomocy podczas rekrutacji na studia proszę skontaktować się z  Działem ds. Równości.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.