Rekrutacja krok po kroku

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z:


KROK DRUGI

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym:

a) podaj swoje dane osobowe, aplikacja mObywatel zrobi to za Ciebie,
b) wgraj zdjęcie, które musi być aktualne i zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
c) uzupełnij dane edukacyjne wymagane dla studiów pierwszego stopnia:

 • wyników egzaminu maturalnego nie muszą wpisywać osoby, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia,

 • jeśli brałeś udział w olimpiadach stopnia centralnego, wprowadź je do systemu,

 • jeśli posiadasz wymagany tytuł technika uzupełnij dane dotyczące edukacji zawodowej,

 • jeśli jesteś sportowcem posiadającym osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich lub ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski wprowadź je do systemu,

 • jeśli rekrutujesz na kierunki prowadzone w języku angielskim sprawdź wymagania potwierdzające znajomość tego języka na poziomie B2,

d) ustal preferowaną kolejność kierunków, na które ubiegasz się o przyjęcie. Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajduje się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. Zwróć uwagę na język, w którym prowadzone są studia.


KROK TRZECI

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza jedną opłatę rekrutacyjną, bez względu na  liczbę wybranych kierunków. W przypadku kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnieś opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Zalecana forma płatności on-line.


KROK CZWARTY

Zweryfikuj dane. Przed zakończeniem terminu rejestracji sprawdź w systemie rekrutacyjnym poprawność wprowadzonych danych. Upewnij się, że opłata rekrutacyjna została uiszczona. Brak wniesienia opłaty w terminie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.


KROK PIĄTY

Kandydaci, którzy rekrutują się na kierunki: architektura, Architecture oraz architektura wnętrz przystępują do egzaminu sprawdzającego ich uzdolnienia artystyczne, który polega na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywna ocena sprawdzenia uzdolnień artystycznych tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.


KROK SZÓSTY

Udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej Kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów. Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.


KROK SIÓDMY

Składanie dokumentów. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji pod rygorem nieprzyjęcia na studia należy złożyć (w papierowej teczce) komplet wymaganych dokumentów.


KROK ÓSMY

Publikacja w systemie rekrutacyjnym list przyjętych na studia oraz udostępnienie:

-  decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
-  ulotki zawierającej "ważne informacje" - zapoznaj się z nimi!
skierowania do lekarza medycyny pracy 

 


WARTO WIEDZIEĆ


 • Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia.

 • Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków.

 • Liczba punktów uzyskanych przez Kandydatów obliczana jest na podstawie wzorów rankingowych.

 • W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 • W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

 • Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.